Regulamin z 16.01.2018

Regulamin z dnia 16.01.2018 r. zawierania drogą elektroniczną umów
o wykonywanie badań laboratoryjnych

§1

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sklep/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.diag.pl/sklep za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć umowę o wykonanie badania laboratoryjnego/badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań lub umowę o wykonanie badania laboratoryjnego/badań laboratoryjnych, wskazanych w E-Pakietach Badań wraz z ich Konsultacją (dalej: Umowa). Badania laboratoryjne są wykonywane przez Usługodawcę/Spółki Współpracujące na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach bezwzględnie obowiązujących.
2. Usługodawca – Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 31-864 Kraków,
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381659, NIP: 675-12 -65 -009, Regon: 356366975.
3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie, w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy zdrowia.
4. Spółka Współpracująca – oznacza spółkę Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Częstochowa, ul. Sułkowskiego 17, 42-202 Częstochowa (KRS nr 0000267623) oraz spółkę „Loma” Laboratorium Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olesnie, ul. Małe Przedmieście 14, 46-300 Olesno, (KRS nr 0000243435).
5. E-Pakiet Badań – grupy badań laboratoryjnych/badania laboratoryjne albo grupy badań laboratoryjnych/badania laboratoryjne wraz z Konsultacją w/w badań, wskazane na stronie www.diag.pl/sklep, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze (z zastrzeżeniem że w Placówkach zlokalizowanych w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Jeleniej Górze, Kaliszu, Częstochowie, Siedlcach w miejsce badania Morfologia krwi (pełna) jest wykonywane badanie Morfologia krwi (podstawowa)).
6. Placówka – Punkty Pobrań prowadzone przez Usługodawcę lub Spółkę Współpracującą, wskazane na stronie internetowej Sklepu (www.diag.pl/sklep) oznaczone jako placówki realizujące e-commerce.
7. Indywidualny Numer (identyfikator zamówienia) – indywidualny numer przypisany do określonego
E-Pakietu Badań; wybranego przez Użytkownika.
8. Konsultacja – omówienie wyników badań wykonanych w ramach zakupionego E-Pakietu Badań na czacie lub przez telefon z wykwalifikowanym konsultantem (diagnostą laboratoryjnym lub lekarzem), z zastrzeżeniem, że Konsultację świadczy spółka House Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, (KRS nr 0000316649) zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie https://upacjenta.pl/konsultacje/regulamin.pdf
9. Voucher – dokument zawierający Indywidualny Numer, uprawniający okaziciela do wykonania badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakiecie Badań, albo do wykonania badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakiecie Badań wraz z ich Konsultacją do którego został przypisany Indywidualny Numer.
10. Regulamin z dnia 16.01.2018 r. – oznacza niniejszy Regulamin, dostępny na stronie www.diag.pl/sklep/regulaminy
11. Konto – nieodpłatna usługa elektroniczna, zabezpieczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, umożliwiająca m.in. przegląd zawartych umów za pośrednictwem Sklepu. Założenie Konta wymaga:
a) podania następujących danych:
• Imię i nazwisko
• Adres e-mail (login)
• Hasło
b) złożenia oświadczenia o następującej treści:
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w pkt a) powyżej przez spółkę Diagnostyka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 000031659) dla celów niezbędnych do zawierania umów za pośrednictwem Konta, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz umożliwienia przeglądania zasobu zawartych umów za pośrednictwem Sklepu.
• Akceptuję Regulamin z dnia 16.01.2018 r.
c) posiadania adresu e-mail.

Użytkownik może zakończyć korzystanie z Konta poprzez przesłanie prośby drogą mailową z adresu podanego przy zakładaniu Konta na adres: esklep@diag.pl.

Niezależnie od powyższego Użytkownik zakładający Konto może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany przy zakładaniu Konta.

