Regulamin Akcji Profilaktycznej „Postanowienia noworoczne”

REGULAMIN AKCJI PROFILAKTYCZNEJ

Pn. „Postanowienia Noworoczne”

prowadzonej w e-Sklepie DIAGNOSTYKI pod adresem www.diag.pl/sklep

I. Nazwa.

1.1. Akcja jest prowadzona pod nazwą  „Postanowienia Noworoczne” służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia  (dalej „Akcja”).

 II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381559, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.

3.1. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

4.1 Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;

4.2 Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;

4.3 Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;

4.4 Okres Akcji – okres od dnia 21.01.2020r. do dnia 07.02.2020r.;

4.5 Miejsce Prowadzenia Akcji/e-Sklep – e-Sklep DIAGNOSTYKI pod adresem diag.pl/sklep

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,

b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,

c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2 W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wypisaniu kodu Zima15 może nabyć e-Pakiety: „e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM” w cenie  560,15 PLN, „e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM” w cenie 339,15 PLN oraz „e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM” w cenie 143,65 PLN.

5.3. Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.