REGULAMIN AKCJI PROFILAKTYCZNEJ –ZDROWY START NA WIOSNĘ

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Zdrowy start na wiosnę” (dalej „Akcja”).

II. Nazwa podmiotu urządzającego Kampanię.

2.1 Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł.
numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem www.diag.pl/sklep.

3.2 Akcja prowadzona jest w Punktach Pobrań prowadzonych przez Usługodawcę lub Spółkę Współpracującą, wskazanych na stronie internetowej https://diag.pl/katalogi/placowki/ z wykluczeniem punktów kontrahenckich oraz punktów wymazowych w kierunku SARS-CoV-2 (placówki wymazowe dostępne są po zaznaczeniu checkboxa: „SARS CoV-2 antygenowe szybkie testy (wymaz)” lub „SARS CoV-2 metoda RT-PCR wymaz”, lub „SARS CoV-2 antygenowe testy (wymaz)”, lub „SARS CoV-2 metoda RT-PCR wymaz (ze skierowaniem NFZ)”).

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

  • Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
  • Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
  • Automatyczny Raport – dokument w postaci pliku pdf, zawierający ogólną interpretację wyników badań w odniesieniu do wartości referencyjnych dla danego parametru wykonany przez spółkę House Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kuklińskiego 17a, 30- 720 Kraków, (KRS nr 0000316649), zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie https://upacjenta.pl/. Raport będzie dostępny w serwisie wyniki.diag.pl lub możliwy do odbioru w Punkcie Pobrań. Automatyczny raport będzie dostępny po wykonaniu i zatwierdzeniu wszystkich badań z Pakietu.
  • Okres Akcji – okres od dnia 11.04.2022 od godziny 08.00.01 do dnia 10.06.2022 do godziny 23.59.59.
  • Placówka – Punkty Pobrań prowadzone przez Usługodawcę lub Spółkę Współpracującą, wskazane na stronie internetowej https://diag.pl/katalogi/placowki/ z wykluczeniem punktów kontrahenckich oraz punktów wymazowych w kierunku SARS-CoV-2 (placówki wymazowe dostępne są po zaznaczeniu checkboxa: „SARS CoV-2 antygenowe szybkie testy (wymaz)” lub „SARS CoV-2 metoda RT-PCR wymaz”, lub „SARS CoV-2 antygenowe testy (wymaz)”, lub „SARS CoV-2 metoda RT-PCR wymaz (ze skierowaniem NFZ)”).

V. Zasady prowadzenia Kampanii.

5.1 W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,

b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,

c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji:

a) W e-Sklepie może nabyć:

b) w Placówce może nabyć:

5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 03.12.2021r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.