Regulamin do dnia 18.07.2022 r. zawierania drogę elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych

REGULAMIN DO DNIA 18.07.2022 r. ZAWIERANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UMÓW O WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

&1

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sklep/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.diag.pl/sklep, za pośrednictwem którego Użytkownik:
a) może zawrzeć umowę o wykonanie:
1) pojedynczych Badań laboratoryjnych;
2) Badania laboratoryjnego/Badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań;
3) Badania Laboratoryjnego/Badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań wraz z ich Konsultacją
4) Usługi Konsultacji;
5) Badania wysyłkowe;

b) może mieć dostęp do serwisu: upacjenta.pl prowadzonego przez Podmiot świadczący Usługę pobrania, za pośrednictwem którego może zawrzeć umowę o wykonanie usług wskazanych w pkt. a) ust 1-3 powyżej wraz Usługą Pobrania.

Badania laboratoryjne mogą zostać zlecone do wykonania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach bezwzględnie obowiązujących wyłącznie we wskazanych na stronie internetowej www.diag.pl/sklep Placówkach, w których ofercie znajduje się dane badanie laboratoryjne.

2. Usługodawca – Diagnostyka Spółka akcyjna z siedzibą: 31-864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918455, NR BDO 000002130 NIP: 675-12-65-009, Regon: 356366975.

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie:
a) o wykonania Badań laboratoryjnych w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy zdrowia,
b) o wykonania Badań wysyłkowych,
c) o wykonania Konsultacji.

4. Spółka Współpracująca – oznacza spółkę Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Częstochowa, ul. Sułkowskiego 17, 42-202 Częstochowa (KRS nr 0000267623) Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp.z o.o., ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów (KRS nr 0000007832), VITALABO – Laboratoria Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Hallera 2e, 85-795 Bydgoszcz (KRS 0000145298).

5. E-Pakiet Badań – grupy Badań Laboratoryjnych/Badania Laboratoryjne albo grupy Badań Laboratoryjnych/Badania Laboratoryjne wraz z Konsultacją w/w badań, wskazane na stronie www.diag.pl/sklep, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze (z zastrzeżeniem, że w Placówkach zlokalizowanych w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Jeleniej Górze, Kaliszu, Częstochowie, Siedlcach, Opolu, Tarnowie, Szprotawie w miejsce badania Morfologia krwi (pełna) jest wykonywane badanie Morfologia krwi (podstawowa) lub Badania Wysyłkowe.

6. Placówka – Punkty Pobrań prowadzone przez Usługodawcę lub Spółkę Współpracującą, wskazane na stronie internetowej Sklepu (www.diag.pl/sklep) oznaczone jako placówki realizujące badania podstawowe, z zastrzeżeniem że badania dotyczące SARS-CoV-2 mogą zostać wykonane wyłącznie w Punktach pobrań wskazanych na stronie https://diag.pl/katalogi/placowki.

7. Indywidualny Numer (identyfikator zamówienia) – indywidualny numer przypisany do określonego E-Pakietu Badań/Badania wysyłkowego lub przypisany do wybranych jednorazowo przez Użytkownika pojedynczych Badań laboratoryjnych, usług Konsultacji. Z zastrzeżeniem, że w razie jednorazowego zakupu E-Pakietu Badań, Badania wysyłkowego, pojedynczych Badań lub usługi Konsultacji, generowany jest Indywidulany Numer do poszczególnych pozycji.

8. Konsultacja – omówienie wyników badań wykonanych w ramach zakupionego E-Pakietu Badań na czacie lub przez telefon z wykwalifikowanym konsultantem (diagnostą laboratoryjnym lub lekarzem), z zastrzeżeniem, że Konsultację świadczy spółka House Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Ryszarda Kuklińskiego 17A, 30-720 Kraków, (KRS nr 0000316649), zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie https://upacjenta.pl.

