REGULAMIN AKCJI PROFILAKTYCZNEJ - BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA DZIECi - SPORT

I. Nazwa

Kampania jest prowadzona pod nazwą „Akcja profilaktyczna – badania uzupełniające dla dzieci – sport”.

II. Nazwa podmiotu urządzającego Kampanię.

Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.

Kampania prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
4.1 Kampania – znaczenie nadano w pkt 1.1.
4.2 Sklep/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.diag.pl/sklep,
4.3 Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.
4.4 E-Pakiet badań – grupa Badań Laboratoryjnych, wskazanych na stronie https://diag.pl/sklep/pakiety-badan/, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.
4.5 Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania przewidziane w pkt 5.1.
4.6 Placówka– Punkty Pobrań prowadzone przez Usługodawcę lub Spółkę Współpracującą, wskazane na stronie internetowej Sklepu (www.diag.pl/sklep);
4.8 Spółka Współpracująca – oznacza spółki:
• Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów (KRS: 0000007832),
• VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. gen. Hallera 2E, 85-795 Bydgoszcz (KRS: 0000145298).
4.9 Okres Kampanii – okres od godziny 14:00 dnia 18.11.2022 roku do godziny 23.59.59 dnia 24.11.2022 roku, podczas którego możliwe jest zakupienie Bonu w Sklepie zgodnie z regulaminem https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-08-11-2022-r-zawierania-droga-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/, z zastrzeżeniem że badania na podstawie Vouchera mogą zostać wykonane bezterminowo. Ze względów technicznych Voucher na badania ma ograniczony do 90 dni okres ważności. Po jego upływie, na wniosek nabywcy Vouchera skierowany na adres mailowy esklep@diag.pl, zostanie nadana nowa data ważności Vouchera, zgodnie z regulaminem: https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-08-11-2022-r-zawierania-droga-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/

V. Zasady prowadzenia Kampanii.

5.1 W Okresie Kampanii, każdy kto:
• ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
• ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
• spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

jest uprawniony do nabycia w Serwisie, zgodnie z Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-08-11-2022-r-zawierania-droga-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/ E-PAKIET SPORTOWY NA START – dziecko: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-sportowy-na-start-dziecko/ za kwotę 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) z zastrzeżeniem, że w trakcie jednego procesu zakupów, Klient może nabyć dodatkowo e-PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY DLA DZIECKA – sport: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-uzupelniajacy-dla-dzieci-sport/ za kwotę 98,10 zł (dziewięćdziesiąt osiem złotych 10/100).

5.2. Uczestnik może odebrać wyniki badań elektronicznie przez e-Sklep zgodnie z
Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-08-11-2022-r-zawierania-droga-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/

VI. Ochrona danych osobowych.

6.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator albo Spółka Współpracująca, w której wykonywał Pan/Pani badania diagnostyczne na podstawie zakupionego bonu.
6.2 Administrator danych osobowych stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
6.3 Administrator danych osobowych zapewnia wypełnienie obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych podczas wizyty w Placówce.
6.4 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
6.5 Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania badań diagnostycznych.
6.6 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badań diagnostycznych, udzielenia innych świadczeń medycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tj. przez okres co najmniej 20 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym art. 9 ust. 2 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6.7 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
6.8 Pani/Pana dane mogą zostać udostępniona również podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
6.9 Administrator danych korzysta z usług innych podmiotów, którym na podstawie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych powierza do przetwarzania dane osobowe w związku realizacją przez te podmioty na rzecz Administratora danych usług związanych m.in. z wykonywaniem badań diagnostycznych, serwisem systemów informatycznych i aparatury medycznej.
6.10 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania a także żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadku, kiedy przepisy obowiązującego prawa dopuszczają taką możliwość.
6.11 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6.12 W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z inspektorem ochrony danych Organizatora pisząc na adres iod@diag.pl lub z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Spółce Współpracującej, w której wykonywał Pan/Pani badania.
6.13 Administratorem danych podanych w związku z zakupem bonu jest Organizator, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w tym celu określa regulamin e-Sklepu.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:
• za pomocą formularza: https://diag.pl/pacjent/kontakt/uwagi-i-sugestie/
• pisemnie, bezpośrednio w Placówce.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dnia od dnia jej otrzymania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz postanowienia regulaminu Sklepu https://diag.pl/sklep/regulaminy/