REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Jesienna dawka zdrowia”

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Jesienna dawka zdrowia” (dalej „Akcja”)

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem diag.pl/sklep

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

  • Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
  • Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
  • Okres Akcji – okres od dnia 10.10.2022 od godziny 00.00.01 do dnia 09.12.2022 do godziny 23.59.59.
  1. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.
5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji może nabyć w e-Sklepie DIAGNOSTYKI: e-Pakiet Jesienna dawka zdrowia – Podstawowy w cenie 89 zł: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-jesienna-dawka-zdrowia-podstawowy , e-Pakiet Jesienna dawka zdrowia – Rozszerzony w cenie 199 zł: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-jesienna-dawka-zdrowia-rozszerzony, e-Pakiet Jesienna dawka zdrowia – Kompleksowy w cenie 359 zł: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-jesienna-dawka-zdrowia-kompleksowy
5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 19.07.2022 r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.