Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych

Kod oferty: 710
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE specyficzne, GP1 - mieszanka traw wczesnych.  Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alergenów pyłku 5 wcześnie kwitnących traw. 

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do mieszaniny alergenów pyłku 5 wcześnie kwitnących traw, przydatne w diagnostyce alergii na pyłki traw. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta. Mieszanka pyłku traw wczesnych GP1 służy do identyfikacji IgE specyficznych dla alergenów pyłku: kupkówki pospolitej (g3), kostrzewy łąkowej (g4), życicy trwałej (g5), tymotki łąkowej (g6), wiechliny łąkowej (g8). W teście wykorzystano pełne ekstrakty źródeł alergenów.
Wyrażony w kU/l wynik ilościowy dotyczy łącznie wszystkich alergenów mieszanki.  W przypadku wyniku podniesionego należy oznaczyć IgE specyficzne  dla poszczególnych alergenów uwzględnionych w mieszaninie. W raporcie wyniku podana jest półilościowa skala RAST/EAST ułatwiająca ocenę ryzyka alergii skorelowanego z uzyskaną wartością liczbową.