Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą udostępnionych w RPWDL

Informujemy, że w związku z udostepnieniem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) przetwarzamy w systemie CRM dane podmiotów umieszczonych w publicznym rejestrze, w związku z tym w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 14 RODO, informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest Diagnostyka S.A. ul Prof. M. Życzkowskiego, 31-864 Kraków („Administrator danych”). Z administratorem danych można skontaktować się pisząc na adres siedziby administratora lub na adres email: iod@diag.pl.

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail iod@diag.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit f RODO  w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu podjęcia kontaktu oraz ewentualnego nawiązania współpracy między podmiotami.

Dane osobowe zostały pozyskane z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) i są przetwarzane w zakresie niewykraczającym poza publicznie dostępne dane umieszczone w RPWDL.

Administrator nie zamierza udostępniać danych innym odbiorcom, dostęp do danych będą posiadać wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z RPWDL albo wcześniej, kiedy upłynie okres ich przydatności.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu profilowania lub podejmowania decyzji wyłącznie o takie zautomatyzowane przetwarzanie danych.  

Osoby, których dane są przetwarzane w związku z korzystaniem przez administratora danych z RPWDL mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.  Osoby, których dane są przetwarzane przez administratora danych mogą również wnieść skargę w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez administratora danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.