tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Indeks sFlt-1/PlGF (Roche)

Kod badania: 3328Kod ICD: --

Kategoria badań

Ciąża

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni.

Opis badania

PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu. Pomocniczy test w diagnozie stanu przedrzucawkowego u kobiet w ciąży.

Więcej informacji

Oznaczanie łożyskowego czynnika wzrostu, PlGF (ang. placenta growth factor) stanowi test pomocniczy w diagnozie stanu przedrzucawkowego (preeklampsji) u kobiet w ciąży.
Choroby układu krążenia związane z nieprawidłową angiogenezą są jedną z przyczyn nieprawidłowego rozwoju płodu i powikłań ciąży, do których zaliczany jest stan przedrzucawkowy  (preeklampsja). Prawidłowa angiogeneza zależy od dynamicznej równowagi pomiędzy czynnikami stymulującymi oraz hamującymi. Cytokina, PlGF należy do rodziny białek naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka, VEGF (ang. vascular endothelial growth factor), uczestniczących w aktywacji angiogenezy, wiążących się z ze swoistymi receptorami (VEGFR1). PIGF uczestniczy w większości angiogennych i proliferacyjnych efektów VEGF, indukując dojrzewanie oraz stabilizację nowopowstałych naczyń krwionośnych. Preeklampsją zagrożone są zwłaszcza kobiety chorujące na cukrzycę z insulinoopornością, zaburzeniami lipidów, otyłością, przewlekłym nadciśnieniem oraz kobiety narażone na stres. Znajomość stężenia PlGF i rozpuszczalnego receptora dla naczyniowo-śródbłokowego czynnika wzrostu typu 1 (sFlt-1, sVEGFR1) we krwi matki, w połączeniu z objawami klinicznymi, proteinurią i wynikiem dopplerowskiego badania przepływu krwi w tętnicy macicznej, zwiększają możliwości diagnozy stanu preeklampsji.  Stosunek sFlt-1/PlGF wyliczany jest na podstawie stężeń PlGF i sFlt-1oznaczanych równoległe w tej samej próbce krwi. Porównaj badania 3326, 3328.

Opis badania

Więcej informacji