W branży medycznej szczególnie widoczny jest związek pomiędzy jakością usług a zaufaniem klientów. Dlatego, DIAGNOSTYKA wdrożyła złożony system zarządzania jakością obejmujący wszystkie etapy procesu analitycznego. Poli­tyka Diagnostyka S.A. spro­wa­dza się do pro­wa­dze­nia Spółki w taki spo­sób, aby ofe­ro­wane badania laboratoryjne dostar­czane były zgod­nie z usta­lo­nymi wyma­ga­niami doty­czą­cymi jako­ści, zgod­nie z wyma­ga­niami kra­jo­wych prze­pi­sów oraz norm międzynarodowych  a także zgodnie z wymaganiami klien­tów. Prowadzimy naszą działalność  w spo­sób przy­ja­zny dla oto­cze­nia, środo­wi­ska pracy i z posza­no­wa­niem środo­wi­ska przyrodniczego.

SKUTECZNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ JEST OCENIANA PRZEZ UPRAWNIONE JEDNOSTKI CO POTWIERDZAJĄ:

Akredytacje

Potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 15189 w zakresie akredytacji nr AM 003.

AKTUALNA LISTA BADAŃ ZAKRESU ELASTYCZNEGO

Potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 15189 w zakresie akredytacji nr AM 006.

AKTUALNA LISTA BADAŃ ZAKRESU ELASTYCZNEGO

Potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 15189 w zakresie akredytacji nr AM 009.

AKTUALNA LISTA DZIAŁAŃ W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO

Potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 17025 w zakresie akredytacji nr AB 1213.

AKTUALNA LISTA DZIAŁAŃ W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO

Potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 17025 w zakresie akredytacji nr AM 1784.