tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

sFlt - 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 (Roche)

Kod badania: 3326Kod ICD: --

Kategoria badań

Ciąża

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

sFlt-1. Oznaczanie sFlt -1: rozpuszczalnej kinazy tyrozynowej 1 związanej z fms. Pomocniczy test w diagnozie stanu przedrzucawkowego u kobiet w ciąży.

Więcej informacji

Oznaczanie sFlt-1 stanowi test pomocniczy w diagnozie stanu przedrzucawkowego (preeklampsji) u kobiet w ciąży. Choroby układu krążenia związane z nieprawidłową angiogenezą są jedną z przyczyn zaburzeń rozwoju płodu i  powikłań ciąży, do których zaliczany jest stan przedrzucawkowy  (preeklampsja). sFlt-1 (ang. fms-related tyrosine kinase1), kinaza tyrozynowa 1 związana z fms,  (VEGFR1), jest posiadającym aktywność kinazy, rozpuszczalnym receptorem naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka typu 1, VEGF1 (ang. vascular endothelial growth factor), głównego regulatora procesu różnicowania komórek śródbłonka naczyń, waskulogenezy i angiogenezy. Do rodziny białek VEGF należy łożyskowy czynnik wzrostu, PIGF (ang. placenta growth factor). Członkowie rodziny VEGF różnią się między sobą powinowactwem wiązania z receptorami VEGF, lokalizacją receptorów oraz intensywnością ich ekspresji. Flt-1 (VEGFR1) odgrywa rolę w tworzeniu i utrzymaniu prawidłowej morfologii naczyń krwionośnych, co stanowi istotny warunek wytworzenia prawidłowego łożyska w ciąży. Flt-1, funkcjonujący głównie jako cząsteczka wiążąca ligand, bez krytycznej funkcji domeny kinazowej, jako jedyny wiąże PlGF. Oznaczenie sFlt – 1 stanowi test pomocniczy w diagnozie preeklampsji u kobiet w ciąży. Preeklampsją zagrożone są zwłaszcza kobiety chorujące na cukrzycę z insulinoopornością, zaburzeniami lipidów, otyłością, przewlekłym nadciśnieniem oraz kobiety narażone na stres. Znajomość stężenia sFlt-1 i PlGF we krwi matki, w połączeniu z objawami klinicznymi, proteinurią i wynikiem dopplerowskiego badania przepływu krwi w tętnicy macicznej, zwiększają możliwości diagnozy stanu preeklampsji. Z oznaczanych równolegle stężeń PlGF i sFlt-1 wyliczany jest stosunek sFlt-1/PlGF. Porównaj badania 3327 i 3328.

Opis badania

Więcej informacji