9. Voucher – dokument zawierający:
a) Indywidualny Numer, uprawniający okaziciela do wykonania badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakiecie Badań, albo do wykonania badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakiecie Badań wraz z ich Konsultacją,
b) Indywidualny Numer przypisany do listy wybranych pojedynczych Badań laboratoryjnych lub wybranej usługi Konsultacji.
c) Indywidualny Numer przypisany do wybranego Badania wysyłkowego.

10. Regulamin z dnia 03.12.2021r.– oznacza niniejszy Regulamin, dostępny na stronie www.diag.pl/sklep/regulaminy.

11. Konto – nieodpłatna usługa elektroniczna, zabezpieczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, umożliwiająca m.in. przegląd zawartych umów za pośrednictwem Sklepu. Założenie Konta wymaga:

a) posiadania adresu e-mail,
b) podania następujących danych:
Imię i nazwisko,
• Adres e-mail (login),
• Hasło,
c) akceptacji Regulaminu Sklepu.

Użytkownik może zakończyć korzystanie z Konta poprzez przesłanie prośby drogą mailową z adresu podanego przy zakładaniu Konta na adres: esklep@diag.pl. Niezależnie od powyższego, Użytkownik zakładający Konto może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany przy zakładaniu Konta.

12. Usługa Pobrania – oznacza usługę polegającą na pobraniu materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych pod adresem wskazanym przez Użytkownika zgodnie z regulaminem https://upacjenta.plświadczoną przez Podmiot świadczący Usługę pobrania, z zastrzeżeniem że w ramach jednej usługi pobrania pod wskazanym adresem materiał może być pobrany maksymalnie od trzech osób.

13. Badanie Laboratoryjne – usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, wskazane na stronie www.diag.pl/sklep. Zakres dostępności poszczególnych Badań Laboratoryjnych w poszczególnych Placówkach został wskazany na stronie internetowej Sklepu (www.diag.pl/sklep), z zastrzeżeniem że przed zakupem Vouchera obejmującego Badanie Laboratoryjne oznaczone jako Zakup po kontakcie z infolinią wymagany jest kontakt wskazany w Serwisie (Badania Laboratoryjne nie obejmują Badań wysyłkowych).

14. Podmiotu świadczącego Usługę Pobrania – oznacza spółkę House Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ryszarda Kuklińskiego 17A, 30-720 Kraków (KRS nr 0000316649),

15. Badanie Wysyłkowe obejmuje:
a) Badanie wysyłkowe medyczne – usługę w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonane w ramach prowadzonego przez Usługodawcę podmiotu leczniczego, wskazane na stronie www.diag.pl/sklep
b) Badanie wysyłkowe niemedyczne – usługę wykonaną przez Usługodawcę, nie w ramach prowadzonego przez Usługodawcę podmiotu leczniczego lub podwykonawcę wskazane na stronie www.diag.pl/sklep

16. Zestaw pobraniowy – pudełko/koperta zawierające elementy służące do pobrania materiału niezbędnego do wykonania Badania Wysyłkowego (szczegółowy opis wskazany w Serwisie).

 

&2

Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:
a) Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
b) zasady dostępu do serwisu www.upacjenta.pl prowadzonego przez Podmiotu świadczącego Usługę Pobrania za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć umowę o wykonanie Badań laboratoryjnych wraz z Usługą Pobrania.

 

&3

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:

a) posiadać komputer połączony z siecią Internet,
b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,
c) posiadać adres e-mail.

2. Usługodawca dołoży należytych starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu:

– ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy;

– z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu, jak również za ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy i szkody przez nie wywołane.

5. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:

a) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, takich jak m.in. wadliwe działanie sieci Internet, zakłócenia w działaniu sieci energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec; chyba że problemy w funkcjonowaniu usługi wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób za pośrednictwem lub przy pomocy których Usługodawca wykonuje swoje zobowiązania wobec Użytkowników;

b) następstwa korzystania z Serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

c) utratę przez Użytkownika danych spowodowanych okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, przy czym Usługodawca ponosić będzie odpowiedzialność, jeżeli okoliczności te wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób, za pośrednictwem lub przy pomocy których Usługodawca wykonuje swoje zobowiązania wobec Użytkownika.

