Komunikat - zmiana regulaminu z dnia 29.04.2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 12 Regulaminu z dnia 29.04.2020 informujemy, że nastąpi zmiana wskazanego regulaminu w następującym zakresie:

a) § 1 ust 1 otrzyma  następujące brzmienie:

Sklep/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.diag.pl/sklep, za pośrednictwem którego Użytkownik:
a) może zawrzeć umowę o wykonanie:

1) pojedynczych Badań laboratoryjnych;
2) Badania laboratoryjnego/Badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań;
3) Badania Laboratoryjnego/Badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań wraz z ich Konsultacją

4) usługi Konsultacji;

b) może mieć dostęp do serwisu: www.upacjenta.pl prowadzonego przez Podmiotu świadczącego Usługę pobrania za pośrednictwem którego może zawrzeć umowę o wykonanie usług wskazanych w pkt. a) ust 1-3 powyżej wraz Usługą Pobrania..

b) w § 1 zostanie dodany pkt 13 w następującym brzmieniu:

Usługa Pobrania – oznacza usługę polegającą na pobraniu materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych pod adresem wskazanym przez Użytkownika zgodnie z regulaminem https://upacjenta.pl/regulamin świadczoną przez Podmiot świadczący Usługę pobrania.

c) w § 1 zostanie dodany pkt 14 w następującym brzmieniu:

Podmiotu świadczącego Usługę Pobrania – oznacza spółkę House Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ulicy Ryszarda Kuklińskiego 17A, 30 – 720 Kraków (KRS nr 0000316649),

d) § 2 otrzyma  następujące brzmienie:

Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:
a) Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i określa warunki

e) §4 otrzyma  następujące brzmienie:

Użytkownik za pośrednictwem Sklepu ma możliwość:

  1. zawarcia drogą elektroniczną umowy o:
    a) wykonanie samodzielnie wybranych zestawów pojedynczych Badań laboratoryjnych,
    b) wykonanie Badań laboratoryjnych wskazanych w poszczególnych E-Pakietach Badań,
    c) wykonanie Badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań wraz z ich Konsultacją,
    d) wykonanie usługi Konsultacji.
  2. dostępu do serwisu www.upacjenta.pl prowadzonego przez Podmiotu świadczącego Usługę pobrania za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć umowę o wykonanie  Badań laboratoryjnych wraz z Usługą Pobrania.

f) §5 otrzyma  następujące brzmienie:

Użytkownik może za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zawierać Umowę w następujący sposób:
1. Użytkownik posiada Konto:
a) Użytkownik loguje się do Konta;

b) Użytkownik akceptuje Regulamin;
c) Użytkownik wybiera interesujący go E-Pakiet Badań w e-sklepie lub usługę Konsultacji; lub interesującą go Placówkę i wybiera w wybranej Placówce dostępne pojedyncze Badania Laboratoryjne
(po skompletowaniu zamówienia, Użytkownik ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”);
d)
Użytkownik, którego wartość zamówienia dokonanego zgodnie z punktami powyżej, przekracza wartość 250 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), za zamówione Badania/E-Pakiety Badań/Konsultacje, dostępne wraz z usługą Pobrania Materiału, ma możliwość dokonania zakupu wybranych badań wraz z Usługą Pobrania pod wskazanym adresem, zgodnie z pkt e) poniżej.

e) Użytkownik  w zakładce „KOSZYK”:

– po dokonaniu wyboru- Miejsce pobrania – w Domu i podaniu następujących danych: imię, nazwisko, wiek, adres, e-mail;

– akceptacji Regulaminu z dnia 1 lipca 2020;

–  potwierdzeniu chęci zakupu wybranych Badań/E-Pakietu Badań wraz Usługą pobrania;

– akceptacji regulaminu Podmiotu świadczącego Usługę Pobadania: https://upacjenta.pl/regulaminy.

zostanie przeniesiony do serwisu www.upacjenta.pl prowadzonego przez Podmiot świadczący usługę pobrania, gdzie Użytkownik ma możliwość zawarcia umowy z Podmiotem świadczącym Usługę Pobrania na wykonanie wybranych badań zgodnie z pkt d) wraz z Usługą Pobrania zgodnie z Regulaminem https://upacjenta.pl/regulaminy i cennikiem obowiązującym w serwisie Podmiotu świadczącego Usługę Pobrania.

f) Użytkownik, którego wartość zamówienia nie przekracza 250 zł brutto lub nie dokona zakupu Usługi Pobrania zgodnie z pkt  e),  chcąc zawrzeć umowę, wybiera zakładkę „ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE”, akceptuje Regulamin z dnia  1 lipca 2020  i dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania; uiszczenie ceny za wybrany E-Pakiet Badań/pojedyncze Badania laboratoryjne/usługę Konsultacji stanowi zawarcie umowy

g) Po skutecznym uiszczeniu ceny zgodnie z pkt f) Sklep przesyła na podany adres e-mailowy Użytkownika Voucher przypisany do wybranego E-Pakietu Badań lub listy pojedynczych Badań Laboratoryjnych wybranych przez Użytkownika lub usługi Konsultacji.

h) Jeżeli Użytkownik zakupił E-Pakiet Badań obejmujący Konsultację lub wyłącznie usługę Konsultacji, na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-maila zawierającego informację o czynnościach niezbędnych do wykonania Konsultacji.

