Komunikat o zmianie regulaminu e-Sklepu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 12 Regulaminu z dnia 19.07.2021 r. zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych informujemy, że z dniem 12.10.2022 r. nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

  • §1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4. Spółka Współpracująca – oznacza spółkę Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o., ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów (KRS nr 0000007832), VITALABO – Laboratoria Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Hallera 2e, 85-795 Bydgoszcz (KRS 0000145298).

  • §1 poprzez dodanie pkt 18:

18. Opłata za pobranie – wynagrodzenie za usługę pobrania materiału niezbędnego do wykonania Badań Laboratoryjnych w wysokości wskazanej w Systemie, która będzie automatycznie doliczana w przypadku zawarcia umowy o wykonania Badań Laboratoryjnych (w przypadku E-Pakiet Badań Opłata za pobranie została doliczona do ceny E-Pakietu Badań).

  • § 5 pkt 1 lit g) otrzymuje następujące brzmienie:

g) Użytkownik, którego wartość zamówienia nie przekracza 250 zł brutto lub nie dokona zakupu Usługi Pobrania zgodnie z pkt e), ma możliwość wskazania osoby która będzie uprawniona do wykonania usług (badań) objętych wybranym Voucherem poprzez podanie danych wskazanych w Systemie. Użytkownik chcąc zawrzeć umowę,  akceptuje Regulamin z dnia 03.12.2021r. i dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania; uiszczenie Ceny/Ceny wraz z Opłatą za pobranie za wybrany E-Pakiet Badań/pojedyncze Badania laboratoryjne/usługę Konsultacji/Badania wysyłkowego stanowi zawarcie umowy. Po skutecznym uiszczeniu Ceny/Ceny wraz z Opłatą za pobranie, Sklep przesyła na podany adres e-mailowy Użytkownika Voucher przypisany do wybranego E-Pakietu Badań/Badania wysyłkowego lub listy pojedynczych Badań Laboratoryjnych wybranych przez Użytkownika lub usługi Konsultacji.

  • § 5 pkt 2 lit g) otrzymuje następujące brzmienie:

g) Użytkownik, którego wartość zamówienia nie przekracza 250 zł brutto lub nie dokona zakupu Usługi pobrania materiału zgodnie z pkt e), po złożeniu oświadczeń wskazanych w pkt 2c powyżej, ma możliwość wskazania osoby która będzie uprawniona do wykonania usług (badań) objętych wybranym Voucherem poprzez podanie danych wskazanych w Systemie. Użytkownik chcąc zawrzeć umowę, akceptuje Regulamin z dnia 03.12.2021r. i dokonuje płatności Ceny/Ceny wraz z Opłatą za pobranie za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania, uiszczenie Ceny/Ceny wraz z Opłatą za pobranie za wybrany E-Pakiet Badań, Badanie wysyłkowe, pojedyncze Badanie laboratoryjne lub usługę Konsultacji stanowi zawarcie umowy;

  • § 5 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Zapłata ceny (w całości lub części), Opłaty za pobranie za złożone zamówienie w e-Sklepie lub zmiana wskazanej ceny w e-Sklepie jest możliwa również przez wpisanie kodu przyznanego przez Usługodawcę do którego jest przypisana określona wartości ustalona w PLN lub procentowo. Z zastrzeżeniem, z przyczyn technicznych kwota co najmniej 1,00 zł musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu PayU. Wskazane kody rabatowe nie obowiązują w serwisie prowadzonym przez Podmiot świadczący Usługę Pobrania.

  • § 6 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

§6

1. Wszystkie Ceny za oferowane E-Pakiety Badań, lub usługę Konsultacji są w Sklepie cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych umów wyłącznie za pośrednictwem Sklepu, w tym koszt pobrania materiału, koszty dostarczenie Zestawu pobraniowego niezbędnego do wykonania Badania wysyłkowego oraz koszty zwrotu Zestawu pobraniowego z materiałem zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Wszystkie Ceny za oferowane pojedyncze Badania Laboratoryjne są w Sklepie cenami brutto i nie obejmują Opłaty za pobranie.

3. Zniżki w ramach karty stałego klienta nie obejmują E-Pakietów Badań, usługi Konsultacji i pojedynczych Badań Laboratoryjnych. Usługodawca zastrzega możliwość prowadzenia w ramach e-Sklepu akcji/kampanii służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na podstawie odrębnych regulaminów. Osoba zainteresowana ma możliwość otrzymać, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a) fakturę na transfer voucherów, na wartość ceny za E-Pakiet Badań, usługę Konsultacji lub pojedyncze Badanie, Badanie wysyłkowe oraz Opłatę za pobranie:

– podając dane nabywcy, na którego ma być wystawiona faktura w formularzu znajdującym się na stronie: www.diag.pl/sklep/kontakt-faktura/

– zaznaczając odpowiedni check box i podając dane nabywcy, w trakcie składania zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

albo
b) fakturę, za wykonywane zgodnie z Voucherem badania laboratoryjne, zgłaszając chęć otrzymania faktury:
– w Placówce prowadzonej przez Usługodawcę, jeżeli w/w badania były wykonywane w Placówce prowadzonej przez Usługodawcę;
– za pośrednictwem strony www.diag.pl/sklep/kontakt-faktura, jeżeli w/w badania były wykonywane w Placówce prowadzonej przez Spółkę Współpracującą z zastrzeżeniem, że otrzymanie faktury, wystawionej zgodnie z punktem 4a wyłącza prawo do uzyskania faktury wymienionej w punkcie 4b.

  • § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

§8

Do czasu wykonania badań laboratoryjnych lub Konsultacji na podstawie otrzymanego Vouchera, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej umowy na podstawie niniejszego regulaminu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu, bez podania przyczyn.  W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie https://diag.pl/sklep/kontakt-zwrot, (jeżeli Użytkownik nie chce podać przyczyny zwrotu w  polu Powód Zwrotu – można wpisać „brak”).  uiszczona kwota tytułem ceny i Opłaty za pobranie zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona zgodnie z § 5, z zastrzeżeniem że w przypadku Badań wysyłkowych powyższa kwota zostanie pomniejszona o opłatę pokrywającą zryczałtowany koszt przygotowania do wykonania Badania wysyłkowego wskazaną w Serwisie, jeżeli oświadczenie zostanie złożone przed wysłaniem przez Usługodawcę Zestawu pobraniowego.