REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Testy antygenowe jakościowe w kierunku COVID-19 w regionie Śląskim"

REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Testy antygenowe jakościowe w kierunku COVID-19 w regionie Śląskim”

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Testy antygenowe jakościowe w kierunku COVID-19 w regionie Śląskim” (dalej „Akcja”)

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł. Nr BDO 000002130

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem www.diag.pl/sklep.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;

Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;

Okres Akcji – okres od dnia 01.04.2022 od godziny 00.00.01 do dnia 31.07.2022 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu SLAA4 może nabyć następujące pakiety w cenie 89 zł: Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy z zaświadczeniem lekarskim w j. angielskim, Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy z zaświadczeniem lekarskim w j. niemieckim,  Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy z zaświadczeniem dla podróżujących do Austrii, Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy z zaświadczeniem dla podróżujących,  Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy z zaświadczeniem dla podróżujących do Wielkiej Brytanii, Koronawirus SARS-CoV-2 szybki test antygenowy jakościowy z wynikiem w języku angielskim, Koronawirus SARS-CoV-2 szybki test antygenowy jakościowy z wynikiem w języku niemieckim, Koronawirus SARS-CoV-2 szybki test antygenowy jakościowy z wynikiem dla podróżujących do Danii

5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 09.10.2020r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.