Regulamin


Regulamin zawierania drogą elektroniczną umów
o wykonywanie badań laboratoryjnych

 

&1 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sklep/Serwis- serwis internetowy dostępny pod adresem www.diag.pl/sklep za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć umowę o wykonanie badania laboratoryjnego/badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań, wykonywanych przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz przepisach bezwzględnie obowiązujących.
 2. Usługodawca- Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 31-864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381559, NIP: 675-12 -65 -009, Regon: 356366975,
 3. Użytkownik- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca zawrzeć lub zawierająca umowę o wykonanie badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy zdrowia.
 4. E-Pakiet Badań- grupy badań laboratoryjnych wskazana na stronie diag.pl/sklep, przy czym stanowią on usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.
 5. Placówka- Punkt Pobrań prowadzone przez Usługodawcę wskazane na stronie internetowej Sklepu (diag.pl/sklep) oznaczone jako placówki realizujące e-commerce.
 6. Indywidualny Numer (identyfikator zamówienia) – indywidualny numer przypisany do określonego Pakietu badań; wybranego przez Użytkownika
 7. Voucher- dokument zawierający Indywidualny Numer, uprawniający okaziciela do wykonania badań laboratoryjnych wskazanych w Pakiecie Badań do którego jest został przypisany ww. numer;
 8. Regulamin- oznacza niniejszy Regulamin, dostępny na stronie www.diag.pl/sklep/regulamin
 9. Konto- nieodpłatna usługa elektroniczna, zabezpieczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, umożliwiająca m.in. przegląd zawartych umów za pośrednictwem Sklepu, założenie Konta wymaga:
  1. podania następujących danych:
   • Imię i nazwisko
   • Adres email (login)
   • Hasło
  2. złożenia oświadczenia o następującej treści :
   • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w pkt a) powyżej przez spółkę Diagnostyka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 000031559) dla celów niezbędnych do zawierania umów za pośrednictwem Sklepu w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz umożliwienia przeglądania zasobu zawartych umów za pośrednictwem Konta.
   • Akceptuję Regulamin Sklepu.
  3. posiadania adresu e-mail;

Niezależnie od powyższego Użytkownik zakładający Konto może wyrazić zgodę na  otrzymywanie od Usługodawcy  drogą elektroniczną  informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych,  na adres e-mail wskazany przy zakładaniu Konta.

& 2

Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

i określa warunki zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (badań laboratoryjnych) wchodzących w skład E-Pakietów Badań oraz tryb korzystania ze Sklepu.

&3

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu Użytkownik powinna spełniać poniższe minimalne wymagania:

 1. posiadać komputer połączony z siecią Internet;
 2. posiadać przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
 3. posiadać adres e-mail;

&4

Użytkownik za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zawarcie drogą elektroniczną umowy, o udzielanie świadczeń zdrowotnych (badań laboratoryjnych wskazanych w poszczególnych E-Pakietach Badań).

&5

Użytkownik może za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zawierać umowy o wykonanie badań laboratoryjnych wskazanych w poszczególnych E-Pakietach Badań, w następujący sposób:

 1. Użytkownik posiada Konto;
  1. Użytkownik loguje się do Konta;
  2. Użytkownik wybiera interesujący go E-Pakiet Badań w Sklepie (po skompletowaniu zamówienia Użytkownik, ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”);
  3. Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę, wybiera zakładkę „ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE”, dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania, uiszczenie ceny za wybrany E-Pakiet Badań stanowi zawarcie umowy;
  4. Po skutecznym uiszczeniu Ceny, Sklep przesyła na podany adres mailowy Użytkownika Voucher zawierający Indywidualny Numer.
 2. Użytkownik nie posiada Konto;
  1. Użytkownik wybiera interesujący go E-Pakiet Badań w Sklepie;
  2. Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik, ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”;
  3. Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu:
   1. Podaje następujące dane:
    1. Imię i nazwisko
    2. Adres email
   2.  składa następujące oświadczenia:
    1. Akceptuję Regulamin Sklepu;

   Niezależnie od powyższego Użytkownik może wyrazić zgodę na  otrzymywanie od Usługodawcy  drogą elektroniczną  informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych,  na adres e-mail wskazany przy zawieraniu umowy.

