REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNIKI ON-LINE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNIKI ON-LINE

I.    Postanowienia ogólne

1.    Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 j.t.) Diagnostyka Sp. z o.o. zwana dalej Diagnostyką lub Usługodawcą, wprowadza niniejszym Regulamin świadczenia usługi wyniki on-line, zwany dalej Regulaminem.

2.    Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  i  warunki  techniczne  świadczenia  przez Diagnostyka Usługi Wyniki On-line na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną, w    szczególności    za    pośrednictwem    strony    internetowej    pod    adresem www.wyniki.diag.pl zwanej także Serwisem.

3.    Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi Wyniki On-line.

II.    Definicje

 • Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 31-864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa-Śródmieście  w  Krakowie,  XI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381559 , NIP: 675-12-65-009, Regon: 356366975, Kapitał zakładowy: 33 756 500 zł;
 • Usługobiorca    –  osoba,  która  korzysta z  Usługi  Wyniki  On-line,  zwana  także Pacjentem;
 • Aktywacja Karty – proces polegający na przypisaniu karty o odpowiednim numerze do konta zawierającego dane dotyczące Usługobiorcy odbywający się w siedzibie Usługodawcy.  Wraz  z  Kartą  Usługobiorca  otrzymuje  Hasło  Uwierzytelniające, Numer PIN oraz instrukcję postępowania;
 • Uwierzytelnienie – logowanie na stronie dostępu do Usługi Wyniki On-line poprzez podanie  numeru  Karty  i  hasła  uwierzytelniającego  a  następnie  wybranego samodzielnie hasła dostępu i wprowadzenie numeru PIN;
 • Karta   Dostępu   do   Usługi   Wyniki   On-line   –   plastikowa   karta   służąca   do uwierzytelnienia Usługobiorcy na stronie dostępu do Usługi Wyniki On-line;
 • Hasło Uwierzytelniające – hasło uwierzytelniające dostęp do konta Usługobiorcy w trakcie pierwszego logowania;
 • Numer  PIN  –    numer  umożliwiający  ustawienie  indywidualnego  Hasła  Dostępu usługobiorcy oraz jego późniejszą zmianę;
 • System    teleinformatyczny    –    zespół    współpracujących    ze    sobą    urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004.171.1800) zwanej dalej Ustawa Prawo telekomunikacyjne;
 • Kanał dostępu – połączenie poprzez sieć Internet z serwerem świadczącym Usługę Wyniki On-line;
 • Usługa Wyniki On-line zwana także Usługą – usługa wykonywana przez  Diagnostykę poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne;

III.    Zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wyniki On-line

1.    Diagnostyka  w  ramach  zlecenia  usługi  wykonania  badania  diagnostycznego świadczy Usługę Wyniki On-line polegającą na udostępnieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy wyników badań diagnostycznych. Usługa Wyniki On-line dostępna  jest  pod  adresem  www.wyniki.diag.pl  oraz  na  innych  subdomenach strony www.diag.pl przypisanych odpowiednim laboratoriom, w których wykonywane jest badanie diagnostyczne, gdzie po uwierzytelnieniu, możliwy jest dostęp do wyniku badania diagnostycznego.

2.    Usługa Wyniki On-line świadczona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz. U. 2012 Nr 159 t.j. ) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie  rodzajów  i  zakresu  dokumentacji  medycznej  oraz  sposobu  jej przetwarzania (Dz. U. 2014.177 j.t.). Wynik badań diagnostycznych może być opatrzony podpisem elektronicznym i stanowi część dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej i udostępniany jest zgodnie z § 83.1. 2) Rozporządzenia przez dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji.

3.    Usługa Wyniki On-line świadczona jest w trzech formach: 1) dostępu do wyników badań  Pacjenta  wykonywanych  we  wszystkich  laboratoriach  Diagnostyki (centralny rekord Pacjenta) 2) dostępu do wyników badań Pacjenta w poszczególnych laboratoriach 3) dostępu do      wyników badań Pacjenta z pojedynczego zlecenia.

4.    Wymagania  techniczne  dotyczące  korzystania  z  Usługi  Wyniki  On-line  są następujące:

a.   komputer połączony z siecią Internet;

b.  przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

5.    Diagnostyka dołoży należytych starań, aby korzystanie z Usługi Wyniki ON-line było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Diagnostyka nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Usług Informacyjnych.

6.    Usługodawca  zastrzega,  że  z  uwagi  na  publiczny  charakter  sieci  Internet, korzystanie z Usługi Wyniki On-line wiąże się z normalnym w takiej sytuacji ryzykiem.

7.    Korzystanie z Usługi Wyniki On-line możliwe jest przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. Wynik badania diagnostycznego dostępny będzie natychmiast  po  wykonaniu  oznaczenia  i  przeprowadzeniu  dwustopniowej walidacji.

