Nowości w ofercie

Newsletter

09 maja 2022

Konsultacje Lekarza Genetyka Klinicznego

Poradnia genetyki klinicznej Genetyk kliniczny zajmuje się diagnostyką chorób dziedzicznych. Dokonuje on analizy rodowodu pacjenta, specjalistycznej oceny klinicznej pod kątem specyficznych objawów danej grupy chorób, proponuje najbardziej optymalne badanie genetyczne a także dokonuje interpretacji jego wyniku. Od zawsze obserwowano rodzinne występowanie niektórych chorób ale dopiero z rozwojem współczesnej medycyny coraz więcej nam wiadomo o genetycznym podłożu wielu typów schorzeń. Większość z nich można dziś potwierdzić i zdiagnozować metodami molekularnymi lub cytogenetycznymi. Diagnostyka chorób genetycznych ma duże znaczenie praktyczne dla pacjentów: stanowi ważny czynnik w ocenie rokowania,pozwala w optymalny sposób rozplanować dalsze postępowanie,umożliwia wczesne wykrycie objawów charakterystycznych dla danej choroby i włączenie odpowiedniego leczenia objawowego,pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia choroby u innych członków rodziny pacjenta. Kto powinien skorzystać z konsultacji genetycznej? członkowie rodzin, w których stwierdzono chorobę o podłożu genetycznym,pacjenci urodzeni z wadami wrodzonymi lub ich krewni,pacjenci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwojowymi, chorobami ze spektrum autyzmu lub ich krewni,pary z niepowodzeniami rozrodu (problematyką niepłodności lub nawracających poronień),pary planujące optymalnie przygotować się do ciąży,osoby chorujące na nowotwory złośliwe w młodym wieku lub na kilka różnych nowotworów,członkowie rodzin, w których występowały nowotwory złośliwe,osoby posiadające własne badanie genetyczne (w celu interpretacji wyniku). OfertaW  ofercie sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA dostępny jest szeroki wachlarz badań genetycznych. Proponujemy Państwu zarówno pojedyncze badania, jak i atrakcyjne, właściwie sprofilowane pakiety. Zapraszamy także do skorzystania z konsultacji  lekarza genetyka  przed wykonaniem  badań  – w celu dobrania optymalnego dla danego pacjenta zestawu badań.Ponadto, zgodnie z zaleceniami PTGC* proponujemy Państwu konsultację oraz interpretację  wyników badań przez lekarza genetyka. Konsultacje wyników badań  u specjalisty genetyka klinicznego są dostępne dla pacjentów: online na terenie całej Polski za pośrednictwem platformy konsultacyjnej. Dzięki platformie masz możliwość kontaktu z wybranym lekarzem genetykiem klinicznym przez telefon, czat, wideo. Dostępne terminy i formy konsultacji z lekarzem genetykiem można sprawdzić bez potrzeby zakładania konta. Wiadomości i pliki przesłane lekarzowi za pośrednictwem systemu stanowią dokumentację medyczną i są chronione zgodnie z obowiązującym prawem.osobiście w Krakowie, Opolu, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze w ramach Poradni Genetycznej. Wizytę w Poradni możesz umówić kontaktując się telefonicznie z wybraną placówką (lista poradni genetycznych).  *Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowiek z 2016r przy realizacji badań genetycznych wskazana jest konsultacja genetyczna.

04 kwietnia 2022

Testy w kierunku ojcostwa i pokrewieństwa (Тести на батьківство та спорідненість)

Ми пропонуємо виконання тесту ДНК для засвідчення спорденості, для офіційних цілей – результат із засвідченням тотожності опитуваних осіб. Ми виконуємо обстежування для встановлення спорідненості (батьківство, материнство, суродженість, дідки, внуки) Коли неможливо взяти генетичний матеріал у осіб, ми воконуємо опитування за допомогою аналізу ступеня спорідненості в других членів сім’ї, напр. батьків (діда, бабусі) чи то суродженців. Більше інформації на нащій вебсторінці www.papgen.diag.pl , або, за інфономерами 785 122 862, 663 680 416 Взяття генетичного матеріалу проходить по спеціалізованих опитних пунктах на території усієї Польщі, після ранішнього телефонного зв’язку. Лабораторія генетичного аналізу ПапГен розпоряджає Цертифікатом акредитації Опитувальної лабораторії AB 1784.