  4. Po złożeniu oświadczeń wskazanych w pkt 3 powyżej, Użytkownik wybiera zakładkę „ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE”, dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania, uiszczenie ceny za wybrany Pakiet Badań stanowi zawarcie umowy;
  5. Po skutecznym uiszczeniu Ceny, Sklep przesyła na podany adres mailowy Użytkownika Voucher zawierający Indywidualny Numer.

&6

 1. Wszystkie ceny za oferowane E-Pakiety Badań są w Sklepie są cenami brutto i obejmuje wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych umów wyłącznie za pośrednictwem e-Sklepu. Zniżki w ramach karty stałego klienta oraz innych akcji profilaktycznych nie obejmują E-pakietów.
 2. Osoba zainteresowana ma możliwość otrzymać, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  1. fakturę zaliczkową na wartość uiszczonej ceny za E-Pakiet Badań, podając dane nabywcy, na którego ma być wystawiona faktura zaliczkowa w formularzu znajdującym się na stronie: diag.pl/sklep/kontakt-faktura/, Faktura zaliczkowa może być wystawiona w ograniczonym czasie, tj. nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wpłacono zaliczkę, z zastrzeżeniem pkt b)
  2. fakturę, za wykonywane zgodnie z Voucherem badania laboratoryjne, zgłaszając w Placówce, chęć otrzymania faktury. Z zastrzeżeniem, że otrzymanie faktury zaliczkowej wyłącza prawo do uzyskania faktury.

&7

 1. W celu wykonania badań laboratoryjnych objętych E-Pakietem badań wskazanym na otrzymanym Voucherze, należy udać się do wybranej Placówki oraz okazać otrzymany  Voucher, o którym mowa w & 6 Regulaminu.
 2. Okaziciel Vouchera ma prawo zrealizować badania laboratoryjne objęte E-Pakietem Badań wskazanym na Voucherze w ciągu 90 dni od zawarcia umowy zgodnie z § 5. Po upływie 90 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku nie wykonania powyższych badań, Voucher traci ważność, co oznacza, że Okaziciel Vouchera nie otrzyma zwrotu uiszczonej zapłaty, a opłacona usługa nie może być zrealizowana na podstawie wskazanego Vouchera.
 3. Pacjent może odebrać wyniki Badań w następujący sposób:
  1. osobiście z Placówki, w której Badania były realizowane, po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne;
  2. w formie elektronicznej- pobranie wyników on-line po zalogowaniu się na Konto i pobraniu wyników badań, zgodnie z regulaminem www.diag.pl/pacjent/regulamin/

 

&8

Do czasu wykonania Badania, Pacjent ma prawo rozwiązać umowę o wykonanie danego Badania nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 5, bez podania przyczyn. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie drogą elektroniczną wypełniając formularz na stronie http://diag.pl/sklep/kontakt-zwrot  wynagrodzenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy z którego została uiszczona cena za E-Pakiet Badań.

&9

 1. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:
 1. W razie braku możliwości pobrania materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnego, Okaziciel Vouchera ma prawo do odzyskania kwoty odpowiadającej uiszczonej Cenie za E-Pakiet.
 2. W razie niewykonania badań laboratoryjnych objętych E-Pakietem badań wskazanym na otrzymanym Voucherze, okaziciel Vouchera jest uprawniony do żądania ponownego pobrania materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych.

&10

 1. Sklep korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu z przeznaczeniem polepszenia jakości korzystanie ze stron internetowych Serwisu
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą Serwisu oraz  partnerów, a także operatorów płatności.
 8. Zalecanej jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 10. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 11. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 3. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki  z zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

&11

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Diagnostykę sp. z o.o. ( KRS nr 0000381559)
  Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
 2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkowników jest dobrowolnie, jednak są niezbędne w celu:
  1. zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych udzielane przez Usługodawcę
  2. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty;
  3. przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia przesyłając maila na adres esklep@diag.pl.
 4. Gromadzone dane nie są udostępniane żadnym podmiotów trzecim.
 5. Usługodawca zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz opisanych w art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisach prawa.
 6. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych, Użytkownik ma prawo w każdej chwili do cofnięcia udzielonej powyższej zgody, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail. e-sklep@diag.pl

&12

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz Konta w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest zabronione.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.