 

&4

Użytkownik za pośrednictwem Sklepu ma możliwość:
1) zawarcia drogą elektroniczną umowy o:
a) wykonanie samodzielnie wybranych zestawów pojedynczych Badań laboratoryjnych,
b) wykonanie Badań laboratoryjnych wskazanych w poszczególnych E-Pakietach Badań,
c) wykonanie Badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań wraz z ich Konsultacją,
d) wykonanie Badania wysyłkowego,
e) wykonanie usługi Konsultacji.
2) dostępu do serwisu www.upacjenta.pl prowadzonego przez Podmiotu świadczącego Usługę pobrania, za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć umowę o wykonanie Badań laboratoryjnych wraz z Usługą Pobrania.

 

&5

Użytkownik może za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zawierać Umowę w następujący sposób:
1. Użytkownik posiada Konto:
a) Użytkownik loguje się do Konta;
b) Użytkownik akceptuje Regulamin;
c) Użytkownik wybiera:

– interesujący go E-Pakiet Badań/Usługę Konsultacji w Serwisie;
– interesującą go Placówkę i wybiera w wybranej Placówce dostępne pojedyncze Badania Laboratoryjne,
– interesujące go Badania Wysyłkowe

(po skompletowaniu zamówienia, Użytkownik ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”);

d) Użytkownik, którego wartość zamówienia dokonanego zgodnie z punktami powyżej, przekracza wartość 250 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), za zamówione Badania/E-Pakiety Badań/Konsultacje, dostępne wraz z usługą Pobrania Materiału, ma możliwość dokonania zakupu wybranych badań wraz z Usługą Pobrania pod wskazanym adresem, zgodnie z pkt e) poniżej.
e) Użytkownik w zakładce „KOSZYK”:
– po dokonaniu wyboru- Miejsce pobrania – w Domu i podaniu następujących danych: imię, nazwisko, wiek, adres, e-mail;

– akceptacji Regulaminu z dnia 03.12.2021r.

– potwierdzeniu chęci zakupu wybranych Badań/E-Pakietu Badań wraz Usługą pobrania;

– akceptacji regulaminu Podmiotu świadczącego Usługę Pobrania – https://upacjenta.pl/

zostanie przeniesiony do serwisu www.upacjenta.pl prowadzonego przez Podmiot świadczący usługę pobrania, gdzie Użytkownik ma możliwość zawarcia umowy z Podmiotem świadczącym Usługę Pobrania na wykonanie wybranych badań zgodnie z pkt d) wraz z Usługą Pobrania zgodnie z Regulaminem https://upacjenta.pl i cennikiem obowiązującym w serwisie Podmiotu świadczącego Usługę Pobrania.

f) w razie wyboru Badania wysyłkowego, przed dokonaniem płatności Użytkownik jest zobowiązany do wyboru sposobu doręczenia Zestawu pobraniowego niezbędnego do wykonania Badania pudełkowego i podania adresu do doręczeń. Doręczenie Zestawu pobraniowego odbywać się będzie zgodnie z regulaminem wskazanym w Serwisie.

g) Użytkownik, którego wartość zamówienia nie przekracza 250 zł brutto lub nie dokona zakupu Usługi Pobrania zgodnie z pkt e), ma możliwość wskazania osoby która będzie uprawniona do wykonania usług (badań) objętych wybranym Voucherem poprzez podanie danych wskazanych w Systemie. Użytkownik chcąc zawrzeć umowę, , akceptuje Regulamin z dnia 03.12.2021r. i dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania; uiszczenie ceny za wybrany E-Pakiet Badań/pojedyncze Badania laboratoryjne/usługę Konsultacji/Badania wysyłkowego stanowi zawarcie umowy. Po skutecznym uiszczeniu ceny, Sklep przesyła na podany adres e-mailowy Użytkownika Voucher przypisany do wybranego E-Pakietu Badań/Badania wysyłkowego lub listy pojedynczych Badań Laboratoryjnych wybranych przez Użytkownika lub usługi Konsultacji.

h) Jeżeli Użytkownik zakupił E-Pakiet Badań obejmujący Konsultację lub wyłącznie usługę Konsultacji, na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-maila zawierającego informację o czynnościach niezbędnych do wykonania Konsultacji.

