REGULAMIN z dnia 8.11.2023 r. dot. zawierania drogą elektroniczną przez przedsiębiorców umów sprzedaży voucherów

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zawierania drogą elektroniczną Umów za pośrednictwem strony (hurtowego zamawiania voucherów): https://diag.pl/sklep/vouchery/.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się i zaakceptowania postanowień Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

 

II. Definicje:

 1. E-Pakiet Badań – grupa badań laboratoryjnych/badania laboratoryjne albo grupy badań laboratoryjnych/badania laboratoryjne wraz z konsultacją ww. badań, wskazane na stronie https://diag.pl/sklep/pakiety-badan/.
 2. Konsultacja – omówienie wyników badań wykonanych w ramach zakupionego Vouchera na czacie z wykwalifikowanym konsultantem (diagnostą laboratoryjnym lub lekarzem), zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie https://konsultacje.diagnostyka.pl/
 3. Pacjent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca Voucher/Vouchery zakupione przez Użytkownika na podstawie Umowy.
 4. Placówka – punkty pobrań prowadzone przez Usługodawcę lub spółkę współpracującą z Usługodawcą, wskazaną na stronie internetowej Sklepu (https://diag.pl/sklep/).
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin z dnia 8.11.2023 r. dot. zawierania drogą elektroniczną przez przedsiębiorców Umów sprzedaży Voucherów (adres: https://diag.pl/sklep/regulamin-zamowienia-voucherow-b2b/).
 6. Regulamin E-Sklepu – Regulamin z dnia 8.11.2022 r. dot. zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych (adres: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/).
 7. Sklep/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://diag.pl/sklep/ prowadzony przez Usługodawcę.
 8. Umowa – umowa sprzedaży Vouchera/Voucherów zawierana przez Użytkownika z Usługodawcą uprawniającego/uprawniających Pacjenta do wykonania świadczeń objętych E-Pakietem Badań przypisanym do zakupionego Vouchera
 9. Usługodawca – Diagnostyka Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918455, NR BDO 000002130 NIP: 675-12-65-009, Regon: 356366975.
 10. Użytkownik – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą albo przedsiębiorca będący wspólnikiem spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej albo przedsiębiorca będący osobą fizyczną.
 11. Voucher – dokument zawierający indywidualny numer (identyfikator zamówienia), uprawniający Pacjenta do jednorazowego wykonania świadczeń wskazanych w E-Pakiecie Badań lub innych świadczeń dostępnych na stronie www.diag.pl/sklep.
 12. Zamówienie – wypełnienie formularza przez Użytkownika znajdującego się na stronie https://diag.pl/sklep/vouchery/.o następujące informacje:

a) dane kontaktowe Użytkownika określone w formularzu,

b) informację dotyczącą ilości i rodzaju Voucherów jakie zamierza nabyć Użytkownik, spośród wskazanych na stronie https://diag.pl/sklep/pakiety-badan/.

   13. Regulamin Strony – Regulamin dostępny pod adresem https://diag.pl/pacjent/regulamin-strony-i-polityka-prywatnosci-aktualny/ określający warunki korzystania ze strony https://www.diag.pl/ w tym warunki przetwarzania danych osobowych i politykę korzystania z plików cookies na stronie internetowej przy składaniu Zamówienia.

 

III. Zasady zawierania Umów

 1. W zakresie objętym niniejszym Regulaminem Użytkownik ma możliwość zawarcia drogą elektroniczną dowolnej liczby Umów.
 2. Użytkownik w ramach jednej Umowy może nabyć od 10 do 1000 Voucherów.
 3. Zawarcie Umowy wymaga łącznego wykonania następujących czynności:

a) złożenia Zamówienia

b) zaakceptowania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,

c) wysłania przez Usługodawcę do Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail informacji dotyczącej wskazanych Voucherów,

d) zapłaty przez Użytkownika ceny za zakup Vouchera, w sposób wskazany przez Usługodawcę, o czym mowa w lit. c powyżej.

4. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą uiszczenia ceny za zakup wskazanej przez Użytkownika ilości Voucherów.

