REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI „Powiadomienie o wynikach badań” od dnia 07.04.2021 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI „Powiadomienie o wynikach badań” od dnia 07.04.2021 r.

I. Postanowienia ogólne:

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: Diagnostyka
Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000918455, NIP: 675-12-65-009, Regon: 356366975, Kapitał zakładowy: 33 756 500 zł, zwana dalej: „Diagnostyką” lub „Usługodawcą”, wprowadza niniejszym Regulamin świadczenia usługi „Powiadomienie o wynikach badań”, zwany dalej „Regulaminem”.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Diagnostykę Usługi „Powiadomienie o wynikach badań” na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem wiadomości SMS.

3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi „Powiadomienie o wynikach badań”.

II. Definicje:

a) Diagnostyka/Usługodawca – Diagnostyka Spółka akcyjna z siedzibą: 31-864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000918455, NIP: 675-12-65-009, Regon: 356366975, Kapitał zakładowy: 33 756 500 zł.

b) Usługobiorca/Pacjent – osoba, która korzysta z Usługi „Powiadomienie o wynikach badań”, na rzecz której zostały wykonane badania laboratoryjne przez Usługodawcę lub Spółki z Grupy Diagnostyka.

d) Usługa „Powiadomienie o wynikach badań” /Usługa– powiadomienie SMS-owe przesłane na numer telefonu wskazany przez  Pacjenta o wykonaniu zleconego badania Usługodawcy lub Spółce z Grupy Diagnostyka.

e) Spółki z Grupy Diagnostyka – oznacza następujące spółki: Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Częstochowa, ul. Sułkowskiego 17, 42-202 Częstochowa (KRS 0000267623), Vitalabo – Laboratorium Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hallera 2e, 85-795 Bydgoszcz (KRS 0000145298), Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów (KRS 0000007832), Oncogene Diagnostics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 86/3, 31-546 Kraków (KRS 0000364292), Centra Genetyki Medycznej Genesis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań (KRS 0000169935).

 f) Placówka– Punkty Pobrań prowadzone przez Usługodawcę lub Spółki z Grupy Diagnostyka.

III. Zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi:

 1. Diagnostyka, w ramach zlecenia usługi wykonania badania diagnostycznego w Diagnostyce lub w Spółce z Grupy Diagnostyka, świadczy Usługę „Powiadomienie o wynikach badań”, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.  
 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usługi są następujące:
 3. Telefon;
 4. Obsługujący wiadomości SMS;

IV. Korzystanie z Usługi:

 1. Korzystanie z Usługi „Powiadomienie o wynikach badań” jest możliwe po zleceniu Diagnostyce Usługi:
  a)w Placówce;
  b) na stronie wyniki.diag.pl, po wcześniejszym zalogowaniu się zgodnie z Regulaminem https://diag.pl/pacjent/regulamin-od-dnia-19-03-2020r/, przez zaznaczenie pola wyboru „Chcę aktywować usługę powiadomienia SMS i akceptuję Regulamin. Z zastrzeżeniem, że Usługobiorca który zgodnie z regulaminem […] nie podał numeru telefonu jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu w trakcie procesu aktywacji Usługi.
 2. Po zleceniu Usługi zgodnie z ust. 1 lit. a powyżej, Pacjent otrzyma SMS-a z prośbą o potwierdzenie numeru telefonu i akceptację niniejszego Regulaminu. Po otrzymaniu powyższej informacji Pacjent w terminie do 72 godzin jest zobowiązany zaakceptować niniejszy Regulamin i potwierdzić numer telefonu, wysyłając odpowiedź SMS o treści: „TAK”. Brak udzielenia powyższej odpowiedzi uniemożliwi wykonanie Usługi.
 3. Po wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 2 powyżej, Pacjent otrzyma informację drogą SMS-ową o wykonaniu zleconych badań Diagnostyce lub Spółce z Grupy Diagnostyka.
 4. Po zleceniu Usługi zgodnie z ust. 1 lit. b powyżej, Pacjent otrzyma SMS-a z prośbą o potwierdzenie numeru telefonu i akceptację niniejszego Regulaminu. Po otrzymaniu powyższej informacji Pacjent w terminie do 72 godzin jest zobowiązany zaakceptować niniejszy Regulamin i potwierdzić numer telefonu, wysyłając odpowiedź SMS-ową o treści: „TAK”. Brak udzielenia powyższej odpowiedzi uniemożliwi wykonanie Usługi.
 5. Po wykonaniu obowiązków o których mowa w ust. 3 powyżej, Pacjent będzie otrzymywał informację drogą SMS-ową o wykonaniu zleconych badań Diagnostyce lub Spółce z Grupy Diagnostyka.
 6. Usługa zlecona zgodnie z ust. 1 lit. a powyżej, dotyczy badania zlecanego Diagnostyce lub Spółce z Grupy Diagnostyka jednocześnie ze zleceniem Usługi w Placówce, natomiast w przypadku zlecenia Usługi zgodnie z ust. 1 lit. b powyżej, dotyczy ona wszystkich badań wykonanych na rzecz Pacjenta przez Diagnostykę lub Spółki z Grupy Diagnostyka, do chwili rezygnacji z Usługi.
 7. Pacjent ma możliwość rezygnacji z Usługi  poprzez naciśnięcia klawisza wyłącz usługę  na stronie wynik.diag.pl po wcześniejszym zarejestrowaniu się zgodnie z Regulaminem: https://diag.pl/pacjent/regulamin-swiadczenia-uslugi-wyniki-on-line-od-dnia-21-09-2020-r/.

V. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców:

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Usługi:

a) ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy;

b) z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.

2. Diagnostyka nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie z którego korzysta Pacjent, jak również za ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy i szkody przez nie wywołane.

3. Diagnostyka nie ponosi również odpowiedzialności za:

 1. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, takich jak m.in. wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej, zakłócenia w działaniu sieci energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych, których Diagnostyka przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec; chyba że problemy w funkcjonowaniu usługi wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób za pośrednictwem lub przy pomocy których Diagnostyka wykonuje swoje zobowiązania wobec konsumentów;
  • następstwa korzystania z Usługi  przez Usługobiorcę niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • korzystanie przez Usługobiorców z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 2. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania działań prowadzących do zachwiania stabilności systemów informatycznych Usługodawcy lub pogorszenia jakości świadczonej przez niego Usługi.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji związanych z funkcjonowaniem Usługi. Złożenie reklamacji może nastąpić pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub poprzez formularz: https://diag.pl/pacjent/kontakt/wyniki-online/.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 3. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail);
 4. wskazanie problemu, w związku z którym składana jest reklamacja.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu i udzieli informacji pisemnie lub poprzez e-mail, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Diagnostyka Sp. z o.o. (KRS nr 0000381559) ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
 2. Administrator danych osobowych zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych Usługobiorców do stosowania i przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).
 3. Administrator danych gromadzi jedynie dane osobowe podane przez Usługobiorców dobrowolnie, jednak niezbędne w celu:
 4. Wykonania przez Usługodawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
 5. przechowania danych osobowych Usługobiorców w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 6. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zmiany lub usunięcia danych, o ile obowiązek przechowywania danych nie wynika z przepisów prawa korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/.
 7. Gromadzone dane Usługobiorców nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem organów uprawnionych do dostępu do danych oraz mogą być powierzane do przetwarzania innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia.
 8. Podane przez Usługobiorców dane będą przetwarzane nie dłużej niż wynika to z celów, do jakich zostały zebrane, o których mowa w ust. 3 oraz przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przechowywania danych.
 9. Administrator danych zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia, Usługobiorca ma prawo zawiadomić organ nadzorczy, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe:

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:

a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Pacjentów i nie będą naruszały ich interesów;

b) zmiany możliwości technicznych; oraz

c) zmiany przepisów prawa;

w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Diagnostykę Usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.

 • Usługobiorcy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 • Prawem właściwym jest prawo polskie.
 • W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Diagnostykę indywidualnych umów dotyczących świadczenia Usługi, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.