REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „BĄDŹ ŚWIADOMY, BĄDŹ BEZPICZNY”

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Bądź świadomy bądź bezpieczny” (dalej „Akcja”)

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455 REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem https://diag.pl/sklep

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

  • Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
  • Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
  • Okres Akcji – okres od dnia 19.10.2021 od godziny 00.00.01 do dnia 31.12.2021 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Kampanii.

5.1 W Okresie Kampanii, każdy kto:
• ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
• ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
• spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu

pod wpisaniu kodu SARS25 jest uprawniony do nabycia w Serwisie, zgodnie z Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-15-07-2021-r-zawierania-droge-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/ E-Pakietu Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo w cenie 97,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem złoty 50 groszy).
5.2. Uczestnik może odebrać wyniki badań elektronicznie przez e-Sklep zgodnie z regulaminem
Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-15-07-2021-r-zawierania-droge-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/.

VI. Ochrona danych osobowych.

6.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator albo Spółka Współpracująca, w której wykonywał Pan/Pani badania diagnostyczne na podstawie zakupionego bonu.
6.2 Administrator danych osobowych stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
6.3 Administrator danych osobowych zapewnia wypełnienie obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych podczas wizyty w Placówce.
6.4 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
6.5 Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania badań diagnostycznych.
6.6 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badań diagnostycznych, udzielenia innych świadczeń medycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tj. przez okres co najmniej 20 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym art. 9 ust. 2 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6.7 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
6.8 Pani/Pana dane mogą zostać udostępniona również podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
6.9 Administrator danych korzysta z usług innych podmiotów, którym na podstawie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych powierza do przetwarzania dane osobowe w związku realizacją przez te podmioty na rzecz Administratora danych usług związanych m.in. z wykonywaniem badań diagnostycznych, serwisem systemów informatycznych i aparatury medycznej.
6.10 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania a także żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadku, kiedy przepisy obowiązującego prawa dopuszczają taką możliwość.
6.11 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6.12 W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z inspektorem ochrony danych Organizatora pisząc na adres iod@diag.pl lub z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Spółce Współpracującej, w której wykonywał Pan/Pani badania.
6.13 Administratorem danych podanych w związku z zakupem bonu jest Organizator, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w tym celu określa regulamin e-Sklepu.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:
• za pomocą formularza: https://diag.pl/pacjent/kontakt/uwagi-i-sugestie/
• pisemnie, bezpośrednio w Placówce.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 ni od dnia jej otrzymania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz postanowienia regulaminu Sklepu https://diag.pl/sklep/regulaminy/