8.    Wyniki niektórych rodzajów badań diagnostycznych ze względów formalnych nie są dostępne w ramach Usługi Wyniki On-line.

IV.    Korzystanie z Usługi Wyniki On-line.

1.    Korzystanie z Usługi Wyniki On-line w formie centralnego Rekordu Pacjenta oraz w formie wyników w poszczególnych laboratoriach Diagnostyki wymaga uwierzytelnienia. Uwierzytelnienie polega na wpisaniu na stronie logowania numeru Karty Dostępu oraz Hasła i PIN otrzymanych podczas Aktywacji Karty w Punkcie Pobrań oraz wybraniu własnego Hasła Dostępu, służącego do kolejnych logowań.

2.    Usługobiorca   jest   zobowiązany   do   zachowania   Hasła   Uwierzytelniającego, Numeru PIN oraz Hasła Dostępu w tajemnicy i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Diagnostyka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostępu do Usługi Wyniki On-line przez osoby nieuprawnione, za wyjątkiem gdy wynika to z zawinionego działania lub zaniechania Diagnostyki.

3.    W przypadku utraty Hasła Dostępu możliwe jest ustawienie nowego przy pomocy Numeru PIN w wypadku logowania do poszczególnych laboratoriów Diagnostyki lub poprzez Numer PIN lub adres email w wypadku centralnego rekordu Pacjenta przypisany do konta Usługobiorcy.

4.    Dziesięciokrotne  nieprawidłowe  wpisanie  Hasła  uwierzytelniającego  powoduje blokadę dostępu do Usługi Wyniki On-line. W celu uzyskania ponownego dostępu do Usługi Wyniki On-line należy skontaktować się z Punktem Pobrań.

5.    W przypadku Usługobiorcy nie posiadającego Karty Dostępu do Usługi Wyniki
On-line, w szczególności dotyczy to:
•    Dzieci bez nadanego jeszcze numeru Pesel;
•    Obcokrajowców nie posiadających numeru Pesel
•    Osób, które zgubiły Kartę Dostępu do Usługi Wyniki On-line lub zapomniały hasła  i  nie  mogą  go  odzyskać,  a  chcą  szybko  sprawdzić  wyniki  bez konieczności wyrobienia nowej karty
•    Osób, których dane z jakichś przyczyn nie mogły zostać zweryfikowane w trakcie zlecania badania

możliwe  jest  skorzystanie z  Usługi  Wyniki On-line „Wyniki Badań  z pojedynczego zlecenia”. Usługa   „Wyniki   Badań   z   pojedynczego   zlecenia” pozwala na uzyskanie dostępu do wyników badań na podstawie numeru zlecenia , bez względu na miejsce ich wykonania. Uzyskanie dostępu do historii wyników badań danego Usługobiorcy możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Karty Dostępu do Usługi Wyniki On-line.

6.    Usługobiorca,  w  celu  skorzystania  z  Usługi  „Wyniki  Badań  z  pojedynczego zlecenia” powinien:

 •  Wejść  na  stronę  www.wyniki.diag.pl  i  wybrać  sposób  logowania  „Wyniki Badań z pojedynczego zlecenia
 • W formularzu logowania wpisać numer zlecenia oraz datę urodzenia podaną przy zlecaniu badania.

7.    Usługa Wyniki On-line ma charakter wartości  dodanej do badania diagnostycznego.

8.    Korzystający z Usługi Wyniki On-line ponosi następujące koszty:

 • Koszt będący ceną aktywacji Karty
 • Koszt dostępu związany z Kanałem dostępu do Usług.

9.    Diagnostyka zwalnia Usługobiorcę z opłaty aktywacyjnej w wypadku pierwszego wydania Karty. W wypadku ponownego wydania Karty koszt ten wynosi 10 zł brutto.

10.    Okazanie Karty  w punkcie pobrań  uprawnia  Usługobiorcę do  zniżki  5% przy każdej następnej wizycie po wyrobieniu Karty.

11.    Usługobiorca  może  w  każdej  chwili  zakończyć  korzystanie  z  Usługi.  Skutki prawne zakończenia korzystania z zamówionej Usługi regulują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi i okoliczności faktyczne.

V.    Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców

1.    Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi Wyniki On-line, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia  dostępu do Usługi Wyniki On-line:

 • ze    względów    bezpieczeństwa    oraz    jakichkolwiek    innych    przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
 •  z    konieczności    dokonania    niezbędnych    czynności    związanych    z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy, niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.

3.    Diagnostyka   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   problemy   techniczne   bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usługi Wyniki On-line, jak również za ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy i szkody przez nie wywołane.

