REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Witamina D w woj. śląskim”

I. Nazwa.
1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą ”Witamina D w woj. śląskim” (dalej „Akcja”).

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.
3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem diag.pl/sklep oraz w Punktach Pobrań Diagnostyki:

 1. Częstochowa, ul. Mickiewicza 12
 2. Częstochowa, Al. Wolności 46
 3. Częstochowa, ul. Krakowska 19/21
 4. Częstochowa, ul. Bony 1/3
 5. Częstochowa, ul. Łódzka 52/65
 6. Częstochowa, ul. Kilińskiego 166
 7. Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 43/45
 8. Częstochowa, ul. 1 Maja 27
 9. Częstochowa, ul. Sułkowskiego 17
 10. Częstochowa, ul. Czecha 21
 11. Częstochowa, ul. Mirowska 15
 12. Częstochowa, ul. Brzeźnicka 59
 13. Częstochowa, ul. Jagiellońska 1
 14. Częstochowa, ul. Braci Śniadeckich 8
 15. Częstochowa, ul. Michałowskiego 6
 16. Częstochowa, Al. Pokoju 44
 17. Przystajń, ul. Targowa 18
 18. Blachownia, ul. 1maja 6
 19. Blachownia, ul. Sosnowa 16
 20. Poraj, ul. 3 Maja 25
 21. Wręczyca Wielka, ul. Czereśniowa 51

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
a) Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
b) Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
c) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
d) Okres Akcji – okres od dnia 02.04.2024 od godziny 00.00.01 do dnia 30.04.2024 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.
5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu WITAMINAD042024 może nabyć Witamina D metabolit 25(OH): https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-dla-kazdego-maksimum/ w cenie 50 zł. Do zakupu zostanie doliczona opłata za pobranie w wysokości 6 zł.
5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

5.4. W okresie trwania Akcji, każdy kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 powyżej może po podaniu hasło „Witamina D” w placówkach podanych w punkcie 3.1. kupić Witaminę D metabolit 25(OH) w cenie 50 zł. Do zakupu zostanie doliczona opłata za pobranie, zgodna z cennikiem regionalnym.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 15.03.2024 r.: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/ bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.