REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Witamina D w woj. lubuskim”

I. Nazwa.
1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą ”Witamina D w woj. lubuskim” (dalej „Akcja”).

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.
3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem diag.pl/sklep oraz w Punktach Pobrań Diagnostyki:

 1. Krosno Odrzańskie, ul. Srebrna Góra 2a
 2. Łęknica, ul. Graniczna 7
 3. Zbąszynek, ul. Długa 1
 4. Szprotawa, ul. Henrykowska 1
 5. Głogów, ul. Jana Długosza 10a
 6. Wschowa, ul. Ks. Kostki 33
 7. Głogów, ul. Słodowa 40
 8. Lubsko, ul. Bohaterów 8
 9. Zielona Góra, ul. Anieli Krzywoń 2
 10. Zielona Góra, ul. Chopina 21
 11. Zielona Góra, ul. Konstytucji 3 Maja 13
 12. Zielona Góra, ul. Kupiecka 22
 13. Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
 14. Zielona Góra, ul. Sulechowska 28a
 15. Zielona Góra, ul. Zamenhofa 27
 16. Nowa Sól, ul. Aleksandra Fredry 2
 17. Nowa Sól, ul. Wrocławska 3
 18. Żagań, ul. Długa 1,1a,1b/5u
 19. Żary, ul. Moniuszki 2a
 20. Gubin, ul. Gdańska 17

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
a) Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
b) Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
c) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
d) Okres Akcji – okres od dnia 14.02.2024 od godziny 00.00.01 do dnia 31.03.2024 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.
5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu WITAMINAD0224 może nabyć Witamina D metabolit 25(OH): https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-dla-kazdego-maksimum/ w cenie 39 zł.
5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

5.4. W okresie trwania Akcji, każdy kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 powyżej może po podaniu hasło „Witamina D” w placówkach podanych w punkcie 3.1. kupić Witaminę D metabolit 25(OH) w cenie 39 zł.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 10.08.2023 r.: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/ bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.