REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Wiosenna Moc Zdrowia

REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ
„Wiosenna Moc Zdrowia

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Wiosenna Moc Zdrowia” (dalej „Akcja”)

 

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381559, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł. Nr BDO 000002130

 

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem diag.pl/sklep

 

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

  • Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
  • Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
  • Raport – dokument w postaci pliku pdf, zawierający ogólną interpretację wyników badań w odniesieniu do wartości referencyjnych dla danego parametru wykonany przez spółkę House Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31- 864 Kraków, (KRS nr 0000316649), zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie https://upacjenta.pl/regulamin
  • Okres Akcji – okres od dnia 12.04.2021 od godziny 00.00.01 do dnia 13.06.2021 do godziny 23.59.59.

 

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.
5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji może nabyć e-Pakiet Wiosenna Moc Zdrowia wraz z Raportem w cenie 139 zł: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-wiosenna-moc-zdrowia/ , e-Pakiet Fit&Active Maximum w cenie 580 zł: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-fit-active-maximum/ , e-Pakiet Fit&Active Medium w cenie 351 zł: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-fit-active-medium/ , e-Pakiet Fit&Active Minimum w cenie 149 zł: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-fit-active-minimum/.
5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

 

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 17.03.2021 r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.