2. Użytkownik nie posiada Konta:
a)  Użytkownik wybiera interesujący go E-Pakiet Badań w Sklepie; lub usługę Konsultacji lub interesującą go Placówkę i wybiera w wybranej Placówce dostępne pojedyncze Badania Laboratoryjne
b) Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik, ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”;
c) Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu:
1)  podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko;
b) Adres e-mail;
2) składa następujące oświadczenia:
a) Akceptuję Regulamin;

Niezależnie od powyższego Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany przy zawieraniu umowy.

d) Użytkownik, którego wartość zamówienia dokonanego zgodnie z punktami powyżej,  przekracza wartość 250 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), w ramach ceny za zamówione Badania/E-Pakiety Badań/Konsultacje, ma możliwość dokonania zakupu wybranych badań wraz z Usługą  Pobrania pod wskazanym adresem, zgodnie z pkt e) poniżej.

e) Użytkownik w zakładce „KOSZYK”:

– po dokonaniu wyboru- Miejsce pobrania – w Domu i podaniu następujących danych: imię, nazwisko, wiek, adres, e-mail;

– akceptacji Regulamin z dnia 01.07.2020

–  potwierdzeniu chęci zakupu wybranych Badań/E-Pakietu Badań wraz Usługą pobrania;

– akceptacji regulaminu Podmiotu świadczącego Usługę Pobrania: https://upacjenta.pl/regulaminy

zostanie przeniesiony do serwisu www.upacjenta.pl prowadzonego przez Podmiot świadczący usługę pobrania, gdzie Użytkownik ma możliwość zawarcia umowy z Podmiotem świadczącym Usługę Pobrania na wykonanie  wybranych badań zgodnie z pkt d) wraz z Usługą Pobrania zgodnie z Regulaminem https://upacjenta.pl/regulaminy i cennikiem obowiązującym w serwisie Podmiotu świadczącego Usługę Pobrania.

f) Użytkownik, którego wartość zamówienia nie przekracza 250 zł brutto lub nie dokona zakupu Usługi pobrania materiału zgodnie z pkt e),  po złożeniu oświadczeń wskazanych w pkt 2c powyżej, Użytkownik wybiera zakładkę „ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE”, dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania, uiszczenie ceny za wybrany E-Pakiet Badań, pojedyncze Badanie laboratoryjne lub usługę Konsultacji stanowi zawarcie umowy;

g) Po skutecznym uiszczeniu ceny zgodnie z pkt f)Sklep przesyła na podany adres e-mailowy Użytkownika Voucher przypisany do wybranego E-Pakietu Badań lub listy pojedynczych Badań Laboratoryjnych wybranych przez Użytkownika lub usługi Konsultacji.

h) Jeżeli Użytkownik zakupił E-Pakiet Badań obejmujący Konsultację lub usługę Konsultacji, na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-maila zawierającego informację o czynnościach niezbędnych do wykonania Konsultacji.

3. Zapłata  ceny (w całości lub części) za złożone zamówienie w e-Sklepie lub zmiana wskazanej ceny w e-Sklepie jest możliwa przez wpisanie kodu przyznanego przez Usługodawcę do którego jest przypisana określona wartości ustalona w PLN lub procentowo. Z zastrzeżeniem, z przyczyn technicznych kwota co najmniej 1,00 zł musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu PayU. Wskazane kody rabatowe nie obowiązują w serwisie prowadzonym przez Podmiot świadczący Usługę Pobrania.

f) §11 otrzyma  następujące brzmienie:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Diagnostyka Sp. z o. o. ( KRS nr 0000381659), ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkowników dobrowolnie, jednak niezbędne w celu:
a) zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę;
b) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty;
c) przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, o ile obowiązek przechowywania danych nie wynika z przepisów prawa, przesyłając maila na adres esklep@diag.pl, a także posiada prawo do zawiadomienia organu nadzorczego w przypadku, kiedy jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

4. Gromadzone dane nie są udostępniane innym podmiotów trzecim, jednak dostęp do danych mogą posiadać również podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi serwisowe związane z utrzymaniem Serwisu oraz spółki współpracujące, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usługi pobrania Materiału, o której mowa w §1 pkt 13 niniejszego Regulaminu  dane w zakresie niezbędnym do dokonania pobrania materiału w domu tj. imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, adres email będą powierzone do przetwarzania podmiotowi realizującemu samodzielnie usługę pobrania materiału House Med. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ulicy Ryszarda Kuklińskiego 17A, 30 – 720 Kraków (KRS nr 0000316649),

5. Usługodawca zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz w Rozdziale 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisach prawa.

6. Za dodatkową zgodą udzieloną dobrowolnie przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach przesyłania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do cofnięcia udzielonej zgody, o której mowa powyżej, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail esklep@diag.pl.

7. Usługodawca nie przekazuje żadnych danych osobowych Użytkowania innym podmiotom w celu wykonania Konsultacji.