Zasady programu „Badamy-Wspieramy Medyków”

Zasady programu „Badamy-Wspieramy Medyków”

Program „Badamy-Wspieramy” Medyków umożliwia wsparcie dla bezpłatnych badań personelu medycznego testami testu RT PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2 poprzez wpłatę darowizn oraz zakup pakietów badań.

I. Darowizny

Diagnostyka Sp. z o.o. jako podmiot prowadzący program „Badamy-Wspieramy” Medyków, zwany dalej Programem, zobowiązuje się, że:
1) Wszelkie kwoty wpłacone na dedykowane konto bankowe o numerze 56 1240 6292 1111 0010 9809 1389, zwanym dalej Rachunkiem Darowizn, stanowią darowizny z poleceniem (w rozumieniu art. 893 kc), które to polecenie sprowadza się do wykorzystania środków z darowizny do prowadzenia Programu, to jest wykorzystaniu ich w sposób zgodny z zasadami Programu.
2) Z kwot zgromadzonych na Rachunku Darowizn będzie finansowane wykonywanie badań osobom uprawnionym, o których mowa w punkcie 7), a podmiot otrzymujący za wykonanie badania kwotę 400,00 zł będzie ją traktował jako odpowiednik wynagrodzenia za wykonanie badania (i nie będzie w związku z tym żądał odpłatności od osób uprawnionych).
3) Na każde badanie zostanie z Rachunku Darowizn przeznaczona kwota 400,00 zł, zgodna z aktualną na dzień 10 kwietnia 2020 r. stawką za wykonanie testu RT PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2 finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwota ta po autoryzacji wyniku badania będzie przekazywana na rachunek bankowy podmiotu wykonującego badanie (Diagnostyka Sp. z o.o.).
4) Diagnostyka Sp. z o.o. do każdego badania sfinansowanego w ramach Programu zapewni we własnym zakresie zestaw pobraniowy DIAGPack (o wartości 35 zł) oraz usługę pobrania i transportu próbki do laboratorium (o wartości 15 zł).
5) Badania w ramach Programu można wykonywać wyłącznie z materiału pobranego w tzw. punktach pobrań „Drive&Go-Thru”. O lokalizacji tych punktów Diagnostyka Sp. z o.o. będzie informować na swojej stronie internetowej.
6) Diagnostyka Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość limitowania liczby osób uprawnionych do badań w ramach Programu, możliwych do obsłużenia w ciągu danego dnia, tygodnia lub miesiąca.
7) Osobami uprawnionymi do wykonania badań w ramach Programu są:
a) Lekarze i lekarze dentyści – na podstawie okazania prawa wykonywania zawodu,
b) Pielęgniarki – na podstawie okazania prawa wykonywania zawodu,
c) Diagności laboratoryjni – na podstawie okazania prawa wykonywania zawodu,
d) Fizjoterapeuci – na podstawie okazania prawa wykonywania zawodu,
e) Ratownicy medyczni – na podstawie dyplomu, uprawniającego do wykonywania zawodu,
f) Inni pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą – na podstawie indywidualnej zgody wyrażonej przez Diagnostyka Sp. z o.o.
8) Osoby uprawnione do wykonywania badań w ramach Programu nie uiszczają z tytułu wykonania badań żadnego wynagrodzenia a jako potwierdzenie przyjęcia materiału do badań otrzymują numer, który służy również do samodzielnego pobrania wyniku badania ze strony wyniki.diag.pl.
9) Wszystkie badania w ramach Programu traktowane są jako badania zlecone samodzielnie (bez skierowania) przez osobę uprawnioną. Wszystkie badania w ramach Programu służą celom profilaktyki zdrowotnej, a ich wykorzystywanie w innym celu jest zabronione i może być podstawą wystąpienia przez Diagnostyka Sp. z o.o. z roszczeniami odszkodowawczymi.
10) Dostęp do badań w ramach Programu dla osób uprawnionych, o których mowa powyżej nie będzie różnicowany z uwagi na miejsce wykonywania pracy, jednakże rekomendowane jest korzystanie z Programu przez te osoby uprawnione, które nie są pracownikami szpitali a co za tym idzie nie mają możliwości korzystania z badań finansowanych ze środków publicznych.
11) Wszystkie środki wpłacone na Rachunek Darowizn zostaną wykorzystane do wykonywania badań objętych Programem najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. a gdyby na ten dzień pozostały na Rachunku Darowizn jakiekolwiek niewykorzystane środki, zostaną one zwrócone darczyńcom, poczynając od ostatnich wpłat, aż do wyczerpania kwoty pozostałej na Rachunku Darowizn.
12) Diagnostyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programu, za wyjątkiem zasad wskazanych w punkcie 11).

