REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Pakiet tarczycowy w Oddziale Lublin”

I. Nazwa.
1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą ”Pakiet tarczycowy w Oddziale Lublin” (dalej „Akcja”).

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.
3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem diag.pl/sklep oraz w Punktach Pobrań Diagnostyki:

 1. 21-500 BIAŁA PODLASKA UL.AL. TYSIĄCLECIA 4
 2. 21-500 BIAŁA PODLASKA UL.JANOWSKA 76
 3. 21-500 BIAŁA PODLASKA UL.PARKOWA 11
 4. 23-400 BIŁGORAJ UL.KOŚCIUSZKI 138
 5. 23-400 BIŁGORAJ UL.PARTYZANTÓW 3A
 6. 22-100 CHEŁM UL. 3GO MAJA 22
 7. 22-500 HRUBIESZÓW UL.PLAC STASZICA 17
 8. 08-530 DĘBLIN UL. STĘŻYCKA 11
 9. 21-010 ŁĘCZNA UL.JAWOSZKA 3
 10. 21-400 ŁUKÓW UL.PASTEWNIK 2
 11. 24-100 PUŁAWY UL.ZIELONA 10A
 12. 24-100 PUŁAWY UL.WOJSKA POLSKIEGO 7A
 13. 21-300 RADZYŃ PODLASKI UL.KONSTYTUCJI 3GO MAJA 20
 14. 21-300 RADZYŃ PODLASKI UL.WARSZAWSKA 17
 15. 08-500 RYKI UL.KAROLA WOJTYŁY 6
 16. 08-500 RYKI UL. ŻYTNIA 23
 17. 21-040 ŚWIDNIK UL.RACŁAWICKA 1
 18. 22-460 SZCZEBRZESZYN UL.SZKOLNA 7
 19. 23-420 TARNOGRÓD UL.RYNEK 3
 20. 21-550 TERESPOL UL.WOJSKA POLSKIEGO 127a
 21. 21-580 WISZNICE UL.WYGODA 4
 22. 22-400 ZAMOŚĆ UL.PEOWIAKÓW 1
 23. 22-400 ZAMOŚĆ UL.PARTYZANTÓW 9
 24. 22-400 ZAMOŚĆ UL.JANA PAWŁA II 19
 25. 22-400 ZAMOŚĆ UL. BŁONIE 1C (KAROLÓWKA)
 26. 22-400 ZAMOŚĆ UL.MŁODZIEŻOWA 6
 27. 23-202 KRAŚNK UL.URZĘDOWSKA 36
 28. 20-060 Lublin, ul. Głowackiego 35
 29. 20-582 Lublin, ul. Onyksowa 12
 30. 20-552 Lublin, ul. Kawaleryjska 10/5
 31. 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 108/37
 32. 20-607 Lublin, ul. Wallenroda 4c
 33. 20-819 Lublin, ul. Willowa 29
 34. 20-502 Lublin, ul. Wigilijna 12/3-4
 35. 20-141 Lublin, ul. Węglarza 16
 36. 20-352 Lublin, ul. Topolowa 7
 37. 20-093 Lublin ul Chodźki 10A

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
a) Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
b) Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
c) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
d) Okres Akcji – okres od dnia 13.02.2024 od godziny 00.00.01 do dnia 31.03.2024 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.
5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu LT022024 może nabyć e-Pakiet tarczycowy rozszerzony: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-tarczycowy-rozszerzony/ w cenie 149 zł.
5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

5.4. W okresie trwania Akcji, każdy kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 powyżej może po podaniu hasło „Pakiet tarczycowy” w placówkach podanych w punkcie 3.1. kupić e-Pakiet tarczycowy rozszerzony w cenie 149 zł.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 10.08.2023 r.: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/ bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.