REGULAMIN CHATBOTA OD 30.10.2023 r.

REGULAMIN CHATBOTA OD 30.10.2023 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

A. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z chatbota znajdującego się pod adresem .
B. Podmiotem administrującym chatbotem jest Diagnostyka S.A; ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16 NIP: 675-12-65-009, REGON: 356366975, KRS: 0000918455 , tel.: +48 799 399 360


§2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

A. Właściciel – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2;

B. Portalu Facebook – należy przez to rozumieć portal internetowy działający w domenie http://www.facebook.pl/ (http://www.facebook.com);

C. Aplikacji Messenger – należy przez to rozumieć platformę komunikacyjną Portalu Facebook oraz oddzielną aplikację dostępną w ramach systemów Android, iOS, Windows Phone i na samodzielnej stronie internetowej https://www.messenger.com/;

D. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę chatbota zintegrowaną w ramach Aplikacji Messenger strony DIAGNOSTYKA laboratoria medyczne, dostępną poprzez adres https:// www.facebook.com/badania.z.usmiechem/ na Portalu Facebook;

E. Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot korzystający z Usługi, będący osobą fizyczną, która posiada zarejestrowane konto na Portalu Facebook;

F. Web push – krótkie powiadomienia wyświetlanie na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego podczas korzystania z przeglądarki.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Właściciel świadczy drogą elektroniczną Usługę, która polega na:

A. prowadzeniu konwersacji z Użytkownikiem za pomocą chatbota;
B. doradzaniu Użytkownikowi w wyborze odpowiednich dla Użytkownika produktów i usług;
C. udzielaniu odpowiedzi na pytania Użytkownika dotyczące katalogu produktów i usług.

Usługa, o której mowa w ust. 1 świadczona jest bezpłatnie.
Każdy Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Powiadomień webpush na temat pakietów badań z naszej oferty oraz akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia.

Powyższa zgoda może być odwołana poprzez każdego Użytkownika poprzez kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym powiadomieniu lub poprzez dokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki strony internetowej poprzez zablokowanie w sekcji „Prywatność” wybranej przeglądarki.

Użytkownik ma dostęp do Usługi w ramach strony na Portalu Facebook oraz poprzez Aplikację
Messenger.

Rozpoczęcie korzystania z Usługi przez Użytkownika następuje w momencie inicjacji interakcji z chatbotem w Aplikacji Messenger. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieokreślony w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi.

Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien wybrać kategorię „Wypisz się” z Menu chatbota, a następnie sekcję „Prywatność”. Po wybraniu opcji „Wyłączam konto” dane osobowe Użytkownika zostaną automatycznie usunięte.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.
Użytkownik ma obowiązek korzystania z Usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lab@diag.pl lub pisemnie na adres DIAGNOSTYKA S.A. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

Właściciel rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W celu prawidłowego korzystania z Usługi i wszystkich jej funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci:

A. oprogramowanie: posiadanie zainstalowanej i uruchomionej dowolnej przeglądarki internetowej;

B. wymagania sprzętowe: urządzenie z dostępem do Internetu, z systemem Windows 7 lub nowszym, OS X 10.8 lub nowszym (komputer), Android 5.0 lub nowszym, IOS 9.0 lub nowszym, Windows Phone 10 lub nowszym (urządzenie mobilne);

C. posiadanie zarejestrowanego konta na Portalu Facebook;

D. dodatkowo w używanej przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.


§4 Dane osobowe

Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych osobowych Użytkowników korzystających z Usługi.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Usługi jest Właściciel zwany dalej “Administrator”.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

W ramach Usługi zbierane, przetwarzane i wykorzystywane są dane Użytkowników. W ramach Usługi zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, transkrypt rozmowy z Użytkownikiem, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Usługą.

W ramach Usługi przetwarzane są następujące dane:

A. dane osobowe Użytkownika w postaci imienia i nazwiska lub innego oznaczenia konta, którym Użytkownik posługuje się na Portalu Facebook;

B. dane ujawnione przez Użytkownika podczas korzystania z Usługi;

C. inne dane dotyczące korzystania z Usługi, tj. statystyki korzystania z Usługi oparte na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

D. Administrator podejmuje wobec Użytkownika decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania, czyli automatycznego przetwarzania danych osobowych; profilowanie polega na wykorzystywaniu algorytmów komputerowych do analizy interakcji Użytkownika z chatbotem w ramach Usługi w celu przedstawiania Użytkownikowi spersonalizowanej oferty, opartej o potencjalne preferencje i zainteresowania mogące dotyczyć produktów i usług oferowanych przez Administratora.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:

A. marketingu bezpośredniego: Administrator przechowuje je do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

B. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usługi zgodnie z Regulaminem: Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia ostatniego skorzystania przez Użytkownika z Usługi.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Chatbotize w celu prowadzenia statystyk dotyczących zachowań użytkowników korzystających z Usługi; Chatbotize nie prowadzi statystyk dotyczących zachowań konkretnych użytkowników.
Dane osobowe przetwarzane przez Chatbotize w celu prowadzenia statystyk Chatbotize przechowuje maksymalnie przez okres 10 lat od dnia ich zebrania.

Administrator oraz Chatbotize zapewniają ochronę danych osobowych, które przetwarzają. W szczególności Administrator oraz Chatbotize stosują odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

A. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;

B. prawo do sprostowania danych osobowych;

C. prawo do usunięcia danych osobowych;

D. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

E. prawo do przeniesienia danych osobowych;

F. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;

G. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;

H. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej:

A. Użytkownik może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres DIAGNOSTYKA S.A. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inspektor@diag.pl – w sprawach dotyczących danych przetwarzanych przez Administratora.

Użytkownik może skierować do Chatbotize żądanie pisemnie na adres Chatbotize sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 62, 00-084 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@chatbotize.io – w sprawach dotyczących danych przetwarzanych przez Chatbotize.


§5 Pliki cookies

W ramach działalności Usługi są używane niewielkie pliki zwane cookies. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora, Chatbotize lub podmioty z nimi współpracujące.

Pliki cookies mogą być:

A. plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia Usługi przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej;

B. plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies mogą być używane w następujących celach:

A. umożliwienia korzystania z Usługi;

B. zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników z Usługi;

C. zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień strony internetowej.

Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

W ramach działalności Usługi mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z działalności i funkcjonowania Portalu Facebook.

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkowników.

Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki.

§6 Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób bezpłatnie na stronie https://diag.pl/sklep/regulamin-chatbota-aktualny/ może być w każdym czasie przeglądany i drukowany. 

A. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 30.10.2023 i obowiązuje do czasu zamknięcia przez Właściciela Usługi.

B. Właściciel jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa lub zmiana funkcjonalności Usługi. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie
w terminie wskazanym przez Właściciela – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na stronie https://diag.pl/sklep/regulamin-chatbota-aktualny/.

C. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie.
W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.

D. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa o prawach konsumenta.