§2

Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:
a) Ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
c) Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
i określa warunki zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (badań laboratoryjnych) i Konsultacji wchodzących w skład E-Pakietów Badań oraz sposobu korzystania ze Sklepu.

§ 3

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) posiadać komputer połączony z siecią Internet;
b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
c) posiadać adres e-mail.

§ 4

Użytkownik za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zawarcia drogą elektroniczną umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych tj. badań laboratoryjnych wskazanych w poszczególnych E-Pakietach Badań albo badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań wraz z ich Konsultacją.

§5

Użytkownik może za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zawierać Umowę w następujący sposób:

1. Użytkownik posiada Konto,

a) Użytkownik loguje się do Konta;
b) Akceptuje Regulamin z dnia 16.01.2018 r.;
c) Użytkownik wybiera interesujący go E-Pakiet Badań w Sklepie (po skompletowaniu zamówienia Użytkownik, ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”);
d) Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę, wybiera zakładkę „ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE”, dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania; uiszczenie ceny za wybrany E-Pakiet Badań stanowi zawarcie umowy;
e) Po skutecznym uiszczeniu ceny, Sklep przesyła na podany adres e-mailowy Użytkownika Voucher zawierający Indywidualny Numer.

Jeżeli Użytkownik zakupił E-Pakiet Badań obejmujący Konsultację, na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-maila zawierającego informację o czynnościach niezbędnych do wykonania Konsultacji, z zastrzeżeniem że Konsultacja dotyczy wyłącznie wyników badań laboratoryjnych objętych zakupionym E-Pakietem Badań.

2. Użytkownik nie posiada Konta;

1. Użytkownik wybiera interesujący go E-Pakiet Badań w Sklepie;
2. Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik, ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”;
3. Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu:
1. podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko;
b) Adres e-mail;
2. składa następujące oświadczenia:
a) Akceptuję Regulamin z dnia 16.01.2018 r.
Niezależnie od powyższego Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany przy zawieraniu umowy.
4. Po złożeniu oświadczeń wskazanych w pkt 3 powyżej, Użytkownik wybiera zakładkę „ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE”, dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania, uiszczenie ceny za wybrany E-Pakiet Badań stanowi zawarcie umowy;
5. Po skutecznym uiszczeniu ceny, Sklep przesyła na podany adres mailowy Użytkownika Voucher zawierający Indywidualny Numer.
6. Jeżeli Użytkownik zakupił E-Pakiet Badań obejmujący Konsultację, na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-maila zawierającego informację o czynnościach niezbędnych do wykonania Konsultacji, z zastrzeżeniem że Konsultacja dotyczy wyłącznie wyników badań laboratoryjnych objętych zakupionym E-Pakietem Badań.

§6

1. Wszystkie ceny za oferowane E-Pakiety Badań są w Sklepie cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych umów wyłącznie za pośrednictwem Sklepu. Zniżki w ramach karty stałego klienta oraz innych akcji profilaktycznych nie obejmują E-Pakietów Badań.
2. Osoba zainteresowana ma możliwość otrzymać, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) fakturę zaliczkową na wartość uiszczonej ceny za E-Pakiet Badań, podając dane nabywcy, na którego ma być wystawiona faktura zaliczkowa w formularzu znajdującym się na stronie: www.diag.pl/sklep/kontakt-faktura/; Faktura zaliczkowa może być wystawiona w ograniczonym czasie, tj. nie później niż do 16 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wpłacono zaliczkę, z zastrzeżeniem pkt b).
b) fakturę, za wykonywane zgodnie z Voucherem badania laboratoryjne, zgłaszając chęć otrzymania faktury:
– w Placówce prowadzonej przez Usługodawcę, jeżeli w/w badania były wykonywane w Placówce prowadzonej przez Usługodawcę;
– za pośrednictwem strony www.diag.pl/sklep/kontakt-faktura, jeżeli w/w badania były wykonywane w Placówce prowadzonej przez Spółkę Współpracującą.

