REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Testy met. RT- PCR w regionie Śląskim”

REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Testy met. RT-PCR w regionie Śląskim”

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Testy met. RT-PCR w regionie Śląskim” (dalej „Akcja”)

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł. Nr BDO 000002130

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem www.diag.pl/sklep.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;

Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;

Okres Akcji – okres od dnia 30.09.2021 od godziny 00.00.01 do dnia 30.11.2021 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

  1. a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
  2. b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  3. c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu JESIEN2021 może nabyć następujące pakiety w cenie 295 zł: SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr/, SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim o wyniku w języku rosyjskim: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-o-wyniku-w-jezyku-rosyjskim/, SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim o wyniku w języku ukraińskim: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-o-wyniku-w-jezyku-ukrainskim/, SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim dla Japonii: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-dla-japonii/, SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim dla Słowacji: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-dla-slowacji/, SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim dla podróżujących do Chin: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-w-jezyku-angielskim-dla-podrozujacych-do-chin-2/, SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim dla Austrii: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-dla-austrii/, SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim dla Czech: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-dla-czech/, SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim o wyniku w języku niemieckim: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-o-wyniku-w-jezyku-niemieckim/, SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim dla podróżujących do Singapuru: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-dla-podrozujacych-do-singapuru/, SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim dla podróżujących do Kataru: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-w-jezyku-angielskim-dla-podrozujacych-do-kataru/, SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR, z zaświadczeniem lekarskim o wyniku w języku angielskim: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-o-wyniku-w-jezyku-angielskim/, SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim dla podróżujących do Wielkiej Brytanii: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-w-jezyku-angielskim-dla-podrozujacych-do-wielkiej-brytanii/, SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim dla podróżujących (np. do Grecji, Egiptu, Hiszpanii: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-w-jezyku-angielskim-dla-podrozujacych-np-do-grecji-egiptu-maroka/.

5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 15.07.2021r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.