REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Webinar z 23.05.2024 r. - Jak odżywiać jelita? Probiotyki, prebiotyki, synbiotyki – okiem dietetyka”

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Webinar z 23.05.2024 r. – Jak odżywiać jelita? Probiotyki, prebiotyki, synbiotyki – okiem dietetyka” (dalej „Akcja”)

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem www.diag.pl/sklep.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,

b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,

c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu WEBINAR0524 może nabyć zgodnie z Regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/, e-Pakiet stany zapalne jelit w cenie 467,5 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem 50/100), e-Pakiet wysyłkowy – pasożyty układu pokarmowego, 9 patogenów met. Real Time PCR, jakościowo w cenie 305,15 zł (słownie: trzysta pięć 05/100), e-Pakiet wysyłkowy – infekcje układu pokarmowego, 6 patogenów (pierwotniaki), met. real-time PCR, jakościowo w cenie 296,65 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć 65/100), e-Pakiet wysyłkowy – infekcje układu pokarmowego, 15 patogenów (pierwotniaki i helminty), met. real-time PCR, jakościowo w cenie 442 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa), e-Pakiet wysyłkowy – infekcje układu pokarmowego, 25 patogenów (wirusy, bakterie, pasożyty), met. real-time PCR w cenie 552,5 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa 50/100), e-Pakiet wysyłkowy – SIBO – wodorowo-metanowy test oddechowy w cenie 296,65 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć 65/100), e-Pakiet nadwrażliwości pokarmowe: myfoodprofile 54 IgG – podstawowy w cenie 396,1 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć 10/100), ImuPro SCREEN+ (44 składniki), badanie na nadwrażliwości pokarmowe IgG-zależne w cenie 476,85 zł (słownie: czterysta siedemset sześć 85/100), e-Pakiet ImuPro VEGATARIAN (90 składników), badanie na nadwrażliwości pokarmowe IgG-zależne w cenie 969 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć), ImuPro COMPLETE (270 składników), badanie na nadwrażliwości pokarmowe IgG-zależne w cenie 1 768,85 zł (słownie: tysiąc siedemset sześćdziesiąt osiem 85/100), ImuPro BASIC (90 składników), badanie na nadwrażliwości pokarmowe IgG-zależne w cenie 929,05 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć 05/100), KyberBiom – kompleksowe badanie mikrobioty jelit w cenie 880,6 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt 60/100), KyberKompakt PRO, badanie mikrobioty jelit w cenie 646 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć), e-Pakiet nadwrażliwości pokarmowe: myfoodprofile Dieta śródziemnomorska 54 IgG – podstawowy w cenie 419,9 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście 90/100), e-Pakiet nadwrażliwości pokarmowe: myfoodprofile 108 IgG – rozszerzony w cenie 719,1 zł (słownie: siedemset dziewiętnaście 10/100), e-Pakiet nadwrażliwości pokarmowe: myfoodprofile 216 IgG – zaawansowany w cenie 1 259,7 zł (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć 70/100), e-Pakiet nadwrażliwości pokarmowe: myfoodprofile Dieta śródziemnomorska 216 IgG – zaawansowany w cenie 1 292 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dwa), e-Pakiet nadwrażliwości pokarmowe: myfoodprofile Dieta wegetariańska 108 IgG – rozszerzony w cenie 791,35 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden 35/100), e-Pakiet wysyłkowy – helicobacter pylori, wykrywanie DNA bakterii wraz z oceną oporności na klarytromycynę, met. PCR w cenie 186,15 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć 15/100), e-Pakiet wysyłkowy – NanoDiagBiom – badanie genetyczne mikroflory jelit w cenie 841,5 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden 50/100).


5.3. W ramach Akcji nie mają zastosowania inne zniżki w tym zniżki w ramach Karty Stałego Klienta.

5.4. Uczestnik może odebrać wyniki badań elektronicznie przez e-Sklep zgodnie z regulaminem zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 15.03.2024 r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.