REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Placówka al. Racławickie 8"

I. Nazwa.
1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Placówka al. Racławickie 8” (dalej „Akcja”).

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.
3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem diag.pl/sklep oraz w Punkcie Pobrań Diagnostyki Lublinie przy Al. Racławickie 8, 20-043 Lublin.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
Okres Akcji – okres od dnia 14.05.2024 od godziny 00.00.01 do dnia 13.06.2024 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.
5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu RAC052024 może nabyć e-Pakiet dla każdego Maksimum: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-dla-kazdego-maksimum/ w cenie 99 zł.
5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

5.4. W okresie trwania Akcji, każdy kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 powyżej może po podaniu hasło „Racławickie” w placówce zlokalizowanej w Lublinie przy Al. Racławickie 8 kupić e-Pakiet dla każdego maksimum w cenie 99 zł. Do zakupu zostanie doliczona opłata za pobranie, zgodnie z cennikiem regionalnym.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 15.03.2024 r.: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/ bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.