II. Sprzedaż Badań

Diagnostyka Sp. z o.o. jako podmiot prowadzący program „Badamy-Wspieramy Medyków”, zwany dalej Programem, umożliwia również zainteresowanym podmiotom, zwanym dalej Finansującymi, zakup konkretnej liczby badań, które zostaną następnie wykonane uprawnionym osobom na poniższych zasadach:

1) Finansujący wskazuje liczbę badań jaką chce sfinansować (zakupić),
2) Diagnostyka Sp. z o.o. wskazuje Finansującemu, wystawiając fakturę łączną kwotę do zapłaty, stanowiącą iloczyn uzgodnionych z Finansującym liczby badań i jednostkowej kwoty, nie wyższej niż 400,00 zł (będącej cenę badania, zgodną z aktualną na dzień 10 kwietnia 2020 r. stawką za wykonanie testu RT PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2 finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia),
3) Zakupione przez Finansującego badania zostaną wykonane osobom uprawnionym, o których mowa w punkcie 7). Finansujący otrzyma bony (w liczbie odpowiadającej liczbie zakupionych badań), które samodzielnie rozdysponuje pośród wybranych przez siebie osób uprawnionych, o których mowa w punkcie 7).
4) Diagnostyka Sp. z o.o. do każdego badania zakupionego na zasadach Programu, zapewni we własnym zakresie zestaw pobraniowy DIAGPack (o wartości 35 zł) oraz usługę pobrania i transportu próbki do laboratorium (o wartości 15 zł).
5) Badania w ramach Programu można wykonywać wyłącznie z materiału pobranego w tzw. punktach pobrań „Drive&Go-Thru”. O lokalizacji tych punktów Diagnostyka Sp. z o.o. będzie informować na swojej stronie internetowej.
6) Diagnostyka Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość limitowania liczby osób uprawnionych do badań w ramach Programu, możliwych do obsłużenia w ciągu danego dnia, tygodnia lub miesiąca.
7) Osobami uprawnionymi do wykonania badań w ramach Programu są:
a) Lekarze i lekarze dentyści – na podstawie okazania prawa wykonywania zawodu,
b) Pielęgniarki – na podstawie okazania prawa wykonywania zawodu,
c) Diagności laboratoryjni – na podstawie okazania prawa wykonywania zawodu,
d) Fizjoterapeuci – na podstawie okazania prawa wykonywania zawodu,
e) Ratownicy medyczni – na podstawie dyplomu, uprawniającego do wykonywania zawodu,
f) Inni pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą – na podstawie indywidualnej zgody wyrażonej przez Diagnostyka Sp. z o.o.
8) Osoby uprawnione do wykonywania badań w ramach Programu nie uiszczają z tytułu wykonania badań żadnego wynagrodzenia a jako potwierdzenie przyjęcia materiału do badań otrzymują numer, który służy również do samodzielnego pobrania wyniku badania ze strony wyniki.diag.pl.
9) Wszystkie badania w ramach Programu traktowane są jako badania zlecone samodzielnie (bez skierowania) przez osobę uprawnioną. Wszystkie badania w ramach Programu służą celom profilaktyki zdrowotnej, a ich wykorzystywanie w innym celu jest zabronione i może być podstawą wystąpienia przez Diagnostyka Sp. z o.o. z roszczeniami odszkodowawczymi.
10) Dostęp do badań w ramach Programu dla osób uprawnionych, o których mowa powyżej nie będzie różnicowany z uwagi na miejsce wykonywania pracy, jednakże rekomendowane jest korzystanie z Programu przez te osoby uprawnione, które nie są pracownikami szpitali a co za tym idzie nie mają możliwości korzystania z badań finansowanych ze środków publicznych.
11) Badania dla osób uprawnionych zostaną wykonane do 31 grudnia 2020 r. a gdyby na ten dzień liczba badań zakupionych przez Finansujących była większa niż liczba badań wykonana ze środków pochodzących od Finansujących, niewykorzystane środki, zostaną zwrócone Finansującym, poczynając od ostatnich wpłat, aż do wyczerpania wspomnianej powyżej niewykorzystanej nadwyżki.
12) Diagnostyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programu, za wyjątkiem zasad wskazanych w punkcie 11).

Kraków, dnia 26 maja 2020 r.
wersja obowiązująca od 1 czerwca 2020 r.

Zasady obowiązujące do 1 czerwca 2020r. można sprawdzić tutaj