tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, ilościowo (monitorowanie terapii)

Kod badania: 322Kod ICD: F92

Kategoria badań

Infekcje

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-10 dni.

Opis badania

HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, ilościowo.  Oznaczenie ilościowe materiału genetycznego wirusa HIV w krwi. Badanie wykonywane  u osób z rozpoznanym zakażeniem HIV w celu oceny skuteczności leczenia antywirusowego i prognozowania rozwoju AIDS.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie materiału genetycznego wirusa HIV-1 w krwi, przydatne w ocenie skuteczności leczenia antywirusowego i prognozowaniu rozwoju AIDS. Ilościowe oznaczenie RNA wirusa HIV w osoczu w latach dziewięćdziesiątych XX wieku stało się standardowym badaniem w procedurze opieki nad nosicielami HIV. Test jest obecnie stosowany do określania momentu rozpoczęcia leczenia antywirusowego, do monitorowania odpowiedzi na leczenie i prognozowania momentu przejścia zakażenia wirusem w zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS). Wysokie miana wirusowego RNA wiążą się z szybszym rozwinięciem się AIDS i w konsekwencji śmiercią. Test znajduje zastosowanie również w wykrywaniu ostrego zakażenia HIV – ostrej choroby retrowirusowej. Po kontakcie z wirusem, obecność wysokich mian wirusa, przekraczających  100000 kopii/ml, przy ujemnych  lub nieokreślonych wynikach serologicznych testów przesiewowych, może wskazywać na ostrą fazę zakażenia,  szczególnie, gdy towarzyszą jej kliniczne objawy choroby. W fazie latencji poziom wirusowego RNA ulega znacznemu obniżeniu w stosunku do fazy ostrej, a następnie powoli wzrasta (u chorego nieleczonego). Pomiar RNA HIV zawsze powinien być wykonywany przed rozpoczęciem leczenia antywirusowego,  dla uzyskania danych o wyjściowej wiremii, a następnie 2 do 8 tygodni po rozpoczęciu leczenia, w celu oceny odpowiedzi na leki. Kolejne pomiary poziomu wirusa powinny być wykonywane w 3 – 4  miesięcznych okresach dla dalszej oceny skuteczności leczenia. Wynik – Niewykrywalny – uzyskany po zakończeniu cyklu leczenia nie oznacza całkowitego wyleczenia, lecz świadczy o tym, że ilość kopii wirusa jest niższa od progu wykrywalności zastosowanej metody. Obniżenie ilości kopii wirusa w trakcie leczenia wskazuje na poprawę stanu i zahamowanie rozwoju zakażenia. Metoda ilościowa nie powinna być stosowana jako metoda przesiewowa do wykrywania zakażenia HIV, ze względu na możliwość uzyskania wyników fałszywie dodatnich. Nie należy wykonywać testu u chorych z ostrym, oportunistycznym zakażeniem oraz niedawno szczepionych, ze względu na możliwość przejściowego zwiększenia poziomu wirusowego RNA. 

Wynik dodatni: zakażenie HIV, AIDS.

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane