REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Pakiet tarczycowy w Oddziale Białystok”

I. Nazwa.
1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą ”Pakiet tarczycowy w Oddziale Białystok” (dalej „Akcja”).

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.
3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem diag.pl/sklep oraz w Punktach Pobrań Diagnostyki:

 1. 15-740 Białystok, ul.Antoniukowska 11
 2. 15-099 Białystok, ul. Legionowa 3
 3. 15-863 Białystok, ul. Radzymińska 14
 4. 15-161 Białystok, ul. Raginisa 74
 5. 15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1
 6. 15-644 Białystok, ul. Storczykowa 5
 7. 15-660 Białystok, ul. Witosa 15B
 8. 15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 35
 9. 15-201 Białystok, ul. Warszawska 81
 10. 15-864 Białystok, ul. Żeromskiego 1B
 11. 15-773 Białystok, ul. Rzemieślnicza 40
 12. 19-200 Grajewo ul. Os. Południe 9
 13. 16-100 Sokółka ul. 1 Maja 24
 14. 16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 1
 15. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kazimierzowska 3
 16. 17-200 Hajnówka ul. Wierobieja 2
 17. 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 2a/2
 18. 18-300 Zambrów ul. Magazynowa 9
 19. 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 38
 20. 18-400 Łomżaul. Al.. Legionów 15A
 21. 18-400 Łomża ul. Piłsudskiego 6
 22. 18-520 Stawiski ul. Polowa 26
 23. 07-410 Ostrołęka ul. 11 Listopada 27
 24. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul.Wiejska 16
 25. 07-300 Ostów Mazowiecka ul. Zagłoby 12A
 26. 19-100 Mońki ul. Tysiąclecia 2119-300 Ełk, ul. Gdańska 17
 27. 19-300 Ełk, ul. Kajki 10a/U2
 28. 19-300 Ełk, ul. Maksymiliana Marii Kolbe 8
 29. 16-400 Suwałki, ul. Utrata 4c
 30. 16-400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 16/U1
 31. 19-500 Gołdap, ul. Paderewskiego 11/1a
 32. 16-300 Augustów, ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 12/1
 33. 19-400 Olecko, ul. 11-Listopada 23
 34. 12-200 Pisz ul. Sienkiewicza 4

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
a) Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
b) Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
c) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
d) Okres Akcji – okres od dnia 13.02.2024 od godziny 00.00.01 do dnia 31.03.2024 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.
5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu BT022024 może nabyć e-Pakiet tarczycowy rozszerzony: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-tarczycowy-rozszerzony/ w cenie 149 zł.
5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

5.4. W okresie trwania Akcji, każdy kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 powyżej może po podaniu hasło „Pakiet tarczycowy” w placówkach podanych w punkcie 3.1. kupić e-Pakiet tarczycowy rozszerzony w cenie 149 zł.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 10.08.2023 r.: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/ bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.