4.    Diagnostyka nie ponosi również odpowiedzialności za:

 • problemy  w  funkcjonowaniu  Usługi  Wyniki  On-line,  jeżeli  nastąpiły  one wskutek zdarzeń, takich jak m.in. wadliwe działanie sieci Internet, zakłócenia w  działaniu  sieci  energetycznej,  wady  transmisji  danych,  działanie  siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych, których Diagnostyka przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec;
 • następstwa    korzystania    z    Usługi    Wyniki    On-line    przez    Usługobiorcę niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • korzystania   przez   Usługobiorców   z   Usługi   Wyniki   On-line   w   sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 • utratę  przez  Usługobiorcę  danych  spowodowanych  działaniem  czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich)

5.    Usługobiorca  zobowiązuje  się  korzystać  z  Usługi  Wyniki  On-line  w  sposób zgodny  z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

6.    Usługobiorca  zobowiązuje  się  do  niepodejmowania  działań  prowadzących  do zachwiania stabilności systemów informatycznych Usługodawcy lub pogorszenia jakości świadczonej przez niego Usługi Wyniki On-line. W celu zachowania bezpieczeństwa Diagnostyka przechowuje historię logowania Usługobiorcy.

7.    Usługodawca   nie   ponosi   żadnej   odpowiedzialności   za   jakiekolwiek   skutki wykorzystania  przez  Usługobiorcę  informacji  uzyskanych  za  pośrednictwem Usługi Wyniki On-line, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia.

VI.    Tryb postępowania reklamacyjnego

1.    Usługobiorca  ma  prawo  złożenia  reklamacji  ściśle  związanych  z  wadliwym funkcjonowaniem Usługi Wyniki On-line,. Złożenie reklamacji może nastąpić pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub poprzez e-mail:  karta@diag.pl.

2.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a.   oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr  karty lub  nr zlecenia – w wypadku wyników z pojedynczego zlecenia);

b.   wskazanie problemu, w związku z którym składana jest reklamacja.

3.    Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

4.    Usługodawca  rozpatrzy  reklamację  niezwłocznie  po  jej  otrzymaniu  i  udzieli informacji pisemnie lub poprzez e-mail. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usług nie związanych przedmiotowo z korzystaniem z Usługi Wyniki On-line, takich jak: skanowanie antywirusowe komputera, instalacja sterowników drukarki,  konfigurowanie  parametrów  łącza  internetowego,  testowanie poprawności pracy sprzętu komputerowego lub jego podzespołów, aktualizacja systemu operacyjnego.

VII.    Polityka prywatności

1.    Diagnostyka  zapewnia  poufność  przesyłanych  danych  poprzez  zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych oraz szyfrowania.

2.    W    przypadku    gdy    Diagnostyka    jest    administratorem    danych    osobowych Usługobiorców lub dane osobowe Usługobiorców zostały jej powierzone do przetwarzania, Diagnostyka przetwarza tylko te dane osobowe Usługobiorców, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub zakończenia świadczenia Usługi Wyniki On-line przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej    realizacji    Usługi    Wyniki    On-line,    z    zachowaniem    zasad danych osobowych i przepisów wykonawczych.

3.    Usługodawca   przywiązuje   dużą   wagę   do   kwestii   zachowania   prywatności Usługobiorców  i  ochrony  ich  danych  osobowych.  Dane  te  są  szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

4.    Po  zakończeniu   korzystania  z  Usługi   Wyniki   On-line  przez  Usługobiorcę Diagnostyka nie będzie przetwarzać danych osobowych Usługobiorców, za wyjątkiem tych danych, które są:

 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

VIII.    Ochrona praw własności intelektualnej

1.    Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usługi Wyniki On-line, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Diagnostyce oraz podmiotom, z którymi Diagnostyka zawarła stosowne umowy.

2.    Usługobiorca   zobowiązany   jest   przestrzegać   przepisów   prawa   własności intelektualnej. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie  udostępnianych treści bez zgody Diagnostyka jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

IX.    Postanowienia końcowe

1.    Diagnostyka zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Usługobiorców. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia  zmienionego  tekstu  Regulaminu  na  stronie  www.wyniki.diag.pl, oraz www.diag.pl

2.    Regulamin    niniejszy    jest    udostępniony    Usługobiorcy    nieodpłatnie    za pośrednictwem strony, www.diag.pl  oraz www.wyniki.diag.pl  w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

3.    Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach internetowych Diagnostyka pod adresem www.diag.pl oraz www.wyniki.diag.pl   Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi Wyniki On-line jest akceptacja niniejszego Regulaminu w trakcie pierwszego logowania.

4.    Prawem właściwym jest prawo polskie.

5.    W     przypadku     rozbieżności     pomiędzy     niniejszym     Regulaminem,     a postanowieniami  zawartych  przez  Diagnostyka  indywidualnych  umów dotyczących świadczenia Usługi Wyniki On-line pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

REGULAMIN WYNIKI ON-LINE

Pobierz Regulamin „Ze zdrowiem on-line”