2. Użytkownik nie posiada Konta:
a) Użytkownik wybiera:
 – interesujący go E-Pakiet Badań/ Usługę Konsultacji w Serwisie;
– interesującą go Placówkę i wybiera w wybranej Placówce dostępne pojedyncze Badania Laboratoryjne,
– interesujące go Badania Wysyłkowe
b) Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik, ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”;
c) Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu:
1) podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres e-mail.
2) składa następujące oświadczenia:
a) Akceptuję Regulamin;

Niezależnie od powyższego Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany przy zawieraniu umowy.

d) Użytkownik, którego wartość zamówienia dokonanego zgodnie z punktami powyżej, przekracza wartość 250 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), za zamówione Badania/E-Pakiety Badań/Konsultacje, dostępne wraz z usługą Pobrania Materiału, ma możliwość dokonania zakupu wybranych badań wraz z Usługą Pobrania pod wskazanym adresem, zgodnie z pkt e) poniżej.

e) Użytkownik w zakładce „KOSZYK”:

– po dokonaniu wyboru- Miejsce pobrania – w Domu i podaniu następujących danych: imię, nazwisko, wiek, adres, e-mail;

– akceptacji Regulamin z dnia 03.12.2021r.

– potwierdzeniu chęci zakupu wybranych Badań/E-Pakietu Badań wraz Usługą pobrania;

– akceptacji regulaminu Podmiotu świadczącego Usługę Pobrania – https://upacjenta.pl/

zostanie przeniesiony do serwisu www.upacjenta.pl prowadzonego przez Podmiot świadczący usługę pobrania, gdzie Użytkownik ma możliwość zawarcia umowy z Podmiotem świadczącym Usługę Pobrania na wykonanie wybranych badań zgodnie z pkt d) wraz z Usługą Pobrania zgodnie z Regulaminem https://upacjenta.pl i cennikiem obowiązującym w serwisie Podmiotu świadczącego Usługę Pobrania.

f) w razie wyboru Badania wysyłkowego, przed dokonaniem płatności Użytkownik jest zobowiązany do wyboru sposobu doręczenia Zestawu pobraniowego niezbędnego do wykonania Badania pudełkowego i podania adresu do doręczeń. Doręczenie Zestawu pobraniowego odbywać się będzie zgodnie z regulaminem wskazanym w Serwisie.

g) Użytkownik, którego wartość zamówienia nie przekracza 250 zł brutto lub nie dokona zakupu Usługi pobrania materiału zgodnie z pkt e), po złożeniu oświadczeń wskazanych w pkt 2c powyżej, ma możliwość wskazania osoby która będzie uprawniona do wykonania usług (badań) objętych wybranym Voucherem poprzez podanie danych wskazanych w Systemie. Użytkownik chcąc zawrzeć umowę, akceptuje Regulamin z dnia 03.12.2021r. i dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania, uiszczenie ceny za wybrany E-Pakiet Badań, Badanie wysyłkowe, pojedyncze Badanie laboratoryjne lub usługę Konsultacji stanowi zawarcie umowy;

h) Po skutecznym uiszczeniu ceny zgodnie z pkt g), Sklep przesyła na podany adres e-mailowy Użytkownika Voucher przypisany do wybranego E-Pakietu Badań/Badania wysyłkowego lub listy pojedynczych Badań Laboratoryjnych wybranych przez Użytkownika lub usługi Konsultacji.

i) Jeżeli Użytkownik zakupił E-Pakiet Badań obejmujący Konsultację lub usługę Konsultacji, na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-maila zawierającego informację o czynnościach niezbędnych do wykonania Konsultacji.

