21 Październik 2016

LYME TRACE Ocena skuteczności leczenia boreliozy

LYME TRACE

Ocena skuteczności leczenia boreliozy

Rozpoznanie zakażenia bakterią Borrelia

Diagnostyka objawowa

Najbardziej charakterystyczny dla boreliozy jest tzw. rumień wędrujący (erythema migrans). Jego pojawienie się potwierdza zakażenie Borrelia i jest wskazaniem do antybiotykoterapii bez konieczno­ści wykonywania badań laboratoryjnych.

 

Diagnostyka laboratoryjna

U znacznej części pacjentów rumień się jednak nie pojawia bądź został przeoczony, a pierwszą ma­nifestacją choroby są objawy grypopodobne, ze strony stawów lub układu nerwowego. W takich sytuacjach niezbędne jest potwierdzenie stosow­nym badaniem laboratoryjnym, czy obserwowane dolegliwości związane są z boreliozą.

Podejrzenie boreliozy

Leczenie i monitorowanie choroby

Najlepszym dowodem na skuteczność antybioty­koterapii jest cofnięcie się objawów klinicznych. Uważa się, że jeżeli dwukrotne leczenie nie przy­niosło pożądanych efektów, należy rozważyć inne przyczyny dolegliwości pacjenta. Pamiętać trzeba że przeciwciała mogą być obecne w ludzkiej suro­wicy nawet wiele lat, dlatego ich utrzymywanie się nie świadczy o niepowodzeniu leczenia.

 

VlsE – co to takiego?

Najnowsze odkrycia naukowców wykazują, że ilościowe oznaczanie przeciwciał skierowanych przeciwko białku VlsE (Variable major protein-like sequence, Expressed) może być istotne w monito­rowaniu aktywności boreliozy.

Dlaczego VIsE?

Przeciwciała anty-VlsE są jednymi z wielu, któ­re układ immunologiczny człowieka produkuje w odpowiedzi na zakażenie. W odróżnieniu od pozostałych ich poziom szybko obniża się po le­czeniu, co może być pomocne w monitorowaniu skuteczności leczenia (Philipp et al. 2005, Maran­goni et al. 2006). Zbadano dynamikę przeciwciał anty-VlsE u 120 pacjentów z potwierdzoną klinicz­nie boreliozą, u których wdrożono antybiotykote­rapię. U 91% osób zaobserwowano całkowity lub znaczący spadek przeciwciał anty-VlsE w okresie 12-15 miesięcy po leczeniu.

Innowacyjne badanie przeciwciał VlsE

NOWY test EUROIMMUN Lyme Trace ELISA stwo­rzony został do ilościowego oznaczania przeciwciał anty-VlsE. Obecnie badanie nie jest uwzględnione w żadnych kryteriach rozpoznania boreliozy, dlate­go należy uważać je za dodatkowe. Opierając się na dostępnych publikacjach, można zapropono­wać następującą strategię:

  • badanie przeciwciał anty-VlsE – przed wdro­żeniem antybiotykoterapii (po wykonaniu diagnostyki zgodnej z obowiązującymi stan­dardami),
  • badanie przeciwciał anty-VlsE – 6 miesięcy po leczeniu,
  • badanie przeciwciał anty-VlsE – 12 miesięcy po leczeniu.

 

Jak często wykonywać badanie?

Jednokrotne wykonanie badania Lyme Trace ELISA nie ma sensu, ponieważ pojedynczy wynik nie jest interpretowany jako dodatni czy ujemny. Celem badania jest monitorowanie stężenia przeciwciał anty-VlsE, dlatego poleca się postępować wg powyższego schematu.

Co oznacza wynik testu?

Uważa się, że przynajmniej 4-krotny spadek pozio­mu przeciwciał anty-VlsE może świadczyć o powo­dzeniu terapii.

 

 

Tekst pochodzi z materiałów informacyjnych firmy Euroimmun