REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Badanie HOMA-IR w Oddziale Opole”

I. Nazwa.
1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą ”Badanie HOMA-IR w Oddziale Opole” (dalej „Akcja”).

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.
3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem diag.pl/sklep. oraz w Punktach Pobrań Diagnostyki:

a) w Białej przy ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała

b) w Brzegu przy ul. Słowackiego 31, 49-300 Brzeg

c) w Głogówku przy ul. 3 Maja 17, 48-250 Głogówek

d) w Gogolinie przy ul. Szkolnej 2, 47-320 Gogolin

e) w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Łukasiewicza 23, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

f) w Kluczborku przy ul. Skłodowskiej – Curie 6, 46-200 Kluczbork

g) w Krapkowicach przy ul. Basztowa 8, 47-300 Krapkowice

h) w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 6b, 42-700 Lubliniec

i) w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 39, 42-700 Lubliniec

j) w Namysłowie przy ul. Plac Wolności 5, 46-100 Namysłów

k) w Oleśnie przy ul. Małe Przedmieście 14, 46-300 Olesno

l) w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 72, 45-285 Opole

m) w Opolu przy ul. Tuwima 1, 45-551 Opole

n) w Opolu przy ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

o) w Opolu przy ul. Reymonta 8, 45-065 Opole

p) w Ozimku przy ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek

r) w Praszce przy ul. Senatorskiej 31, 46-320 Praszka

s) w Prudniku przy ul. Damrota 2a, 48-200 Prudnik

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
Okres Akcji – okres od dnia 22.01.2024 od godziny 00.00.01 do dnia 29.02.2024 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.
5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu HOMA2024 może nabyć Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR: https://diag.pl/sklep/badania/wskaznik-insulinoopornosci-homa-ir/ w cenie 20 zł.
5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

5.4. W okresie trwania Akcji, każdy kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 powyżej może po podaniu hasło „HOMA-IR” w placówkach wymienionych w punkcie 3.1. kupić Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR w cenie 20 zł.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 10.08.2023 r.: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/ bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.