Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Yersinia spp. IgA met. Western blot

Kod oferty: 3748
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Yersinia spp. IgA met. Western blot. Diagnostyka serologiczna zakażenia bakteriami rodzaju Yersinia. Identyfikacja w surowicy krwi przeciwciał IgA specyficznych dla antygenów Yersinia spp. metodą Western blotu.

Więcej informacji

Serologiczna diagnostyka zakażenia bakteriami rodzaju Yersinia (Yersinia spp.) Identyfikcja przeciwciał IgA specyficznych dla Yersinia spp. metodą Western blot – potwierdzenie wyników przesiewowych testów serologicznych. Bakterie z rodzaju Yersinia są gram-ujemnymi, nie wytwarzającymi zarodników pałeczkami, należącymi do rodziny Enterobacteriacae. Wywoływane przez nie zakażenia ludzi należą do chorób odzwierzęcych (zoonoz). Za zakażenie człowieka odpowiedzialne są Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica), Y.pseudotuberculosis i Y.pestis. Bakterie te są szeroko rozpowszechnione w świecie, głównie w klimacie subtropikalnym i tropikalnym, lecz wykazują dużą odporność na warunki środowiskowe, w tym na niskie temperatury, w których mogą się namnażać. Dlatego mogą być przyczyną zatruć pokarmowych przenoszonych przez żywność przechowywaną w chłodniach. Y.enterocolitica wywołuje u ludzi jersiniozę, ostrą chorobę przebiegającą z biegunką i zapaleniem węzłów chłonnych krezkowych. Do zakażenia i rozwoju jersiniozy dochodzi na skutek spożycia skażonego mięsa, mleka, wody, tofu, ale także w  wyniku przetoczenia krwi zakażonej drobnoustrojem (głównie serotypy O:3, 0:5,27, O:8, O:9, w Polsce głównie 0:3, rzadziej 0:9). Obraz kliniczny zakażenia zależy od wieku chorego, stanu odporności i patogennych właściwości zarazka. Wyróżnia się dwie najważniejsze postacie jersiniozy wywołanej przez pałeczki Y.enterocolitica: jelitową i rzekomowyrostkową i kilka rzadszych, jak posocznicowa, stawowa, rumień guzowaty i inne. Choroba rzadko bywa śmiertelna, choć w przypadku bakteriemii Y.enterocolitica śmiertelność wynosi 34-50%. Na zwiększenie chorobotwórczości bakterii, w tym możliwość rozwoju posocznicy, wpływa przeładowanie organizmu żelazem, m.in w przebiegu hemochromatozy, chorób przebiegających z hemolizą i marskości wątroby. Bakterie są wydalane z kałem przez 90 dni po pojawieniu się objawów i w ten sposób przenoszą  zakażenie na innych ludzi. Y.pseudotuberculosis u ludzi wywołuje różne postacie jersiniozy, zwanej kiedyś rodencjozą, przebiegające jako zapalenia żołądka i jelit, stany zapalne węzłów chłonnych krezkowych, jatrogenne bakteriemie i posocznice, zapalenia ropne i inne. Rezerwuarem zarazka są liczne gatunki zwierząt,  zarówno ssaków, przykładowo: psy, koty, konie, gryzonie, króliki, jelenie, jak i ptaków, np. gęsi, kaczki. Do zakażenia dochodzi na skutek spożycia zakażonego odchodami zwierząt pokarmu. Do głównej triady objawów należą: gorączka, ból brzucha i wysypka. Biegunka nie jest charakterystyczna dla przebiegu zakażenia. Większość zakażeń Y. pseudotuberculosis jest samoograniczającym się procesem, rzadko o przebiegu śmiertelnym. Posocznica bakteryjna, szczególnie u osób z przewlekłym zapaleniem wątroby,  może przebiegać z dużą śmiertelnością (do 75%). Na zwiększenie chorobotwórczości Y. pseudotuberculosis wpływa jak w przypadku Y. enterocolitica przeładowanie organizmu żelazem. Testy przesiewowe  wykrywające przeciwciała IgA swoiste dla Yersinia spp. (Y. enterocolitica i Y. psedotuberculosis) oparte są na mieszaninie lipopolisacharydowych antygenów ściany komórkowej i białek komórkowych Yersinia, co dopuszcza możliwość nieswoistego wiązania i wyników fałszywie dodatnich. Stąd dodatnie wyniki takich testów weryfikowane są metodą immunoblotu opartego na zasadzie Western blotu. Pozwala to na identyfikację przeciwciał swoistych w stosunku do antygenów uznanych za wskaźnikowe dla rodzaju bakterii i ich wirulencji. W skład blotu wykonywanego w ramach badania wchodzą białka wydzielnicze bakterii: Yops (ang. Yersinia outer proteins) kodowane przez plazmid wirulencji pYV oraz białka antygenów fimbrii, wpływające na proces adhezji komórek bakteryjnych.