Opinia prawna nt. pełnej możliwości korzystania z placówek DIAGNOSTYKI w czasie epidemii

W związku z ograniczeniami przemieszczania się i zgromadzeń, nałożonymi na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zarząd laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA zwrócił się o stosowną opinię prawną.

Czytamy w niej:

 

„Dodany przez Rozporządzenie zmieniające § 3a Rozporządzenia o stanie epidemii przewiduje na okres od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. generalny zakaz przemieszczania się na terytorium RP, z wymienionymi w tym przepisie wyjątkami. Wśród tych wyjątków wymieniono m.in. (…) przemieszczanie się osób w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej.

(…)

Pojęcie „uzyskania opieki zdrowotnej” należy rozumieć przez pryzmat definicji świadczeń opieki zdrowotnej zawartej w art. 5 pkt. 34) w zw. z pkt. 40) Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zgodnie z którą świadczenie opieki zdrowotnej to w szczególności świadczenie zdrowotne czyli działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania. Nie ulega żadnej wątpliwości, że wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej jest działaniem co do zasady służącym profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. W świetle powyższego, osobę udającą się do punktu pobrań w celu poddania się badaniu z zakresu diagnostyki laboratoryjnej należy uznać za przemieszczającą się w celu uzyskania opieki zdrowotnej. Nie ma żadnych podstaw by ograniczać pojęcie „opieki zdrowotnej” jedynie do świadczeń udzielanych przez lekarzy.