Regulamin akcji profilaktycznej Badaj się regularnie

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Badaj się regularnie” (dalej „Akcja”).

II. Nazwa podmiotu urządzającego Kampanię.

2.1 Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł.
numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem www.diag.pl/sklep.

IV. Definicje.

4.1 Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

4.2 Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;

4.3 Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;

4.4 Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;

4.5 Okres Akcji – okres od dnia 23.10.2023 od godziny 13.00.00 do dnia 30.06.2024 do godziny 23.59.59.

4.6 e-Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.diag.pl/sklep, za pośrednictwem którego Użytkownik:
a) może zawrzeć umowę o wykonanie:
1) pojedynczych Badań laboratoryjnych;
2) Badania laboratoryjnego/Badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań;
3) Badania Laboratoryjnego/Badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań wraz z ich Konsultacją
4) Usługi Konsultacji;
5) Badania wysyłkowego;

4.7 E-Pakiet Badań – grupy Badań Laboratoryjnych/Badania Laboratoryjne albo grupy Badań Laboratoryjnych/Badania Laboratoryjne wraz z Konsultacją w/w badań, wskazane na stronie www.diag.pl/sklep, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze (z zastrzeżeniem, że w Placówkach zlokalizowanych w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Jeleniej Górze, Kaliszu, Częstochowie, Siedlcach, Opolu, Tarnowie, Szprotawie w miejsce badania Morfologia krwi (pełna) jest wykonywane badanie Morfologia krwi (podstawowa) lub Badania Wysyłkowe.4.8 Badanie Laboratoryjne – usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, wskazane na stronie www.diag.pl/sklep. Zakres dostępności poszczególnych Badań Laboratoryjnych w poszczególnych Placówkach został wskazany na stronie internetowej Sklepu (www.diag.pl/sklep), z zastrzeżeniem że przed zakupem Vouchera obejmującego Badanie Laboratoryjne oznaczone jako Zakup po kontakcie z infolinią wymagany jest kontakt wskazany w Serwisie (Badania Laboratoryjne nie obejmują Badań wysyłkowych).

4.9. Lista Badań laboratoryjnych – Badania Laboratoryjne wybrane podczas jednego procesu zakupu w e-sklepie diag.pl

4.10 Badanie Wysyłkowe obejmuje:
a) Badanie wysyłkowe medyczne – usługę w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonane w ramach prowadzonego przez Usługodawcę podmiotu leczniczego, wskazane na stronie www.diag.pl/sklep
b) Badanie wysyłkowe niemedyczne – usługę wykonaną przez Usługodawcę, nie w ramach prowadzonego przez Usługodawcę podmiotu leczniczego lub podwykonawcę wskazane na stronie www.diag.pl/sklep
4.11 Zestaw pobraniowy – pudełko/koperta zawierające elementy służące do pobrania materiału niezbędnego do wykonania Badania Wysyłkowego (szczegółowy opis wskazany w Serwisie).

V. Zasady prowadzenia kampanii

5.1 W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,

b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,

c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji otrzymuje:

  1. przy jednorazowym zakupie za kwotę minimum 200 zł (słownie: dwieście złotych), jednorazowy kod -10% obniżający wartość E-Pakietu Badań, Badania Wysyłkowego lub listy wybranych pojedynczych Badań Laboratoryjnych w kolejnym zamówieniu na www.diag.pl/sklep
  2. przy jednorazowym zakupie za kwotę minimum 400 zł (słownie: czterysta złotych), jednorazowy kod -15%, obniżający wartość E-Pakietu Badań, Badania Wysyłkowego lub listy wybranych pojedynczych Badań Laboratoryjnych w kolejnym zamówieniu na www.diag.pl/sklep
  3. przy jednorazowym zakupie za kwotę minimum 600 zł (słownie: sześćset złotych), jednorazowy kod -20%, obniżający wartość E-Pakietu Badań, Badania Wysyłkowego lub listy wybranych pojedynczych Badań Laboratoryjnych w kolejnym zamówieniu na www.diag.pl/sklep

5.3. Kody zniżkowe opisane w pkt. 5.2 mogą być tylko wykorzystane przy zakupach na www.diag.pl/sklep

5.4. Kody zniżkowe opisane w pkt. 5.2 nie sumują się i są przesyłane razem z Voucherem obejmującym zakupy wskazane w pkt 5.2

5.5. Kody zniżkowe opisane w 5.2 działają na pierwszy dodany do koszyka e-Sklepu  E-Pakiet Badań, e -Pakiet Badań z konsultacją, Badanie Wysyłkowe  lub listę wybranych pojedynczych Badań Laboratoryjnych.

5.6. Kody zniżkowe opisane w pkt. 5.2 ważne są przez 60 dni od zakupu.

5.7. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z Regulaminem: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/ będącej podstawą do przyznania kodu zniżkowego:

a) kod  o którym mowa w pkt 5.2 niniejszego regulaminu który nie został jeszcze wykorzystany traci ważność;

b) kod o którym mowa w pkt 5.2 niniejszego regulaminu, został już wykorzystany, zwrot wartości vouchera będącego podstawą wydania kodu zniżkowego może zostać pomniejszony o wartość użytego kodu, z uwagi na obniżenie ceny zakupu kolejnego zamówienia.

5.7. Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

5.8. Uczestnik może odebrać wyniki badań elektronicznie przez e-Sklep zgodnie z regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu  bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.