REGULAMIN AKCJI PROFILAKTYCZNEJ – TROSZCZĘ SIĘ O ZDROWIE

I. Nazwa

Kampania jest prowadzona pod nazwą „Troszczę się o zdrowie”.

II. Nazwa podmiotu urządzającego Kampanię.

Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.

Kampania prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
4.1 Kampania – znaczenie nadano w pkt 1.1.
4.2 Sklep/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.diag.pl/sklep,
4.3 Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.
4.4 E-Pakiet badań – grupa Badań Laboratoryjnych, wskazanych na stronie https://diag.pl/sklep/pakiety-badan/, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.
4.5 Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania przewidziane w pkt 5.1.
4.6 Placówka– Punkty Pobrań prowadzone przez Usługodawcę lub Spółkę Współpracującą, wskazane na stronie internetowej Sklepu (www.diag.pl/sklep);
4.8 Spółka Współpracująca – oznacza spółki:
• Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów (KRS: 0000007832),
• VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. gen. Hallera 2E, 85-795 Bydgoszcz (KRS: 0000145298).
4.9 Okres Kampanii – okres od godziny 12:00 dnia 27.10.2022 roku do godziny 23.59.59 dnia 24.11.2022 roku, podczas którego możliwe jest zakupienie Bonu w Sklepie zgodnie z regulaminem https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-12-10-2022-r-zawierania-droga-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/. Placówkach Organizatora lub Spółek Współpracujących, z zastrzeżeniem że badania na podstawie Vouchera mogą zostać wykonane w terminie 90 dni od dnia zakupu zgodnie z Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-12-10-2022-r-zawierania-droga-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/.

 

V. Zasady prowadzenia Kampanii.

5.1 W Okresie Kampanii, każdy kto:
• ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
• ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
• spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

jest uprawniony do nabycia w Serwisie, zgodnie z Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-12-10-2022-r-zawierania-droga-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/ Vouchera na e-Pakiet dla każdego maksimum (https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-dla-kazdego-maksimum/) za kwotę 226,00 zł (słownie: dwieście trzynaście złotych 00/100) z zastrzeżeniem, że w trakcie jednego procesu zakupów, Klient może nabyć drugi Voucher za kwotę 210 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100) a trzeci Voucher za kwotę 185 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).

5.2. Uczestnik może odebrać wyniki badań elektronicznie przez e-Sklep zgodnie z
Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-z-dnia-12-10-2022-r-zawierania-droga-elektroniczna-umow-o-wykonywanie-badan-laboratoryjnych/.

VI. Ochrona danych osobowych.

6.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator albo Spółka Współpracująca, w której wykonywał Pan/Pani badania diagnostyczne na podstawie zakupionego bonu.
6.2 Administrator danych danych osobowych stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
6.3 Administrator danych osobowych zapewnia wypełnienie obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych podczas wizyty w Placówce.
6.4 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
6.5 Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania badań diagnostycznych.
6.6 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badań diagnostycznych, udzielenia innych świadczeń medycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tj. przez okres co najmniej 20 lat. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym art. 9 ust. 2 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6.7 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
6.8 Pani/Pana dane mogą zostać udostępniona również podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
6.9 Administrator danych korzysta z usług innych podmiotów, którym na podstawie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych powierza do przetwarzania dane osobowe w związku realizacją przez te podmioty na rzecz Administratora danych usług związanych m.in. z wykonywaniem badań diagnostycznych, serwisem systemów informatycznych i aparatury medycznej.
6.10 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania a także żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadku, kiedy przepisy obowiązującego prawa dopuszczają taką możliwość.
6.11 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6.12 W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z inspektorem ochrony danych Organizatora pisząc na adres iod@diag.pl lub z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Spółce Współpracującej, w której wykonywał Pan/Pani badania.
6.13 Administratorem danych podanych w związku z zakupem bonu jest Organizator, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w tym celu określa regulamin e-Sklepu.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:
• za pomocą formularza: https://diag.pl/pacjent/kontakt/uwagi-i-sugestie/
• pisemnie, bezpośrednio w Placówce.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dnia od dnia jej otrzymania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz postanowienia regulaminu Sklepu https://diag.pl/sklep/regulaminy/