13 września 2021

Borelioza – test LymeDetect (odp. humoralna i komórkowa)

Laboratoryjna diagnostyka infekcji obejmuje bezpośrednie wykrycie patogenu w różnych materiałach biologicznych oraz metody pośrednie, oceniające swoistą odpowiedź immunologiczną badanego na dany patogen. W większości są to badania wykrywające swoiste przeciwciała. W ostatnich latach rozwijają się jednak możliwości oceny drugiego ramienia odporności nabytej – swoistej odpowiedzi komórkowej. Ten typ odpowiedzi ma szczególne znaczenie we wczesnej diagnostyce boreliozy, zwłaszcza u pacjentów, u których nie występuje typowa postać rumienia wędrującego. Wykazano bowiem, że silna odpowiedź cytokinowa limfocytów T, zaktywowanych przez kontakt z patogenem, jest wykrywalna wcześniej niż obecność przeciwciał, już w okresie okienka serologicznego. Nowy test w ofercie DIAGNOSTYKI 3742 Borelioza – test LymeDetect (odp. humoralna i komórkowa) Dzięki łącznej ocenie swoistej odpowiedzi humoralnej i komórkowej na infekcję Borrelia burgdorferi sensu lato (w tym szczepy Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii), pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie diagnostyki boreliozy u pacjentów z podejrzeniem tej choroby. Badanie obejmuje: Wykrycie przeciwciał w klasie IgM, metodą CLIAWykrycie przeciwciał w  klasie IgG, metodą CLIAOznaczenie stężenia interferonu gamma, metodą CLIA. Uwalnianie interferonu gamma (IFN-γ) przez limfocyty krwi obwodowej w odpowiedzi na swoistą stymulację antygenami swoistymi dla Borrelia, jest wykładnikiem odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego. W omawianym teście stosuje się inkubację krwi pacjenta w 3 probówkach opatentowanego systemu QuantiFERON®: Probówka Nil – bez czynników stymulujących, pomiar IFN-γ w osoczu krwi inkubowanej w tej probówce służy ocenie wyjściowego pobudzenia komórek pacjenta, niezwiązanego ze swoistą stymulacją antygenami patogenuProbówka Mitogen – zawiera mitogen PHA, służy weryfikacji zdolności limfocytów pacjenta do odpowiedzi efektorowej na stymulację nieswoistą (statusu odpornościowego pacjenta)Probówka Lyme – właściwa ocena wydzielania IFN-γ w odpowiedzi na swoistą stymulację mieszaniną antygenów Borrelia Algorytmy opracowane przez firmę produkującą zestaw testowy (DiaSorin SpA, Saluggia, Włochy) pozwalają na interpretację wyników pacjenta uzyskanych w próbkach stymulowanych swoistym antygenem w kontekście oznaczeń kontrolnych. Jak dowiodły wieloośrodkowe badania (w tym w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UM Białystok), zastosowanie testu LymeDetect zwiększa czułość laboratoryjnej diagnostyki boreliozy, szczególnie w pierwszych 21 dniach jej trwania. Wyniki wspomnianego badania zostały zaprezentowane w lipcu br. na Kongresie ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases). Wykazano, że zastosowanie testu LymeDetect (łącznie wykrywającego przeciwciała i odpowiedź komórkową) zwiększa czułość diagnostyki laboratoryjnej boreliozy w pierwszych 21 dniach jej trwania do 73,5%, w porównaniu do 48,5% przy zastosowaniu standardowego 2-stopniowego algorytmu. Istotną informacją jest również to, że na tym najwcześniejszym etapie infekcji odsetek pacjentów, u których nie wykryto przeciwciał, natomiast wykazano swoistą odpowiedź komórkową, był bliski 20%. Po 21. dniu od zakażenia czułość LymeDetect również znacznie przewyższa czułość postępowania standardowego – o 23% w 3-6 tygodniu infekcji i o 12% powyżej 6. tygodnia. Jednocześnie swoistość diagnostyczna testu wynosi 100%, czyli wszystkie wyniki uzyskane w badaniach osób zdrowych były ujemne. Podsumowując przedstawiamy ofertę badań laboratoryjnych stosowanych w diagnostyce boreliozy, wraz z ich zastosowaniem. 3742Borelioza – test LymeDetect (odp. humoralna i komórkowa)Wczesna borelioza430Borelioza IgGTesty przesiewowe w standardowym algorytmie diagnostycznym431Borelioza IgMTesty przesiewowe w standardowym algorytmie diagnostycznym432Borelioza IgG met. Western BlotTesty potwierdzenia w standardowym algorytmie diagnostycznym433Borelioza IgM met. Western BlotTesty potwierdzenia w standardowym algorytmie diagnostycznym3213Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczeniaMonitorowanie leczenia916Borelioza IgG w PMRDiagnostyka neuroboreliozy917Borelioza IgM w PMRDiagnostyka neuroboreliozy3103Borelioza, IgG w surowicy i PMR, met. Western BlotDiagnostyka neuroboreliozy3104Borelioza, IgM w surowicy i PMR, met. Western BlotDiagnostyka neuroboreliozy Wybrane piśmiennictwo: Callister et al. Detection of IFN-gamma Secretion by T Cells Collected Before and After Successful Treatment of Early Lyme Disease. Clin Infect Dis. 2016;62(10):1235-41. Branda et al. 2021. Laboratory diagnosis of Lyme borreliosis. Clin Microbiol Rev 34:e00018-19 Grassi et al. LIAISON® LymeDetect®: a new solution for the early diagnosis of Lyme Borreliosis. ECCMID 2021, poster nr 1445

01 czerwca 2021

Nowe badanie molekularne do wykrywania SARS-COV-2: RT- LAMP

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 wywarła duży wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa, w tym również na codzienną pracę większości laboratoriów medycznych. Badania wykorzystywane do rozpoznawania COVID-19, stanowią obecnie dużą część wszystkich wykonywanych oznaczeń, pochłaniając dużą ilość czasu i uwagi diagnostów laboratoryjnych. Spośród szeregu metod używanych w diagnostyce COVID-19, szczególnie duże znaczenie mają badania molekularne, oparte na wykrywaniu obecności materiału genetycznego wirusa w próbce. Pozwalają one na potwierdzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i są rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Badania te są jednak czasochłonne, co wpływa na wydłużenie czasu oczekiwania pacjenta na wynik. Z tego względu dąży się do wprowadzania modyfikacji, które pozwolą na skrócenie czasu reakcji, gwarantując jednak wysoką czułość i specyficzność testu. Kiedy możliwe jest szybsze uzyskanie wyniku badania? Zastosowanie nowego rodzaju polimerazy (polimerazy Bst)- enzymu używanego w testach opartych o metodę LAMP, umożliwia przeprowadzenie reakcji w stałej temperaturze i efektywne skrócenie czasu jej trwania, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czułości i specyficzności badania. Modyfikacja ta działa oczywiście z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych podróżujących za granicę lub potrzebujących wyniku badania molekularnego jak najszybciej. Czym różnią się między sobą testy używane w diagnostyce COVID-19? Wszystkie testy, używane aktualnie w diagnostyce i epidemiologii COVID-19, opierają się na jednej z trzech podstawowych strategii: identyfikacji, czyli wykrywaniu obecności materiału genetycznego wirusa (w przypadku wirusa SARS-CoV-2 jest to RNA), za pomocą technik biologii molekularnej (real time RT-PCR i RT-LAMP)identyfikacji białek strukturalnych wirusa, czyli antygenów wirusowych, w wymazie pobranym od pacjenta (testy antygenowe)identyfikacji przeciwciał, obecnych we krwi, produkowanych przez organizm człowieka w odpowiedzi na kontakt z antygenami wirusa (testy serologiczne). Wybór rodzaju zalecanego badania dokonywany jest zawsze na podstawie wykazywanych przez pacjenta objawów, możliwego terminu kontaktu z osobą zakażoną, a także celu, jakiemu ma służyć otrzymany wynik. Badania molekularne metodą real time RT-PCR w potwierdzeniu zakażenia SARS COV-2 Zgodnie z zaleceniami WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), najbardziej czułą i specyficzną metodą potwierdzającą infekcję COVID-19 jest badanie oparte na reakcji odwrotnej transkrypcji i łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym: real time RT-PCR (ang. Reverse Transcription and Real-Time Polymerase Chain Reaction). Do badania, wykonywanego tą metodą, wykorzystywany jest materiał pobrany od pacjenta- najczęściej jest to wymaz z nosogardzieli, ale w rzadkich przypadkach również próbki pochodzące z dolnych dróg oddechowych, takie jak popłuczyny oskrzelikowo-pęcherzykowe, aspirat z jamy nosowo-gardłowej, czy plwocina. Po dotarciu do laboratorium próbka zostaje poddana procesowi izolacji RNA, a następnie powieleniu wyizolowanego materiału genetycznego wirusa, za pomocą metody łańcuchowej reakcji polimerazy, poprzedzonej odwrotną transkrypcją. Identyfikacja wirusa zachodzi dzięki wykorzystaniu tzw. sond genetycznych, które łączą się tylko ze ściśle określonymi powielonymi fragmentami RNA, charakterystycznymi dla wirusa SARS-CoV-2. Powielenie materiału genetycznego umożliwia wykrycie nawet niewielkich ilości wirusa obecnych w próbce, co sprawia że jest to najbardziej czuły test w diagnostyce COVID-19. Czym metoda RT-LAMP różni się od pozostałych testów wykrywających wirusa SARS-CoV-2? Metoda RT-LAMP, podobnie jak badanie real time RT-PCR, wykrywa obecność RNA wirusa, jednak umożliwia szybsze uzyskanie wyniku. Obydwie metody należą do rodziny testów NAAT (z ang. Nucleic Acid Amplification Testing)- badań opartych na amplifikacji, czyli powieleniu specyficznego fragmentu  materiału genetycznego w badanej próbce. W RT-LAMP, zamiast standardowej polimerazy, używana jest opatentowana, termostabilna polimeraza Bst, dzięki której reakcja może zachodzić w stałej temperaturze oraz większa liczba starterów, przyłączających się do określonych fragmentów RNA, co znacząco skraca czas badania, pozwalając jednak na zachowanie bardzo dobrej czułości i specyficzności. Choć czułość badania RT-LAMP jest nieznaczenie niższa od czułości metody real time RT-PCR, to jest ona na tyle wysoka, aby wykryć istotne klinicznie stężenia wirusa w próbce. Dzięki temu wyniki testu RT-LAMP dużo łatwiej jest sklasyfikować na negatywne i pozytywne, unikając wyników nierozstrzygających, wymagających powtórzenia badania. Uzyskanie pozytywnego wyniku badania RT-LAMP (podobnie jak pozytywny wynik testu real time RT-PCR), szczególnie przy jednoczesnym występowaniu objawów klinicznych, potwierdza rozpoznanie COVID-19. Należy jednak pamiętać, że ujemny wynik zarówno testu RT-LAMP, jak i real time RT-PCR nie wyklucza w 100% infekcji wirusem SARS-CoV-2. Czy wynik badania metodą RT-LAMP może być wykorzystany podczas podróży zagranicznych? W ramach badania RT-LAMP, istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia do wyniku testu, opatrzonego certyfikowanym podpisem, które może być następnie wykorzystane przy przekraczaniu granicy lub okazane pracodawcy. W niektórych państwach posiadanie zaświadczenia pozwala również na uniknięcie obowiązkowej kwarantanny. Osoby planujące podróż do Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Szwecji lub Wielkiej Brytanii, już teraz mogą uzyskać zaświadczenie uprawniające do wjazdu do tych krajów na podstawie negatywnego wyniku testu RT-LAMP, w kierunku COVID-19. Lista krajów dopuszczających RT-LAMP, jako metodę weryfikującą zakażenie wirusem SARS-CoV-2, cały czas jednak ulega zmianom, a wszystkie aktualne wytyczne są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych Wszystkie osoby, udające się w podróż poza granice Polski, mają obowiązek zapoznać się z aktualnymi wytycznymi i dostosować się do nich. Bardzo ważne jest, aby przed wyjazdem sprawdzić, jakie zaświadczenie jest honorowane przez dane państwo, jaki test molekularny jest niezbędny do jego wystawienia i w jakim języku powinno być ono sporządzone. Gdzie można wykonać badanie metodą RT-LAMP? Liczba placówek, w których można wykonać badanie RT-LAMP, w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2, stale rośnie. Laboratoria DIAGNOSTYKA, w odpowiedzi na oczekiwania ze strony swoich pacjentów, również oferuje możliwość wykonania testu RT–LAMP, obok real time RT-PCR i pozostałych testów serologicznych z krwi. Wszystkie informacje dotyczące listy placówek oferujących testy molekularne, cen i opisów poszczególnych badań, są dostępne na naszej stronie internetowej (TUTAJ). Bibliografia: Zhang Y, Odiwuor N, Xiong J, Sun L., Nyaruaba R.O, Wei H, Tanner N.A. Rapid Molecular Detection of SARS-CoV-2 (COVID-19) Virus RNA Using Colorimetric LAMP, MedRxiv 2020.Dudley DM, Newman CM, Weiler AM, Ramuta MD, Shortreed CG, Heffron AS, et al. (2020) Optimizing direct RT-LAMP to detect transmissible SARS-CoV-2 from primary nasopharyngeal swab samples. PLoS ONE 15(12).Mautner, L., Baillie, CK., Herold, H.M. et al. Rapid point-of-care detection of SARS-CoV-2 using reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP). Virol J 17, 160 (2020).Dao Thi VL, Herbst K, Boerner K, Meurer M, Kremer LP, Kirrmaier D, Freistaedter A, Papagiannidis D, Galmozzi C, Stanifer ML, Boulant S, Klein S, Chlanda P, Khalid D, Barreto Miranda I, Schnitzler P, Kräusslich HG, Knop M, Anders S. A colorimetric RT-LAMP assay and LAMP-sequencing for detecting SARS-CoV-2 RNA in clinical samples. Sci Transl Med. 2020 Aug 12;12(556):eabc7075.

07 kwietnia 2021

Test DBS, wykrywający przeciwciała anty-SARS-CoV-2 do samodzielnego pobrania w domu

W naszej ofercie badań wysyłkowych dostępne jest nowe badanie – test DBS, w ramach którego oznaczany jest ilościowy poziom przeciwciał anty-S w klasie IgG przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Materiał do badania pobierany jest samodzielnie przez pacjenta i wysyłany do laboratorium. Czym wyróżnia się test DBS? Test DBS nie jest zwykłym testem kasetkowym na przeciwciała, jakich coraz więcej można spotkać na rynku w aptekach, a nawet dyskontach spożywczych. Więcej informacji o teście i pobrania materiału do badania jest dostępnych w ulotce TUTAJ. Obecność przeciwciał w klasie IgG pozwala określić odporność na wirusa SARS-CoV-2 po przechorowaniu COVID-19 lub po szczepieniu przeciw tej chorobie. Wynik badania jest w pełni ilościowy i może stanowić pełnoprawną podstawę decyzji medycznych dla lekarza (jest autoryzowany przez uprawnionego diagnostę). Test jest dostarczony przez firmę Euroimmun, jednego z najpoważniejszych dostawców odczynników do badań, współpracującego z DIAGNOSTYKĄ od ponad 20 lat i przeprowadzany w laboratorium po wysyłce przez pacjenta. Zalety testu nie musisz wychodzić z domu i udawać się do punktu pobrań laboratorium łatwo i bezpiecznie pobierasz samodzielnie materiał w zaciszu domowym możesz przekazać to badanie bliskiej osobie, która nie może lub nie chce opuszczać mieszkania badanie jest uniwersalne dla osób w każdym wieku: dzieci oraz seniorów badanie możesz wykonać przed i po szczepieniu, upewniając się o jego pozytywnym efekcie Jak kupić badanie wysyłkowe? Po zakupie otrzymasz zestaw do pobrania materiału DIAGpack wraz z instrukcją. Po pobraniu materiału zestaw należy odesłać do laboratorium. Po dodaniu badania wysyłkowego DIAGpack do koszyka, należy wskazać adres do przesłania zestawu do pobrania materiału i opłacić zamówienie. Następnie, pacjent otrzymuje zestaw do samodzielnego pobrania materiału wraz z instrukcją. Badanie w e-Sklepie DIAGNOSTYKI jest dostępne TUTAJ. Jak wykonać test DBS? Po otrzymaniu zestawu, należy postępować zgodnie z instrukcją i wypełnić formularz lub formularze znajdujące się w pudełku. Następnie, należy odesłać pudełko do laboratorium i zachować jeden z kodów kreskowych umieszczonych, żeby odebrać wyniki on-line. Więcej informacji dot. rezygnacji z zakupu badania czy otrzymania faktury jest dostępnych TUTAJ.

07 kwietnia 2021

Nowość w ofercie e-Sklepu DIAGNOSTYKI – badania wysyłkowe

Nowość w ofercie DIAGNOSTYKI – badania wysyłkowe z materiału do samodzielnego pobrania w domu. Nie musisz stać w kolejce do punktu pobrań. Zaoszczędź czas – zamów badanie z zestawem do pobrania materiału DIAGpack a my wyślemy go pod wskazany przez Ciebie adres. Oferta badań wysyłkowych: Badania w kierunku ojcostwa i pokrewieństwa – badania wykonywane są z samodzielnie pobranych wymazów z wewnętrznej strony policzka lub z mikrośladów,Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała anty-S w klasie IgG, ilościowo (DBS) test do samodzielnego pobrania. Badania w kierunku infekcji pokarmowych – badania wykonywane są w próbce kału pobranej do dedykowanego zestawu transportowego.Badania w kierunku infekcji intymnych – materiałem do badania jest wymaz z szyjki macicy pobierany samodzielnie w warunkach domowych, za pomocą specjalnego zestawu lub mocz.  Badania kleszcza w kierunku boreliozy – materiałem do badania jest usunięty w całości lub w częściach kleszcz.Badanie w kierunku raka piersi i/lub jajnika (BRCA1, BRCA2) – badania wykonywane są z samodzielnie pobranych wymazów z wewnętrznej strony policzka.Badanie w kierunku nietolerancji pokarmowych (gluten, laktoza, fruktoza) – badania wykonywane są z samodzielnie pobranych wymazów z wewnętrznej strony policzka.Badanie pomagające w ocenie ryzyka poronień – badania wykonywane są z samodzielnie pobranych wymazów z wewnętrznej strony policzka.Badania w kierunku genetycznych predyspozycji do zakrzepicy – wykonywane są z samodzielnie pobranych wymazów z wewnętrznej strony policzka.Badanie przesiewowe noworodków w kierunku SMA (rdzeniowego zaniku mięśni). Aby przejść do oferty badań wysyłkowych kliknij TUTAJ.  Badania wykonasz w 4 prostych krokach: Kup badanie wysyłkowe DIAGpack i określ sposób dostawy zestawu DIAGpack (kurier DHL, paczkomat), dostawa zestawu jest bezpłatna. Pobierz materiał zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu DIAGpack i wypełnij formularz lub formularze znajdujące się w pudełku.Odeślij zestaw do laboratorium (instrukcję znajdziesz w pudełku).Poczekaj na wyniki – sprawdzisz je on-line.  Zamawiając zestaw do domu: oszczędzasz czas – nie musisz wychodzić z domu i udawać się do punktu pobrań laboratorium,łatwo i bezpiecznie pobierasz samodzielnie materiał w zaciszu domowym,możesz przekazać zestaw osobie, która nie może lub nie chce opuszczać mieszkania,dostawa zestawu i odesłanie pobranego materiału jest bezpłatne.  Czy badania wysyłkowe różnią się jakością od badań wykonywanych w laboratorium? Badania wysyłkowe są realizowane w medycznych laboratoriach diagnostycznych, dlatego też ich jakość jest taka sama, jak pozostałych, standardowych badań laboratoryjnych.Specjalne zestawy pobraniowe, które są wysyłane do domu pacjenta, są zaprojektowane zarówno z myślą o komforcie osoby pobierającej materiał, jak również z zapewnieniem jak najwyższej jakości pobranej próbki oraz stabilności materiału biologicznego w czasie podróży do laboratorium. Czy samodzielne pobranie materiału nie zwiększa ryzyka, że wynik badania będzie niemiarodajny? Wszystkie zestawy pobraniowe, które trafiają do domu pacjenta, są wcześniej walidowane, czyli sprawdzane, pod kątem ich jakości oraz zachowania stabilności pobranej próbki. Dzięki temu minimalizują one ryzyko fałszywych wyników i gwarantują wysoką jakość realizowanego badania. Masz pytania? Skontaktuj się z nami telefonicznie:  https://diag.pl/pacjent/kontakt/informacja-telefoniczna-dla-pacjentow/. Badania ojcostwa i pokrewieństwa: kontakt do Pracowni Analiz Profili Genetycznych PAPGEN wykonującej badanie ojcostwa i pokrewieństwa: +48 799 399 409 (infolinia czynna w godzinach 8:00-20:00). Więcej informacji dot. rezygnacji z zakupu badania czy otrzymania faktury jest dostępnych tutaj. UWAGA! Już niebawem w ofercie dostępne będą kolejne badania do samodzielnego pobrania. Zachęcamy do śledzenia aktualności!

