Ochrona danych osobowych - FAQ

  1. Proszę o usunięcie moich danych/ Korzystam z prawa do bycia zapomnianym

W związku z treścią art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w związku z art. 9 ust. 2 lit h RODO, Pana/Pani dane nie mogą być usunięte aż do końca okresu przez który Diagnostyka S.A jako podmiot leczniczy jest obowiązana do ich przechowywania jako elementu dokumentacji medycznej. Podstawowy termin wskazany w przywołanym przepisie wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.

  1. Jakie moje dane przetwarzacie? Na jakiej podstawie?

Diagnostyka S.A. jako podmiot leczniczy prowadzi dokumentacje medyczną, w której gromadzone są dane pacjentów korzystających z jej usług (w tym pacjentów kontrahentów takich jak przychodnie czy szpitale). W związku z powyższym nawet jeśli nigdy nie korzystałeś z naszego Punktu Pobrań możemy posiadać Twoje dane w związku ze zleconymi przez naszych kontrahentów badaniami. Na podstawie art. 23 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz uzupełniającego te przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Diagnostyka S.A. przetwarza następujące dane pacjentów (stosownie do treści 25 pkt. 1 ustawy):

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

  • a) nazwisko i imię (imiona),

  • b) datę urodzenia,

  • c) oznaczenie płci,

  • d) adres miejsca zamieszkania,

  • e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  • f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

4) datę sporządzenia

Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat treści Twoich danych jakie przetwarzamy (w szczególności danych o rodzajach udzielonych świadczeń – wykonanych badań oraz ich wynikach) prosimy o zgłoszenie się z dowodem tożsamości w dowolnym punkcie pobrań Diagnostyka S.A. W punktach pobrań Diagnostyka S.A. po okazaniu dowodu tożsamości możesz również uzyskać kartę stałego klienta, która umożliwia wgląd online w wyniki badań wykonanych w naszych laboratoriach.