REGULAMIN AKCJI PROFILAKTYCZNEJ – IMMUNUDIAGDIETA

REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Immunodiagdieta”

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Immunodiagdieta” (dalej „Akcja”)

II. Nazwa podmiotu urządzającego Kampanię.

Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł.
numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem www.diag.pl/sklep.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;

Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;

Okres Akcji – okres od dnia 20.09.2021 od godziny 00.00.01 do dnia 04.10.2021 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Kampanii.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

  1. a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
  2. b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  3. c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu SI2021 może nabyć e-Pakiet IMMUNOdiagDIETA 88 IgG za kwotę kwotę 710,6 zł (słownie: siedemset dziesięć złotych 60/100)zł: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-immunodiagdieta-88-igg/ . E-Pakiet IMMUNOdiagDIETA 88 IgG4 za kwotę 754,8 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery złote 80/100): https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-immunodiagdieta-88-igg4/. E-pakiet IMMUNOdiagDIETA 280 IgG za kwotę 1243,55 zł (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści trzy złote 55/100): https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-immunodiagdieta-280-igg/. E-pakiet IMMUNOdiagDIETA 280 IgG4 za kwotę 1287,75 zł (słownie: tysiąc dwieście osiemdziesiąt siedem 75/100): https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-immunodiagdieta-280-igg4/.

5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 09.10.2020r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.