02 marca 2021

Nowe badanie ilościowe przeciwciał anty-SARS-CoV-2 – Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo

Z początkiem marca 2021r. ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA wdrożyła nową strategię badań przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Powodem ku temu była znacząca zmiana roli oznaczeń przeciwciał – z wspomagającej diagnostykę zakażeń i kontrolę epidemiologiczną do wskaźnika odporności humoralnej. Wskaźnika, a nie wyznacznika. Obecność przeciwciał we krwi pacjenta jest wyrazem odpowiedzi immunologicznej na stymulację patogennym antygenem – czy to w przebiegu infekcji, czy to po szczepieniu. W dłuższym okresie po chorobie bądź immunizacji poziom przeciwciał może spadać, nie zmienia się jednak ilość komórek pamięci, warunkujących szybkie pobudzenie produkcji przeciwciał po ponownym kontakcie z patogenem. By badania serologiczne mogły spełnić powyższą funkcję, ważne było uwzględnienie dwóch aspektów: Badania nad odpowiedzią immunologiczną na infekcję SARS-CoV-2 wskazały, że główną rolę w obronie przed wirusem odgrywają przeciwciała rozpoznające antygen S (ang. spike, białko kolca) wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie wykazano, że ten rodzaj przeciwciał może utrzymywać się we krwi dłużej niż przeciwciała skierowane przeciwko białku nukleokapsydu (N) wirusa SARS-CoV-2. Drugim, bardzo istotnym aspektem jest rozpoczęcie szczepień przeciw COVID-19. Wszystkie dostępne obecnie w Unii Europejskiej szczepionki (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca), oparte są na białku S wirusa SARS-CoV-2. Biorąc powyższe pod uwagę, testem rekomendowanymi przez laboratoria DIAGNOSTYKA jest badanie (4850) Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo. To nowe badanie ilościowe wykrywa przeciwciała skierowane przeciwko białku S SARS-CoV-2, a więc te, których obecność jest skorelowana ze zdolnością neutralizacji („unieszkodliwiania”) wirusa. Producenci, których testy stosowane są przez laboratoria DIAGNOSTYKA wykazali, że istnieje związek pomiędzy dodatnim wynikiem przeciwciał w danym teście, a dodatnim wynikiem testu mikroneutralizacji, który uznawany jest za wskaźnik „sprawności działania” przeciwciał – a więc faktycznej odporności. Jednocześnie badanie to może być wykonywane zarówno u osób, które przechorowały COVID-19, jak i zaszczepionych przeciw tej chorobie. Ta druga grupa wytworzy przeciwciała jedynie przeciwko temu antygenowi; w testach opartych na białku N osoby te uzyskałyby wyniki ujemne. Nowe badanie ilościowe przeciwciał anty-SARS-CoV-2, wykonywane jest ponadto testami zwalidowanymi względem standardu WHO, co pozwala na wyrażanie ich wyników w międzynarodowych jednostkach BAU/ml. Jeśli w przyszłości pojawią się rekomendacje co do tzw. miana zabezpieczającego lub miana, które pozwala na odłożenie szczepienia w czasie, wartości te będą prawdopodobnie wyrażone w tej właśnie jednostce. Trzeba jednak pamiętać, że dokładna swoistość oznaczanych przeciwciał w poszczególnych technologiach jest różna, a co za tym idzie, wartości liczbowych uzyskanych w laboratoriach posługujących się różnymi technologiami nie można porównywać. Pomimo tej samej jednostki, interpretacja powinna być dokonywana w odniesieniu do wartości odcięcia (ang. cut-off), właściwych dla danej technologii. Sprawdź badanie w e-Sklepie

