REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Profilaktycznie w lipcu”

REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ
„Profilaktycznie w lipcu”

I. Nazwa.
1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą ”Profilaktycznie w lipcu” (dalej „Akcja”).

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.
2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381559, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł. Nr BDO 000002130

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.
3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem diag.pl/sklep. oraz w Punkcie Pobrań Diagnostyki w Warszawie przy ul. Marszałkowska 68/70, 00-545 Warszawa.

IV. Definicje.
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
Okres Akcji – okres od dnia 09.07.2020 od godziny 00.00.01 do dnia 21.08.2020 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Akcji.
5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.
5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu MARSZAL5 może nabyć e-Pakiet Koronawirus SARS-CoV-2, panel przeciwciał w cenie 199,50 zł, a po wpisaniu kodu MARSZAL10 może nabyć e-Pakiet dla każdego (MAKSIMUM) w cenie 191,70 zł.
5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

5.4. W okresie trwania Akcji, każdy kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 powyżej może po podaniu hasło „Marszałkowska” w placówce zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Marszałkowska 68/70 można kupić  badania: lipidogram + morfologia w cenie 29 zł, witamina D3 + morfologia w cenie 39 zł oraz morfologia w cenie 5 zł.

VI. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 03.01.2020r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.