REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNEJ "POSTAW NA ODPORNOŚĆ"

REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „POSTAW NA ODPORNOŚĆ”

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Postaw na odporność” (dalej „Akcja”)

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem https://diag.pl/sklep

3.2 Akcja prowadzona jest w Punktach Pobrań prowadzonych przez Usługodawcę lub Spółkę Współpracującą, wskazanych na stronie internetowej https://diag.pl/katalogi/placowki/ z wykluczeniem punktów kontrahenckich oraz punktów wymazowych w kierunku SARS-CoV-2 (placówki wymazowe dostępne są po zaznaczeniu checkboxa: „SARS CoV-2 antygenowe szybkie testy (wymaz)” lub „SARS CoV-2 metoda RT-PCR wymaz”, lub „SARS CoV-2 antygenowe testy (wymaz)”, lub „SARS CoV-2 metoda RT-PCR wymaz (ze skierowaniem NFZ)”).

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

  • Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
  • Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
  • Automatyczny Raport – dokument w postaci pliku pdf, zawierający ogólną interpretację wyników badań w odniesieniu do wartości referencyjnych dla danego parametru wykonany przez spółkę House Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kuklińskiego 17a, 30- 720 Kraków, (KRS nr 0000316649), zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie https://upacjenta.pl/. Raport będzie dostępny w serwisie wyniki.diag.pl lub możliwy do odbioru w Punkcie Pobrań. Automatyczny raport będzie dostępny po wykonaniu i zatwierdzeniu wszystkich badań z Pakietu.
  • Okres Akcji – okres od dnia 11.10.2021 od godziny 00.00.01 do dnia 10.12.2021 do godziny 23.59.59.
  • Placówka – Punkty Pobrań prowadzone przez Usługodawcę lub Spółkę Współpracującą, wskazane na stronie internetowej https://diag.pl/katalogi/placowki/ z wykluczeniem punktów kontrahenckich oraz punktów wymazowych w kierunku SARS-CoV-2 (placówki wymazowe dostępne są po zaznaczeniu checkboxa: „SARS CoV-2 antygenowe szybkie testy (wymaz)” lub „SARS CoV-2 metoda RT-PCR wymaz”, lub „SARS CoV-2 antygenowe testy (wymaz)”, lub „SARS CoV-2 metoda RT-PCR wymaz (ze skierowaniem NFZ)”).

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2 W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w Okresie Akcji:

a) W e-Sklepie, po wpisaniu kodu ODPORNI może nabyć:

  • pakiet badań profilaktycznych „Postaw na odporność” z automatycznym raportem w cenie 139 zł

b) w Placówce po podaniu kodu ODPORNI może nabyć:

5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy:

a) Regulaminu e-Sklepu z dnia 15.07.2021 r.

b) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.