01 marca 2021

Program monitorowania odporności na koronawirusa

UWAGA! PROGRAM ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY! Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym programie monitorowania odporności na wirusa SARS-CoV-2. Podczas trwania programu oferujemy nowy pakiet Koronawirus SARS-CoV-2 – monitorowanie odporności, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo. Po zakupie pakietu wymagane są 3 osobne pobrania badania, które wykrywa przeciwciała anty-S (zwykle IgG), rozpoznające białko S wirusa. Test może być stosowany dla oceny odporności przeciw koronawirusowi, powstającej: po przechorowaniu COVID-19 (przeciwciała przeciw białku S powinny utrzymywać się we krwi przez co najmniej kilka miesięcy od choroby),po szczepieniu preparatami opartymi o białko S wirusa SARS-CoV-2, a więc wszystkimi szczepionkami dostępnymi obecnie (Pfizer/BioNtech, Moderna, Astra Zeneca). Obecność i stężenie przeciwciał u osoby zaszczepionej na COVID-19 w pełnym cyklu może odzwierciedlać jej odpowiedź na szczepienie oraz stopień odporności na zachorowanie. Przyjmuje się, że im wyższy poziom przeciwciał, tym większa odporność. Badania z pakietu zalecamy wykonać w następujących terminach: osoby planujące szczepienie pierwsze badanie przed planowanym szczepieniem drugie badanie 10-14 dni po 2. dawce szczepienia trzecie badanie w celu sprawdzenia stężenia przeciwciał (nie później niż 31.12.2021 r.) ozdrowieńcy pierwsze badanie nie wcześniej niż 2 tyg. po wyzdrowieniu drugie i trzecie badanie w celu sprawdzenia stężenia przeciwciał np. co miesiąc (nie później niż 31.12.2021 r.) zaszczepieni pierwsze badanie co najmniej 10-14 dni po 2. dawce szczepienia drugie i trzecie badanie w celu sprawdzenia przeciwciał np. co 2 miesiące (nie później niż 31.12.2021 r.) Zakup pakietu  Pakiet Koronawirus SARS-CoV-2 – monitorowanie odporności, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo można zakupić: online w e-Sklepie DIAGNOSTYKI – po zakupie pakietu otrzymuje się voucher, który należy pokazać w Punkcie Pobraństacjonarnie – zakupu pakietu można również zakupić w placówki Punkty Pobrań, które wykonują badanie Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo można sprawdzić w Katalogu Punktów Pobrań po zaznaczeniu checkboxa „SARS-CoV-2 badania serologiczne”. Założenia Programu Cena Pakietu Koronawirus SARS-CoV-2 – monitorowanie odporności przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo wynosi 299 zł i naliczana jest przy pierwszym oznaczeniuPacjent zgłasza się na kolejne pobrania do tego samego Punktu Pobrań – badania są wykonywane bezpłatnieNie można przekazać niewykorzystanych badań innej osobieZakup pakietu badań w ramach Programu jest możliwy do 30.06.2021 r., a wykonanie poszczególnych oznaczeń do 31.12.2021 r.
  • 1 z 5