Komunikat o zmianie Regulaminu Świadczenia Usługi „Wyniki On-Line”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z pkt X Regulaminu Świadczenia Usługi „Wyniki On-Line” z dnia 21.09.2020 r. informujemy, że z dniem 28.09.2022 nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

  • pkt II lit d) otrzymuje następujące brzmienie:

d) Spółki z Grupy Diagnostyka – oznacza następujące spółki: dr. N. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołowska 53, 40-064 Katowice (KRS 0000321281), Vitalabo – Laboratorium Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hallera 2e, 85-795 Bydgoszcz (KRS 0000145298), Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów (KRS 0000007832), Oncogene Diagnostics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 86/3, 31-546 Kraków (KRS 0000364292), Centra Genetyki Medycznej Genesis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań (KRS 0000169935).

  • pkt II poprzez dodanie lit m):

m) Usługa Interpretacji – usługa polegająca na analizie wyników badań laboratoryjnych powierzonych Labplus Sp. z o.o. przez Pacjenta, oraz na podstawie wywiadu medycznego udzielonego przez Pacjenta w LabTest Checker (certyfikowanym oprogramowaniu medycznym stworzonym przez Labplus), której wynik w zakresie prognozowania stanu zdrowia i chorób Użytkownika zostanie przedstawiony Użytkownikowi za pośrednictwem systemu LabTest Checker, która jest świadczone zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Labplus sp. z o.o. z dnia 14.06.2022 r. Powyższa usługa dotyczy włącznie badań diagnostycznych wykonywanych we wszystkich laboratoriach Diagnostyki lub laboratoriach Spółek z Grupy Diagnostyka – Centralny Serwer Wyników oznaczonych w Serwisie. Podmiotem świadczącym Usługę Interpretacji jest Lapbplus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żernikach Wrocławskich, 55-010 przy ulicy Strzelińskiej 41 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000405168, posiadającą NIP: 894 303 69 26 oraz REGON: 021 784 650

  • pkt IV ust 1 lit a), b) otrzymują następujące brzmienie:

IV

1. Korzystanie z Usługi „Wyniki On-line” jest możliwe w następujący sposób:
a) dostęp do wszystkich wyników badań Pacjenta wykonywanych we wszystkich laboratoriach Diagnostyki lub laboratoriach Spółek z Grupy Diagnostyka – Centralny Serwer Wyników, po wykonaniu Weryfikacji oraz  Logowania na Stronie Dostępowej;
b) dostęp do wyników badań Pacjenta na podstawie numeru  pojedynczego zlecenia .

  • pkt IV ust 5 otrzymuje następujące brzmienie:

5. Pacjent po uzyskaniu dostępu do wyników badań diagnostycznych na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, po akceptacji Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Labplus sp. z o.o. z dnia 14.06.2022 r. ma możliwość  skorzystania z Usługi Interpretacji.