Oświadczenie Diagnostyki z dnia 13.03.2020r.

Szanowni Państwo,

Laboratoria medyczne i punkty pobrań od zawsze i stale narażone są na kontakt z potencjalnie zarażonym pacjentem i potencjalnie zakaźnym materiałem do badań. Takie są fakty i tego nie da się zmienić. Nasz personel i nasze punkty pobrań oraz laboratoria od zawsze pracują w oparciu o procedury sytemu jakości zapewniające szczególne bezpieczeństwo pracy z badanym materiałem. W procedurach tych traktujemy każdy materiał pobrany od pacjenta, jako potencjalnie zakaźny. Adekwatność stosowanych procedur została potwierdzona akredytacją EN ISO 15189 i licznymi certyfikatami. Zdaniem kontrolujących nas instytucji, nasze działania są wystarczająco skuteczne i dotychczas nie odnotowano żadnych incydentów zainfekowania pracowników naszych punktów pobrań i laboratoriów.

Epidemia COVID-19 zmusiła nas do wdrożenia licznych dodatkowych działań minimalizujących lub eliminujących ryzyko zainfekowania pracowników i pacjentów, które to działania są rekomendowane przez MZ, GIS i WHO. Te dodatkowe działania to m.in.:

  1. Dodatkowe przemywanie za pomocą środków dezynfekcyjnych: klamek wewnętrznych i zewnętrznych, przycisków (np. w windzie), włączników/wyłączników światła, blatów, krzeseł i foteli do pobrań oraz innych powierzchni i przedmiotów często dotykanych przez pacjentów.
  2. Zapewnienie ciągłego dostępu do mydła do rąk i ręczników papierowych w każdej toalecie.
  3. Wywieszenie na obu stronach drzwi do toalety instrukcji mycia rąk.
  4. Częste wietrzenie pomieszczeń.
  5. Częste pranie bielizny laboratoryjnej (fartuchy, spódnice, bluzy, spodnie).
  6. Częsta dezynfekcja butów roboczych (samodzielnie przez pracownika) za pomocą środków do dezynfekcji powierzchni.

Powyższe działania zostały wdrożone w sytuacji permanentnego braku dostępności środków ochrony osobistej oraz środków odkażających, który to problem dotknął wszystkie jednostki ochrony zdrowia i wszystkich pracowników medycznych w Polsce i na świecie. Rynek krajowy i globalny został ogołocony ze środków ochrony osobistej oraz środków odkażających i większość tego asortymentu została w Polsce i w innych krajach przekierowana do miejsc hospitalizacji pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem COVID-19 oraz do procedur, gdzie te środki są niezbędne (np. zabiegi operacyjne). W tej niespotykanej dotąd sytuacji zapewniamy jednak, że działania podjęte przez naszą firmą są jak najbardziej adekwatne i racjonalne i jak dotychczas okazują się bezpiecznie i skuteczne.


Pełnomocnik Zarządu ds. Medycyny Laboratoryjnej
dr n. med. Tomasz Anyszek