3. Zapłata ceny (w całości lub części) za złożone zamówienie w e-Sklepie lub zmiana wskazanej ceny w e-Sklepie jest możliwa również przez wpisanie kodu przyznanego przez Usługodawcę do którego jest przypisana określona wartości ustalona w PLN lub procentowo. Z zastrzeżeniem, z przyczyn technicznych kwota co najmniej 1,00 zł musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu PayU. Wskazane kody rabatowe nie obowiązują w serwisie prowadzonym przez Podmiot świadczący Usługę Pobrania.

 

&6

1. Wszystkie ceny za oferowane E-Pakiety Badań, pojedyncze Badania Laboratoryjne, Badania Wysyłkowe lub usługę Konsultacji są w Sklepie cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych umów wyłącznie za pośrednictwem Sklepu, koszty dostarczenie Zestawu pobraniowego niezbędnego do wykonania Badania wysyłkowego oraz koszty zwrotu Zestawu pobraniowego z materiałem zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Zniżki w ramach karty stałego klienta nie obejmują E-Pakietów Badań, usługi Konsultacji i pojedynczych Badań Laboratoryjnych. Usługodawca zastrzega możliwość prowadzenia w ramach e-Sklepu akcji/kampanii służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na podstawie odrębnych regulaminów.

2. Osoba zainteresowana ma możliwość otrzymać, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a) fakturę na transfer voucherów, na wartość ceny za E-Pakiet Badań, usługę Konsultacji lub pojedyncze Badanie, Badanie wysyłkowe:

– podając dane nabywcy, na którego ma być wystawiona faktura w formularzu znajdującym się na stronie: www.diag.pl/sklep/kontakt-faktura/

– zaznaczając odpowiedni check box i podając dane nabywcy, w trakcie składania zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

albo
b) fakturę, za wykonywane zgodnie z Voucherem badania laboratoryjne, zgłaszając chęć otrzymania faktury:
– w Placówce prowadzonej przez Usługodawcę, jeżeli w/w badania były wykonywane w Placówce prowadzonej przez Usługodawcę;
– za pośrednictwem strony www.diag.pl/sklep/kontakt-faktura, jeżeli w/w badania były wykonywane w Placówce prowadzonej przez Spółkę Współpracującą z zastrzeżeniem, że otrzymanie faktury, wystawionej zgodnie z punktem 2a wyłącza prawo do uzyskania faktury wymienionej w punkcie 2b.

 

&7

1. W celu wykonania pojedynczych Badań laboratoryjnych lub badania laboratoryjnego/badań laboratoryjnych objętych E-Pakietem wskazanych na otrzymanym Voucherze, należy udać się do wybranej Placówki oraz okazać otrzymany Voucher, o którym mowa w § 5 niniejszego regulaminu.

2. W celu wykonania Badania wysyłkowego Użytkownik zamierzający wykonać badanie jest zobowiązany do pobrania materiału zgodnie z instrukcją dołączoną do otrzymanego Zestawu pobraniowego i zwrócić pobrany materiał do Usługodawcy zgodnie z opisem prezentowanym w Serwisie.

3. Okaziciel Vouchera ma prawo zrealizować badania laboratoryjne objęte Voucherem, w ciągu 90 dni od zawarcia umowy zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu. W razie wskazania przez Użytkownika danych osoby uprawnionej do wykonania usług (badań) objętych Voucherem, osoba wskazana zgodnie z § 5 ust 1 lit g lub ust 2 lit g ma prawo zrealizować badania laboratoryjne objęte Voucherem, w ciągu 90 dni od zawarcia umowy zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu. Po upływie 90 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku nie wykonania powyższych badań, Voucher traci ważność, co oznacza, że okaziciel Vouchera nie otrzyma zwrotu uiszczonej ceny, a w/w badania nie będą zrealizowane na podstawie powyższego Vouchera. W razie braku możliwości wykonania badań w powyższym terminie, Użytkownik przed upływem powyższego terminu, może zwrócić się do Usługodawcy na adres mailowy esklep@diag.pl o przedłużenie terminu ważności Vouchera.

