Regulamin Akcji Profilaktycznej „Zdrowie na Święta”

REGULAMIN AKCJI PROFILAKTYCZNEJ

Pn. „Zdrowie na święta!”

prowadzonej w e-Sklepie DIAGNOSTYKI pod adresem www.diag.pl/sklep

I. Nazwa.

1.1. Akcja jest prowadzona pod nazwą Zdrowie na święta! ” służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia  (dalej „Akcja”).

 II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381559, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.

3.1. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

  • Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
  • Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
  • Okres Akcji – okres od dnia 13.12.2019r. do dnia 22.12.2019r;
  • Miejsce Prowadzenia Akcji/e-Sklep – e-Sklep DIAGNOSTYKI pod adresem diag.pl/sklep

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

  1. a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
  2. b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  3. d) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2 W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu prezent19 może nabyć  „E-pakiet Świąteczny ” w cenie 99,2  PLN.

5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz postanowienia Regulaminu z dnia 05.11.2018r.