Zmiana Regulaminu świadczenia usługi „Wyniki on-line”

Szanowni Państwo,
Zgodnie z pkt. X Regulaminu świadczenia usługi „Wyniki on-line” z dnia 18.04.2023 r. informujemy, że z dniem 12.10.2023 r. nastąpi zmiana wskazanego regulaminu. Zmiany w regulaminie zostały wyszczególnione poniżej.

Do pkt. II zostanie dodany następujący zapis:
e) Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.diag.pl/sklep, prowadzony przez Diagnostykę.

Do pkt. IV zostanie dodany następujący zapis:

  1. Pacjent po uzyskaniu dostępu do wyniku badań w ramach Usługi „Wyniki On-line” ma możliwość zakupu badań które zostały już wykonane i ma do nich dostęp w ramach wskazanej usługi wybierając przycisku „Zamów ponownie” lub „Ponów całe zlecenie”. Po wybraniu powyższych przycisków zostanie utworzony koszyk z zamówionymi badaniami, a po naciśnięciu przycisku „Przejdź do zamówienia na Diag.pl” Pacjent zostanie przekierowany na stronę koszyka w Sklepie internetowym, gdzie może zakończyć proces zakupu zgodnie z regulaminem dostępnym na Stronie https://diag.pl/sklep/regulaminy/

Wyróżnione podpunkty punktu VII. otrzymują następujące brzmienie:

  1. Przetwarzanie danych odbywa się w celu udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej. Przetwarzanie danych odbywa się w związku ze świadczeniem usług zdrowotnych, zarządzaniem tymi usługami. Zakres przetwarzanych danych i okres ich przechowywania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nim podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przetwarzanie danych z dokumentacji medycznej jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO. Przetwarzanie danych odbywa się również w celu świadczenia usług dostępu do wyników wykonywanych badań – Karty Stałego Klienta, i są przetwarzane przez okres realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Przetwarzanie danych osobowych w .związku z zakupem badań określone zostało w odrębnym regulaminie e-sklepu https://diag.pl/sklep/regulaminy/.
  2. Odbiorcami danych będą podmioty realizujące badania diagnostyczne w imieniu administratora danych. Dostęp do danych mogą również uzyskiwać podmioty obsługujące i serwisujące systemy informatyczne, w których dane osobowe są przetwarzane.
  3. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania usunięcia danych jeśli przepisy prawa nie nakładają na administratora danych ich przechowywanie, a także żądania ograniczenia przetwarzania danych. W celu realizacji wskazanych praw udostępniony został formularz kontaktowy pod adresem: https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/.