4. Użytkownik, który zakupił Voucher obejmujący Badanie wysyłkowe jest zobowiązany w ciągu 90 dni od zawarcia umowy zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu do przekazania materiału niezbędnego do wykonania Badania wysyłkowego zgodnie z instrukcją dołączoną do Zestawu pobraniowego.

5. W razie braku możliwości wykonania badania SARS-CoV-2 met. RT-PCR w wybranej przez Użytkownika Placówce zgodnie z ust 2 (z uwagi na likwidację Placówki) Użytkownik jest uprawniony do zwrotu wartości zakupionego Vouchera.

6. Pojedyncze Badania laboratoryjne wskazane na Voucherze mogą zostać wykonane tylko na rzecz jednej osoby (okaziciela).

7. Okaziciel Vouchera obejmującego E-Pakiet Badań, który zawiera Konsultację, ma prawo do jej wykonania w terminie 14 dni od dnia wykonania ostatniego badania objętego w/w E-Pakietem Badań. Osoba wskazana zgodnie z § 5 ust 1 lit g lub ust 2 lit g jeżeli Voucher obejmującego E-Pakiet Badań, który zawiera Konsultację, ma prawo do jej wykonania w terminie 14 dni od dnia wykonania ostatniego badania objętego w/w E-Pakietem Badań.

8. Okaziciel Vouchera, który obejmuje wyłącznie usługę Konsultacji, ma prawo zrealizować usługę w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu.

9. Pacjent może odebrać wyniki Badań Laboratoryjnych w następujący sposób:
a) osobiście z Placówki, w której Badania były realizowane, po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne;
b) w formie elektronicznej – pobranie wyników on-line po zalogowaniu się na konto i pobraniu wyników badań, zgodnie z regulaminem http://www.diag.pl/pacjent/regulamin/.

10. Pacjent może odebrać wyniki Badań wysyłkowych nie medycznych w formie elektronicznej na stronie www.wyniki-papgen.diag.pl– zgodnie z regulaminem 03.12.2021r. lub otrzymać w formie papierowej na wskazany adres podany w formularzu zamówienia dołączonym do Zestawu pobraniowego.

 

&8

Do czasu wykonania badań laboratoryjnych lub Konsultacji na podstawie otrzymanego Vouchera, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej umowy na podstawie niniejszego regulaminu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu, bez podania przyczyn.  W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie https://diag.pl/sklep/kontakt-zwrot, (jeżeli Użytkownik nie chce podać przyczyny zwrotu w  w polu Powód Zwrotu – można wpisać „brak”).  uiszczona kwota tytułem ceny zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona zgodnie z § 5, z zastrzeżeniem że w przypadku Badań wysyłkowych powyższa kwota zostanie pomniejszona o opłatę pokrywającą zryczałtowany koszt przygotowania do wykonania Badania wysyłkowego wskazaną w Serwisie, jeżeli oświadczenie zostanie złożone przed wysłaniem przez Usługodawcę Zestawu pobraniowego.

 

&9

1. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:
• za pomocą formularza https://diag.pl/pacjent/kontakt/formularz-reklamacyjny/;
• bezpośrednio w Placówce.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3. W razie braku możliwości pobrania materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych z winy Usługodawcy, okaziciel Vouchera ma prawo do otrzymania zwrotu kwoty odpowiadającej uiszczonej cenie za E-Pakiet Badań.

4. W razie niewykonania badań laboratoryjnych objętych E-Pakietem Badań wskazanym na otrzymanym Voucherze (pomimo pobrania materiału niezbędnego do wykonania w/w badań), okaziciel Vouchera jest uprawniony do żądania ponownego pobrania materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych.

5. W razie nie wykonania badania laboratoryjnego (pomimo pobrania materiału niezbędnego do wykonania w/w badań) objętego Voucherem obejmującym pojedyncze Badania Laboratoryjne wybrane przez Użytkownika, okaziciel Vouchera jest uprawniony do zwrotu kwoty odpowiadającej cenie za niewykonane badania.
W razie nie wykonania badań laboratoryjnych objętych E-Pakietem Badań z usługą CITO w wskazanym, skróconym terminie, Użytkownik jest uprawniony do otrzymania zwrotu kwoty stanowiącej różnicę wartości E-Pakietem Badań z usługą CITO oraz wartości tożsamego E-Pakietu Badań. Powyższa kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego zostało uiszczona kwota tytułem ceny za zakupiony E-Pakiet Badań z usługą CITO.

