INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ POWIADOMIENIA O WYNIKACH

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Diagnostyka S.A. ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.


Administrator danych osobowych zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych Usługobiorców do stosowania i przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).


Administrator danych gromadzi jedynie dane osobowe podane przez Usługobiorców dobrowolnie, jednak niezbędne w celu:
Wykonania przez Administratora usługi na rzecz usługobiorcy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia) polegającą na powiadomieniu o wynikach badań, przechowania danych osobowych Usługobiorców w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).


Powiadomienie o wynikach badań odbywa się za zgodą osoby, dla której świadczona jest usługa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, odwołania zgody oraz zmiany lub usunięcia danych, o ile obowiązek przechowywania danych nie wynika z przepisów prawa korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/.


Gromadzone dane Usługobiorców nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem organów uprawnionych do dostępu do danych oraz mogą być powierzane do przetwarzania innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia.
Podane przez Usługobiorców dane będą przetwarzane nie dłużej niż wynika to z celów, do jakich zostały zebrane, o których mowa w ust. 3 oraz przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przechowywania danych.


Administrator danych zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.


W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia, Usługobiorca ma prawo zawiadomić organ nadzorczy, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.