REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Bezpieczne Spotkanie na Wielkanoc"

REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Bezpieczne Spotkanie na Wielkanoc”

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Bezpieczne Spotkanie na Wielkanoc” (dalej „Akcja”)

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381559, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł. Nr BDO 000002130

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem diag.pl/sklep.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;

Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;

Okres Akcji – okres od dnia 24.03.2021 od godziny 00.00.01 do dnia 05.04.2021 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

  1. a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
  2. b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  3. c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu spotkanie10 może nabyć Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo w cenie 108 zł: https://diag.pl/sklep/pakiety/koronawirus-sars-cov-2-przeciwciala-igg-ilosciowo/, SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR w cenie 351 zł: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr/  oraz Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy w cenie 117 zł: https://diag.pl/sklep/pakiety/koronawirus-sars-cov-2-antygen-test-jakosciowy/. 

5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 17.03.2021 r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.