25 września 2020

Komunikat o zmianie regulaminu „Zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych”

POWRÓT

Zgodnie z pkt 12 REGULAMINU „Zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych” (dalej: Regulamin) informujemy, że z dniem 09.10.2020 nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie: w paragrafie 9 dodany zostanie ust 6 o następującej treści:

W razie nie wykonania badań laboratoryjnych objętych E-Pakietem Badań z usługą CITO w wskazanym, skróconym terminie, Użytkownik jest uprawniony do otrzymania zwrotu kwoty stanowiącej różnicę wartości E-Pakietem Badań z usługą CITO oraz wartości tożsamego E-Pakietu Badań. Powyższa kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego zostało uiszczona kwota tytułem ceny za zakupiony E-Pakiet Badań z usługą CITO.