tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Panel pokarmowy III (10 alergenów)

Kod badania: 708Kod ICD: L91

Kategoria badań

Alergologia

Alergologia - Panele Polycheck

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni.

Opis badania

Panel pokarmowy III (11 parametrów). Pomiar w surowicy krwi stężenia przeciwciał IgE specyficznych w stosunku do panelu alergenów pokarmowych, zawierającego alergeny pojedyncze i mieszaniny alergenów. Panel obejmuje 11 odrębnych parametrów, uwzględniających 13 alergenów (pojedynczych lub w mieszaninach):  mleko krowie (f2); białko jaja kurzego (f1); żółtko jaja kurzego (f75); kazeinę (f78, Bos d 8); soję (f14); ryż (f9); kakao (f93); jabłko (f49); marchew (f31); mieszaninę mąki zbóż zawierających gluten: pszenicę (f4), żyto (f5), jęczmień (f6) i owies (f7) oraz reagujące krzyżowo alergenowe determinanty węglowodanowe (CCD). 

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu alergenów pokarmowych z uwzględnieniem przeciwciał reagujących krzyżowo z determinantami węglowodanowymi alergenów, przydatne w diagnostyce klinicznej zależnych od IgE chorób alergicznych. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta. Dla każdego alergenu z panelu ilościowy wynik stężenia sIgE podawany jest oddzielnie na wspólnym raporcie testu. Wyniki ilościowe w kU/l przypisywane są do klas półilościowego systemu raportowania RAST/ EAST i przestawione graficznie. W panelu III oznaczane jest stężenie IgE specyficznych w stosunku do 13 alergenów pokarmowych (pojedynczych lub w mieszaninach): mleka krowiego (f2); białka jajka kurzego (f1), żółtka jaj kurzego (f75); kazeiny (f78, Bos d 8); soi (f14); ryżu (f9); kakao (f93); jabłka (f49); marchwi (f31); mieszaniny mąki zbóż zawierających gluten: pszenicy (f4), żyta (f5), jęczmienia (f6) i owsa (f7) oraz stężenie IgE reagujących krzyżowo z alergenowymi determinantami węglowodanowymi, CCD. Uwzględnienie w panelu jako dodatkowego parametru CCD, nieswoistych reszt   węglowodanowych stanowiących uniwersalny składnik alergenów glikoproteinowych, pozwala na oszacowanie  stężenia nieistotnej diagnostycznie i klinicznie  frakcji sIgE wiążących CCD w puli istotnych klinicznie  sIgE reagujących swoiście z fragmentami białkowymi. W teście wykorzystano pełne ekstrakty źródeł alergenów.

Nasilenie objawów alergicznych zależy od poziomu IgE oraz od rodzaju alergenu uczulającego.

Obecność przeciwciał IgE: alergia na alergen/alergeny obecne w panelu.

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane