ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

1) Jeśli chcą Państwo złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Diagnostyka Spółka Akcyjna

– wypełnienie formularza na stronie https://diag.pl/pacjent/kontakt/formularz/

– kontakt z Infolinią, (dane kontaktowe Infolinii dostępne pod linkiem: https://diag.pl/pacjent/kontakt/?infolinia=1

– zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej i przekazanie pisma pracownikowi Punktu Pobrań 

2) Podanie danych  wskazanych w formularzu ułatwi rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji oraz kontakt z Państwem. Zastrzegamy sobie możliwość poproszenia Państwa o przesłanie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

3) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne będą dodatkowe informacje od zgłaszającego, czas rozpatrzenia liczony będzie od daty przekazania ostatniej dodatkowej informacji od Państwa.

4) W razie nie podania brakujących informacji, niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosowanej prośby, zgłoszona reklamacja zostanie zamknięta o czym Państwo zostaniecie powiadomieni.  

Administratorem danych osobowych podawanych w korespondencji elektronicznej będzie Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Przetwarzanie danych osobowych w celu złożenia i obsługi reklamacji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny albo w celu wypełnienia  przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przetwarzanie danych może dobywać się również w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. w związku z zawarciem umowy z osobą, która składa reklamację, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na obronie roszczeń w związku ze złożoną reklamacją.

Podanie danych osobowych w celu zgłoszenia reklamacji jest  niezbędne w celu właściwego przeprowadzenia procesu obsługi reklamacji,

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia reklamacji i nie dłużej niż 6 lat w związku z okresem przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu, a decyzje dotyczące złożonej reklamacji nie będą podejmowanie w oparciu o takie zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Dostęp do danych osobowych posiadać będą osoby upoważnione  zaangażowane w proces obsługi reklamacji oraz nadzoru nad przebiegiem procesu obsługi reklamacji. Dostęp do danych osobowych mogą także uzyskiwać podmioty wyraźnie do tego uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane do realizacji zadań na rzecz Administratora danych, np. utrzymujące rozwiązania teleinformatyczne, wspomagające proces obsługi reklamacji.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, do ich poprawiania, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, a także w przypadku przetwarzania danych do celów związanych z roszczeniami prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/formularz/ wybierając z listy temat „Ochrona Danych Osobowych” lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych, a w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych można złożyć skargę do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.