5. Po skutecznym uiszczeniu ceny za Voucher, Usługodawca przesyła w ciągu 3 dni roboczych (co stanowi czas realizacji Zamówienia) na podany adres e-mail Użytkownika wybraną przez Użytkownika liczbę Voucherów.

 

IV. Formy płatności, cena, uiszczenie ceny za Voucher

 1. Użytkownik może zapłacić cenę Vouchera za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
 2. Wszystkie ceny za oferowane świadczenia w ramach Voucherów są w Sklepie cenami brutto.
 3. Informacje zawarte w Sklepie dotyczące świadczeń objętych Voucherem nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Faktura obejmująca zakup oznaczonej przez Użytkownika ilości Voucherów zostanie przesłana Użytkownikowi w formie elektronicznej, tj. na adres e-mail wskazany w formularzu, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 

V. Realizacja Vouchera

 1. W celu wykonania świadczeń objętych Voucherem Pacjent powinien się udać do wybranej Placówki oraz okazać otrzymany Voucher.
 2. Pacjent może zrealizować świadczenia objęte Voucherem bezterminowo. Ze względów technicznych Voucher na badania ma ograniczony do 90 dni okres ważności. Po jego upływie, na wniosek Użytkownika skierowany na adres mailowy esklep@diag.pl, zostanie nadana nowa data ważności Vouchera.
 3. Świadczenia objęte jednym Voucherem mogą zostać wykonane tylko na rzecz jednego Pacjenta.
 4. W razie, gdy Voucher obejmuje E-Pakiet Badań wraz z Konsultacją, Pacjent może skorzystać z Konsultacji w terminie 14 dni od dnia wykonania ostatniego badania objętego ww. E-Pakietem Badań.
 5. Pacjent może odebrać wyniki badań objętych Voucherem w następujący sposób:
 6. osobiście z Placówki, w której badania były realizowane, po uzyskaniu informacji, że wyniki takie są już dostępne,
 7. w formie elektronicznej – pobranie wyników on-line po zalogowaniu się na konto i pobraniu wyników badań, zgodnie z regulaminem https://www.diag.pl/pacjent/regulamin/.

 

VI. Odstąpienie od Umowy, reklamacja

 1. Użytkownik (tj. przedsiębiorca) ma prawo odstąpić od zawartej Umowy do czasu wykonania świadczeń objętych Voucherem, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyn. Użytkownik, chcący odstąpić od zawartej Umowy, nie może mieć wykorzystanego żadnego z voucherów. W tym celu Użytkownik powinien złożyć stosowne oświadczenie drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie https://diag.pl/pacjent/kontakt/formularz przesłać taką informację do Usługodawcy drogą elektroniczną, tj. na adres e-mail generator@diag.pl. Uiszczona kwota tytułem ceny za Voucher zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona.
 2. Pacjent (tj. konsument) ma prawo do składania reklamacji w razie wadliwego wykonania świadczeń objętych Voucherem. Złożenie reklamacji może nastąpić za pomocą formularza (https://diag.pl/pacjent/kontakt/formularz/) lub bezpośrednio w Placówce.
 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2 zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę w sposób wskazany w ust. 2.

 

VII. Odesłania do Regulaminu E-sklepu

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu E-sklepu (znajdującego się pod adresem: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/) wymienione w punktach a-d poniżej.
  1. 2 lit. a-c określający regulacje prawne, na których oparty jest Regulamin;
  2. 3 określający wymagania techniczne dla korzystania ze Sklepu;
  3. 10 określający politykę korzystania z plików cookies w ramach Sklepu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mają zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści, które mogą naruszać prawa Usługodawcy lub osób trzecich.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości, w tym do decydowania o rodzajach świadczeń dostępnych do zakupu przez Użytkowników w ramach Voucherów, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Usługobiorców.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Pacjentów i nie będą naruszały interesów;
  2. zmiany możliwości technicznych oraz
  3. zmiany przepisów prawa;

w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki zawierania Umowy lub postanowienia Regulaminu.

 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, do Umów zawartych przed ww. zmianą stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia Umowy.
 3. Prawem właściwym dla wszelkich jest prawo polskie.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.11.2023 r.