Z zastrzeżeniem, że otrzymanie faktury zaliczkowej wyłącza prawo do uzyskania faktury.

§7

1. W celu wykonania badania laboratoryjnego/badań laboratoryjnych objętych E-Pakietem Badań wskazanym na otrzymanym Voucherze, należy udać się do wybranej Placówki oraz okazać otrzymany Voucher, o którym mowa w § 5 niniejszego regulaminu.
2. Okaziciel Vouchera ma prawo zrealizować badania laboratoryjne objęte E-Pakietem Badań wskazanym na Voucherze, w ciągu 90 dni od zawarcia umowy zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu. Po upływie 90 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku nie wykonania powyższych badań, Voucher traci ważność, co oznacza, że okaziciel Vouchera nie otrzyma zwrotu uiszczonej ceny, a w/w badania nie będą zrealizowane na podstawie powyższego Vouchera.
3. Okaziciel Vouchera obejmującego E-Pakiet Badań, który zawiera Konsultację, ma prawo do jej wykonania
w terminie 14 dni, od dnia wykonania ostatniego badania objętego w/w E-Pakietem Badań.
4. Pacjent może odebrać wyniki Badań w następujący sposób:
a) osobiście z Placówki, w której Badania były realizowane, po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne;
b) w formie elektronicznej – pobranie wyników on-line po zalogowaniu się na konto i pobraniu wyników badań, zgodnie z regulaminem http://www.diag.pl/pacjent/regulamin/

§ 8

Do czasu wykonania badania laboratoryjnego/badań laboratoryjnych na podstawie otrzymanego Vouchera zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej umowy na podstawie niniejszego regulaminu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu, bez podania przyczyn. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie drogą elektroniczną wypełniając formularz na stronie http://diag.pl/sklep/kontakt-zwrot, uiszczona kwota tytułem ceny zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona cena za E-Pakiet Badań.

§9

1. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:
• za pomocą formularza www.diag.pl/pacjent/kontakt/uwagi-i-sugestie/
• bezpośrednio w Placówce
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
3. W razie braku możliwości pobrania materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych, okaziciel Vouchera ma prawo do otrzymania w Placówce zwrotu, w gotówce kwoty odpowiadającej uiszczonej cenie za E-Pakiet Badań.
4. W razie niewykonania badań laboratoryjnych objętych E-Pakietem Badań wskazanym na otrzymanym Voucherze (pomimo pobrania materiału niezbędnego do wykonania w/w badań) okaziciel Vouchera jest uprawniony do żądania ponownego pobrania materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych.

§10

1. Sklep korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu z przeznaczeniem polepszenia jakości korzystania ze stron internetowych Serwisu.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
5. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą Serwisu oraz partnerów, a także operatorów płatności.
8. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
10. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
11. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• Informacje o adresie IP.
12. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
13. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
14. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki z zastrzeżeniem, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

§ 11

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Diagnostyka sp. z o.o. ( KRS nr 0000381659) ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkowników dobrowolnie, jednak niezbędne w celu:
a) zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę;
b) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty;
c) przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, o ile obowiązek przechowywania danych nie wynika z przepisów prawa, przesyłając maila na adres esklep@diag.pl.
4. Gromadzone dane nie są udostępniane żadnym podmiotów trzecim.
5. Usługodawca zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz w Rozdziale 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisach prawa.
6. Za dodatkową zgodą udzieloną dobrowolnie przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach przesyłania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do cofnięcia udzielonej powyższej zgody, o której mowa powyżej poprzez przesłanie informacji na adres e-mail. esklep@diag.pl.
7. Usługodawca nie przekazuje żadnych danych osobowych Użytkowania innym podmiotom w celu wykonania Konsultacji.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Korzystanie z Serwisu oraz Konta w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest zabronione.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
b) zmiany możliwości technicznych; oraz
c) zmiany przepisów prawa;
w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Diagnostyka usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
4. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.