6. W razie przekazania przez Użytkownika Zestawu pobraniowego z pobranym materiałem w stanie uniemożliwiającym wykonanie Badania wysyłkowe (brak odpowiedniej ilości materiału lub materiał niezgodny z zakupionym Voucherem), Użytkownik zostanie poinformowany e-mailowo lub telefonicznie o braku możliwości wykonania zleconego badania i potrzebie ponownego/dodatkowego pobrania materiału, jak również potrzebie uiszczenia dodatkowej opłaty odpowiadającej wysokości kosztów przygotowania Badania wysyłkowego do wykonania lub opłaty za dodatkowe pobranie zgodnie z informacją znajdującą się w Serwisie.  W razie nie uiszczenia wskazanej opłaty lub nie wykonania ponownego/dodatkowego pobrania, Użytkownik w przypadku Badania wysyłkowego medycznego ma prawo do zwrotu uiszczonej Ceny za zakupiony Voucher, która zostanie pomniejszona o koszt przygotowania Badania wysyłkowego do wykonania wskazanego w Serwisie lub w przypadku Badań wysyłkowych niemedycznych Użytkownik  otrzyma wynik zgodnie z informacją wskazaną w Serwisie.

 

&10

1. Sklep korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
z przeznaczeniem polepszenia jakości korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

5. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą Serwisu oraz partnerów, a także operatorów płatności.

8. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany w celu przesyłania zindywidualizowanych informacji dot. profilaktyki zdrowotnej, akcji profilaktycznych i pakietów badań. W sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/, posiada również prawo do zawiadomienia organu nadzorczego jeśli przetwarzanie jego danych osobowych będzie niezgodne z prawem.

10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

11. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz
w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

12. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• Informacje o adresie IP.

13. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

14. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

15. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki z zastrzeżeniem, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

&11

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Diagnostyka S.A (KRS nr 0000918455), ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkowników dobrowolnie, jednak niezbędne w celu:
a) zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę,
b) zawarcia umowy na realizacje badań wysyłkowych niemedycznych,
c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty.
d) przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, o ile obowiązek przechowywania danych nie wynika z przepisów prawa, przesyłając maila na adres esklep@diag.pl, a także posiada prawo do zawiadomienia organu nadzorczego w przypadku, kiedy jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

4. Gromadzone dane nie są udostępniane innym podmiotów trzecim, jednak dostęp do danych mogą posiadać również podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi serwisowe związane z utrzymaniem Serwisu oraz spółki współpracujące, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usługi pobrania Materiału, o której mowa w §1 pkt 13 niniejszego Regulaminu z dnia 03.12.2021r. dane w zakresie niezbędnym do dokonania pobrania materiału w domu tj. imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, adres email będą powierzone do przetwarzania podmiotowi realizującemu samodzielnie usługę pobrania materiału House Med. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Ryszarda Kuklińskiego 17A, 30-720 Kraków (KRS nr 0000316649),

6. Usługodawca zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz w Rozdziale 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisach prawa w tym przepisach dotyczących przetwarzania dokumentacji medycznej oraz przepisach podatkowych.

7. Za dodatkową zgodą udzieloną dobrowolnie przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach przesyłania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do cofnięcia udzielonej zgody, o której mowa powyżej, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail esklep@diag.pl.

8. Usługodawca nie przekazuje żadnych danych osobowych Użytkowania innym podmiotom w celu wykonania Konsultacji.

 

&12

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Korzystanie z Serwisu oraz Konta w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest zabronione.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów,
b) zmiany możliwości technicznych,
c) zmiany przepisów prawa
w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Diagnostyka usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.

4. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.