WIĘCEJ NIŻ WYNIK – Ogólnopolskie kampanie profilaktyczne

Ogólnopolskie kampanie profilaktyczne

Wraz ze skalą działania rośnie znaczenie odpowiedzialności za zdrowie pacjentów. Dlatego DIAGNOSTYKA od lat, obok rozwoju technologii oraz usprawniania procesów obsługi pacjenta, stawia na edukację w obszarze profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia. Firma od początku swojej działalności dała się poznać jako wyjątkowo aktywny organizator, partner oraz uczestnik kampanii i akcji edukacyjnych dotyczących tej tematyki.

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR) oznacza odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Podobnie jak każda duża organizacja, także DIAGNOSTYKA w sposób wielowymiarowy wpływa na otoczenie. Jako firma odpowiedzialna społecznie staramy się troszczyć o wszystkich interesariuszy, czyli grupy lub jednostki, na które firma bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje. Jako firma medyczna wierzymy, że poprzez swoje działania dostarczamy naszym pacjentom znacznie „więcej niż wynik”. Nasze motto traktujemy dosłownie, codziennie dokładając starań, by akcje organizowane przez DIAGNOSTYKĘ bądź te, w które firma włącza się jako partner, realnie przyczyniały do zwiększenia świadomości Polaków w zakresie profilaktyki chorób oraz zdrowego stylu życia.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat akcje propagujące profilaktykę oraz zdrowy styl życia, w które zaangażowana była DIAGNOSTYKA, pozwoliły wyznaczyć standard, który obowiązuje obecnie w branży medycznej. Bazując na sukcesie kilkunastu edycji pionierskiej akcji „Diagnostyka dla Twojej ciąży”, która umożliwiła dotarcie do kilku tysięcy kobiet, powstawało w kolejnych latach wiele podobnych inicjatyw. Największa frekwencyjnie akcja, którą zainicjowała i przeprowadziła DIAGNOSTYKA, to bez wątpienia „Proaktywnie dla serca”, w której wspólnie z firmą Unilever oferowała pacjentom możliwość podniesienia świadomości i wiedzy na temat gospodarki cholesterolowej, jak również dbałości o zdrowe serce. Z zaproszenia na darmowe badanie poziomu cholesterolu oraz lipidogramu skorzystało przez trzy lata ponad 350 tysięcy osób w całej Polsce. Akcje takie jak „Badania z uśmiechem” (promująca bezpieczne pobrania u dzieci), „Kobieta świadomie dojrzała” (poruszająca problematykę menopauzy) czy „Jestem kobietą i dbam…” to tylko kilka przykładów odważnych inicjatyw, podczas których udało się dotrzeć z ekspercką wiedzą do precyzyjnie określonej grupy odbiorców w wybranych aspektach naszego zdrowia. Liczne działania edukacyjne podejmowane przez DIAGNOSTYKĘ na przestrzeni ostatniej dekady przyjmowały bardzo różnorodny charakter i skierowane były do różnych grup docelowych, miały i mają jednak zawsze jeden cel
– realizować w praktyce założenie, iż lepiej zapobiegać niż leczyć.

Tak duża skala działania na polu edukacji oraz zwiększania świadomości Polaków odnośnie profilaktyki nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca DIAGNOSTYKI z wieloma fundacjami, stowarzyszeniami oraz organizacjami, których celem jest wspieranie działań w tym obszarze. Tego typu aktywność umożliwia także tworzenie przestrzeni współpracy DIAGNOSTYKI z wszystkimi osobami zaangażowanymi w służbę zdrowiu pacjenta.

DIAGNOSTYKA jest także aktywnym organizatorem konferencji naukowo–szkoleniowych, które odbywają się regularnie na terenie całego kraju. Uczestnikami organizowanych przez nas wydarzeń są lekarze specjaliści różnych dziedzin, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, diagności laboratoryjni – często właściciele i kadra zarządzająca laboratoriami, a także menedżerowie placówek ochrony zdrowia. Udział w naszych konferencjach pozwala im na poszerzenie wiedzy (zaproszeni goście poruszają tematykę najbardziej nośnych współczesnych problemów, jak np. genetyka czy wyzwania nowoczesnej telemedycyny), a nam pozwalają przypomnieć im o znaczeniu i możliwościach, jakie daje współczesna diagnostyka laboratoryjna.

Realizacja działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowego stylu życia stanowi dla DIAGNOSTYKI nie tylko sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej, ale przede wszystkim daje możliwość długofalowej realizacji misji firmy.

 

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Droga do Zdrowia" Etap 1 2019

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Zdrowa Jesień" Etap 2 2018

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Zdrowa Wiosna" Etap 1 2018

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Czy wszystko gra?" Etap 2 2017

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Czy wszystko gra?" Etap 1 2017

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Żyj zdrowo, bądź świadomy" Etap 2 2016

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Żyj zdrowo, bądź aktywny" Etap 1 2016

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Jestem kobietą i dbam o rodziców" Etap 4 2015

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Jestem kobietą i dbam o dzieci" Etap 3 2015

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Jestem kobietą i dbam o partnera" Etap 2 2014

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Jestem kobietą i dbam o siebie" Etap 1 2014